STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
Kód zákazky: VO-NZ005/2024
Kód oznámenia: 10691 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 2 635 514,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Adresa: Trnavská cesta
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Trnavská cesta Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Slovensko Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt: Strategický park Valaliky – Fáza 1 - Externá infraštruktúra – Zásobovanie zemným plynom. Celkový opis projektu je uvedený v Súhrnnej sprievodnej správe a pláne organizácie výstavby. Predmetom zákazky je časť stavby Strategické územie Valaliky, ktorá rieši VTL distribučný plynovod (SO 701) a STL distribučný plynovod (SO 703) s regulačnou stanicou pre zásobovanie strategického parku (SO 702). Podrobnejší opis je obsiahnutý v technických správach jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby („DRS“). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1287125
1. Základné údaje
 • Organizácia: Valaliky Industrial Park, s. r. o. (ID: 92061)
 • Zákazka: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM (ID: 503638)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: c7d7219e-5b18-4a79-bc54-a3ac40e81d43
 • Identifikátor verzie oznámenia: 95fd450d-24d7-45bb-895b-4f1f4073a934
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
 • IČO: 54485053
 • DIČ: 2121681639
 • Adresa
 • Ulica: Trnavská cesta
 • Číslo: 100
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • E-mail: jruzicka@r-p.sk
 • Telefónne číslo: +421232333431
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21251
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VO-NZ005/2024
 • Názov: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt: Strategický park Valaliky – Fáza 1 - Externá infraštruktúra – Zásobovanie zemným plynom. Celkový opis projektu je uvedený v Súhrnnej sprievodnej správe a pláne organizácie výstavby. Predmetom zákazky je časť stavby Strategické územie Valaliky, ktorá rieši VTL distribučný plynovod (SO 701) a STL distribučný plynovod (SO 703) s regulačnou stanicou pre zásobovanie strategického parku (SO 702). Podrobnejší opis je obsiahnutý v technických správach jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby („DRS“). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 635 514
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Valaliky
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Skreslenie informácií, zatajenie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty a získanie dôverných informácií o tomto postupe
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohody s inými hospodárskymi subjektami s cieľom narušiť hospodársku súťaž
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti práva životného prostredia
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti pracovného práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dopustenie sa závažného odborného pochybenia
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti sociálneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto verejného obstarávania
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie
 • Opis/spôsob preukazovania: Nepreukazuje sa osobitne
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zákazka sa realizuje ako dobrovoľná nadlimitná zákazka postupom podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v záujme zachovania čo najvyššej úrovne transparentnosti. Súvisiace doplňujúce informácie sa nachádzajú v bode 3.2 súťažných podkladov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO-NZ005/2024
 • Názov : STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt: Strategický park Valaliky – Fáza 1 - Externá infraštruktúra – Zásobovanie zemným plynom. Celkový opis projektu je uvedený v Súhrnnej sprievodnej správe a pláne organizácie výstavby. Predmetom zákazky je časť stavby Strategické územie Valaliky, ktorá rieši VTL distribučný plynovod (SO 701) a STL distribučný plynovod (SO 703) s regulačnou stanicou pre zásobovanie strategického parku (SO 702). Podrobnejší opis je obsiahnutý v technických správach jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby („DRS“). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 635 514
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Náležitá starostlivosť o ľudské práva v globálnych dodávateľských reťazcoch
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ vyžaduje v podmienkach účasti predloženie ESG certifikátu na preukázanie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Odôvodnenie nepoužitia požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Valaliky
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 8
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Nie
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Celkový obrat
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške (kumulatívne) minimálne 9 000 000 EUR (slovom deväť miliónov eur) bez dane z pridanej hodnoty. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2024 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Skúsenosti s realizáciou stavebných prác - Zoznam stavebných prác
 • Opis podmienky účasti: Zoznamom stavebných prác podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“): 3.1.1 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky vo výške 1.700.000,- Eur bez DPH a 3.1.2 realizoval minimálne dve stavby rovnakého alebo obdobného charakteru, pričom pri každej bol minimálny finančný objem zákazky vo výške 850.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že požaduje minimálne tri rôzne referenčné zákazky. Minimálne jednu na preukázanie podmienky podľa bodu 3.1.1 a minimálne dve na preukázanie podmienky podľa bodu 3.1.2. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje rozhodné obdobie, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred viac ako desiatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná a fakturovaná v požadovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaný ním samotným. Uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa Prílohy č.4.4C SPP-D Požiadavky na zhotoviteľov pripojovacích plynovodov, Prílohy č.4.4 SPP-D Prevádzkový poriadok a Prílohy č.4.4B SPP-D Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete. Uchádzač musí spĺňať požiadavky pre realizáciu predmetných stavebných objektov tejto Zákazky podľa Príloh uvedených v Podmienkach Verejnej správy a Správcov (Príloha 4 Opisu predmetu zákazky). Zoznam uskutočnených stavebných prác podľa príslušnej prílohy súťažných podkladov musí obsahovať minimálne: a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), resp. cenu za časť stavby/dodávky týkajúcu sa niektorej z požiadaviek na splnenie podmienok účasti uvedených v bode 3.1, d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e) potvrdenie o kvalite uskutočnenia stavebných prác odberateľom, f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov („kľúčové osoby“). Uchádzač je povinný preukázať, že kľúčové osoby zodpovedné za poskytovanie služieb majú za rozhodné obdobie posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, odbornú prax na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže alebo obdobných prác. