Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Krupina

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Krupina
Kód zákazky: 22/2024/UDZS
Kód oznámenia: 10713 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60100000-9
Predpokladaná hodnota: 20 720,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Žellova
82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Žellova Bratislava - mestská časť Ružinov 82924 Slovensko
Zdroj:

Popis

Komplexné zabezpečenie prepravy mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na príslušné SLaPA pracovisko, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska: a) do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti rovnakej alebo kratšej ako bolo miesto úmrtia, alebo b) do chladiaceho zariadenia poskytovateľa za účelom dočasného uloženia mŕtveho tela do jeho prevzatia pohrebnou službou, ktorá bude zabezpečovať pohreb, alebo c) do chladiaceho zariadenia poskytovateľa, ak poskytovateľ bude zabezpečovať pohreb, alebo d) na iné miesto určené objednávateľom, a to do vzdialenosti rovnakej alebo kratšej ako bolo miesto úmrtia.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287292
1. Základné údaje
 • Organizácia: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ID: 18090)
 • Zákazka: Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Krupina (ID: 503739)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • IČO: 30796482
 • DIČ: 2021904456
 • Adresa
 • Ulica: Žellova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82924
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie verejného obstarávania
 • E-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk
 • Telefónne číslo: +421220856247
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Internetová adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9119
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Žellova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82924
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie verejného obstarávania
 • E-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk
 • Telefónne číslo: +421220856247
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9119
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 22/2024/UDZS
 • Názov: Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Krupina
 • Opis: Komplexné zabezpečenie prepravy mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na príslušné SLaPA pracovisko, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska: a) do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti rovnakej alebo kratšej ako bolo miesto úmrtia, alebo b) do chladiaceho zariadenia poskytovateľa za účelom dočasného uloženia mŕtveho tela do jeho prevzatia pohrebnou službou, ktorá bude zabezpečovať pohreb, alebo c) do chladiaceho zariadenia poskytovateľa, ak poskytovateľ bude zabezpečovať pohreb, alebo d) na iné miesto určené objednávateľom, a to do vzdialenosti rovnakej alebo kratšej ako bolo miesto úmrtia.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 20 720
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby cestnej dopravy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Pohrebné a súvisiace služby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie republiky 15
 • Mesto: Lučenec
 • PSČ: 98439
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí disponovať s oprávnením poskytovať predmetné služby (napr. podľa výpisu obchodného registra, živnostenského registra a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz. 2.Ďalej uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač doloží Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. - Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. - Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako prílohu/y ponuky vo formáte pdf. - Cena za prepravu mŕtveho tela bude stanovená paušálnou sumou. Paušálna suma prepravy mŕtveho tela je vypočítaná ako priemerná a zahŕňa prepravu zo všetkých miest v rámci daného okresu. Táto cena je konečná a majú v nej byť zahrnuté všetky náklady na prepravu, transportný vak, zabezpečenie chladenia mŕtveho tela, cenu práce a iné náklady poskytovateľa súvisiace s prepravou a chladením mŕtveho tela. Paušálna suma zahŕňa všetky jazdy poskytovateľa vykonané v súvislosti s prepravou mŕtveho tela, a to aj v prípade, ak pitva je vykonaná v iný deň než bolo privezené mŕtve telo na SLaPA pracovisko. Poskytovateľ má garantovať pevnú cenu počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o preprave mŕtvych. - V prípade, ak uchádzač využije na plnenie zákazky kapacity inej osoby, je povinný v zmysle § 34 ods. 3 zákona verejnému obstarávateľo preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Krupina
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 22/2024/UDZS
 • Názov : Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Krupina
 • Opis: Komplexné zabezpečenie prepravy mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na príslušné SLaPA pracovisko, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska: a) do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti rovnakej alebo kratšej ako bolo miesto úmrtia, alebo b) do chladiaceho zariadenia poskytovateľa za účelom dočasného uloženia mŕtveho tela do jeho prevzatia pohrebnou službou, ktorá bude zabezpečovať pohreb, alebo c) do chladiaceho zariadenia poskytovateľa, ak poskytovateľ bude zabezpečovať pohreb, alebo d) na iné miesto určené objednávateľom, a to do vzdialenosti rovnakej alebo kratšej ako bolo miesto úmrtia.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 74
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 20 720
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby cestnej dopravy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Pohrebné a súvisiace služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie republiky 15
 • Mesto: Lučenec
 • PSČ: 98439
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Lučenec
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. - Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. - Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako prílohu/y ponuky vo formáte pdf. - Cena za prepravu mŕtveho tela bude stanovená paušálnou sumou. Paušálna suma prepravy mŕtveho tela je vypočítaná ako priemerná a zahŕňa prepravu zo všetkých miest v rámci daného okresu. Táto cena je konečná a majú v nej byť zahrnuté všetky náklady na prepravu, transportný vak, zabezpečenie chladenia mŕtveho tela, cenu práce a iné náklady poskytovateľa súvisiace s prepravou a chladením mŕtveho tela. Paušálna suma zahŕňa všetky jazdy poskytovateľa vykonané v súvislosti s prepravou mŕtveho tela, a to aj v prípade, ak pitva je vykonaná v iný deň než bolo privezené mŕtve telo na SLaPA pracovisko. Poskytovateľ má garantovať pevnú cenu počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o preprave mŕtvych. - V prípade, ak uchádzač využije na plnenie zákazky kapacity inej osoby, je povinný v zmysle § 34 ods. 3 zákona verejnému obstarávateľo preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona: Uchádzač predloží, že disponuje minimálne jedným motorovým vozidlom, ktoré spĺňa požiadavky v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (resp. ekvivalentnej legislatívy pôvodu uchádzača), ktoré bude mať uchádzač počas realizácie zákazky k dispozícii. Na preukázanie splnenia požiadaviek zákona č. 131/2021 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (resp. ekvivalentnej legislatívy pôvodu uchádzača) uchádzač predloží kópiu/sken Osvedčenia o evidencii – časť II (technický preukaz) k tomuto motorovému vozidlu/k týmto motorovým vozidlám alebo rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré obsahuje informáciu o uvedenom motorovom vozidle.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online prostredníctvom IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503739
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503739
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)