Nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS
Kód zákazky: ZsNH_12/2024
Kód oznámenia: 10667 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31154000-0
Predpokladaná hodnota: 17 994,01 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Košický samosprávny kraj
Adresa: Nám. Maratónu Mieru
04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Nám. Maratónu Mieru Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Slovensko Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS v zmysle opisu a rozsahu predmetu zákazky uvedenom v prílohe č. 2 tejto výzvy – Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je najmä demontáž starého záložného zdroja UPS, dodanie a montáž (inštalácia) nového záložného zdroja UPS, technické zabezpečenie a technologická podpora, poskytovanie záručného servisu, servisná podpora na mieste, t.j. servis / oprava záložného zdroja priamo v mieste dodania. Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení. Nedodržanie tejto podmienky sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Podrobný popis jednotlivých položiek je uvedený v Prílohe č. 2 a č. 3 tejto výzvy.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Košický samosprávny kraj

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287108
1. Základné údaje
 • Organizácia: Košický samosprávny kraj (ID: 11427)
 • Zákazka: Nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS (ID: 503624)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Košický samosprávny kraj
 • IČO: 35541016
 • DIČ: 2021624924
 • Adresa
 • Ulica: Nám. Maratónu Mieru
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: renata.rumanova@vucke.sk
 • Telefónne číslo: 0557268399
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Košický samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3143
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH_12/2024
 • Názov: Nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS v zmysle opisu a rozsahu predmetu zákazky uvedenom v prílohe č. 2 tejto výzvy – Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je najmä demontáž starého záložného zdroja UPS, dodanie a montáž (inštalácia) nového záložného zdroja UPS, technické zabezpečenie a technologická podpora, poskytovanie záručného servisu, servisná podpora na mieste, t.j. servis / oprava záložného zdroja priamo v mieste dodania. Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení. Nedodržanie tejto podmienky sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Podrobný popis jednotlivých položiek je uvedený v Prílohe č. 2 a č. 3 tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 17 994.01
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zdroje nepretržitého/stáleho napájania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 ZVO a v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk. 2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://www.isepvo.sk . 3. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 4. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku bez výberu úspešného uchádzača/uchádzačov.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH_12/2024
 • Názov : Nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup 2 ks záložných zdrojov napájania UPS v zmysle opisu a rozsahu predmetu zákazky uvedenom v prílohe č. 2 a č. 3 tejto výzvy – Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky, a v prílohe č. 4 – návrh Kúpnej zmluvy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 17 994.01
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zdroje nepretržitého/stáleho napájania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa: • § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a to, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky; • § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a to, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eur s DPH, za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v eur s DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503624
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503624
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Košický samosprávny kraj)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Košický samosprávny kraj)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)