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu, b) predložením osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje, d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových odborníkov: 1) Riaditeľ stavby – zástupca Zhotoviteľa (1 osoba), 2) Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba), 3) Autorizovaní geodeti (2 osoby), 4) Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality (1 osoba), 5) BOZP špecialista (1 osoba). Minimálne požiadavky na jednotlivých kľúčových odborníkov: 3.2.1 Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby - zástupca Zhotoviteľa (1 osoba) Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch projektoch výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych stavieb - potrubné, energetické a iné líniové stavby - za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 850.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby, tzn. na najvyššej pozícii v organizačnej štruktúre zhotoviteľa, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác po vydanie preberacieho protokolu). 3.2.2 Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch projektoch výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych stavieb - potrubné, energetické a iné líniové stavby - za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 400.000,- Eur bez DPH, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii hlavného stavbyvedúceho, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác po vydanie preberacieho protokolu). Musí byť držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie 21 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané do 31.12.2004), alebo 20 inžinierske stavby (osvedčenia vydávané od 1.1.2005 do 31.12.2008), alebo pozemné stavby alebo osvedčenie pre činnosť stavbyvedúceho (od 1.1.2009), pričom pre osvedčenia vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží okrem osvedčenia aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením inžinierske stavby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.3 Autorizovaní geodeti 3.2.3.1 Hlavný geodet zhotoviteľa (autorizovaný geodet) Musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Musí mať minimálne desať (10) rokov praxe, po získaní osvedčenia, vo výkone činnosti autorizovaného geodeta. Musí preukázať skúsenosti s poskytnutím služieb na minimálne dvoch (2) projektoch v pozícii hlavný geodet stavby (zhotoviteľa) pri inžinierskych stavbách, pričom minimálne jeden z projektov musel mať minimálny finančný objem zákazky v hodnote 300.000 Eur bez DPH a týkať sa výstavby inžinierskych stavieb - potrubných, energetických a iných líniových stavieb. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.3.2 Zástupca hlavného geodeta zhotoviteľa (autorizovaný geodet) Musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Musí mať minimálne desať (10) rokov praxe, po získaní osvedčenia, vo výkone činnosti autorizovaného geodeta. Musí preukázať skúsenosti s poskytnutím služieb na minimálne dvoch (2) projektoch v pozícii autorizovaný geodet stavby (zhotoviteľa) pri inžinierskych stavbách, pričom minimálne jeden z projektov musel mať minimálny finančný objem zákazky v hodnote 150.000 Eur bez DPH a týkať sa výstavby inžinierskych stavieb - potrubných, energetických a iných líniových stavieb. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - pokračovanie
 • Opis podmienky účasti: 3.2.4 Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality Musí preukázať minimálne: • účasť na dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych stavieb - potrubných, energetických a iných líniových stavieb na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 3.2.5 BOZP špecialista Musí preukázať minimálne: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych stavieb - potrubných, energetických a iných líniových stavieb za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 300.000,- Eur bez DPH na pozícií pracovníka zodpovedného za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci („BOZP“), pričom pod pojmom pracovník zodpovedný za BOZP sa rozumie odborný zamestnanec s príslušným profesijným zameraním, ktorý na projekte vykonával činnosť odborníka zodpovedného za BOZP. Musí mať osvedčenie na činnosť bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemcapoužije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní predložením ESG certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach predložené uchádzačom alebo záujemcom.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní predložením ESG certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach predložené uchádzačom alebo záujemcom.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré máuchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač preukáže, že na uskutočnenie stavebných prác má k dispozícii minimálne tieto stroje a vybavenie: a. Stroje na zemné práce: • pásové rýpadlo - 2 ks • kolesové rýpadlo - 2 ks, • vibračný zemný valec - 1 ks. b. Iné špeciálne stroje a vybavenie: - kolesový / mobilný žeriav / autožeriav s minimálnou nosnosťou 25 t - 1 ks, Uchádzač predloží zoznam strojov a vybavenia, ktoré má k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. Zoznam strojov a vybavenia musí preukazovať splnenie minimálnej úrovne technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Zoznam strojov a vybavenia bude obsahovať nasledujúce informácie: Názov/druh/typ stroja/vybavenia, počet kusov, vlastníka stroja / vybavenia, identifikačné číslo stroja/vybavenia. K zoznamu uchádzač priloží pre každý stroj/vybavenie doklad, z ktorého bude zrejmý vlastník stroja/vybavenia, ako aj splnenie požadovaných parametrov. Uchádzač musí preukázať vlastnícke alebo užívacie právo uvedeného strojového a technického vybavenia, a to predložením osvedčenia o evidencii alebo obdobného dokladu respektíve iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k strojovému a technickému vybaveniu alebo užívacie právo k strojovému a technickému vybaveniu pre celé obdobie plnenia predmetu zákazky (kúpna zmluva, faktúra, nájomná zmluva...). Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ako doklad o vlastníckom alebo užívacom práve k strojovému vybaveniu internú kartu majetku uchádzača alebo obdobný doklad.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH. 2 Cenu uchádzač uvedie do formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 10 súťažných podkladov. 3 Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude postupovať tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu a splní podmienky účasti. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne (od najnižšej po najvyššiu ponukovú cenu) od 2 po x, kde x je počet uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 5 Ak dvaja alebo viacerí uchádzači predložia ponuku s rovnakou cenou za obstarávaný predmet zákazky, považuje sa za uchádzača s lepším umiestnením ten uchádzač, ktorý bude mať nižšiu cenu s DPH za SO 701.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Uvedené v súťažných podkladoch.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 65 000,00 eur (slovom: šesťdesiatpäťtisíc eur). Spôsoby zloženia zábezpeky: • zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo • poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo • poistením záruky. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503638
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)