„NÁKUP A DODANIE KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE POTREBY SPRÁVY CIEST BSK“ ZSNH21/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „NÁKUP A DODANIE KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE POTREBY SPRÁVY CIEST BSK“ ZSNH21/2024
Kód zákazky: ZsNH21/2024
Kód oznámenia: 10596 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 36 609,47 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Čučoriedková
82712 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Čučoriedková Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82712 Slovensko 3.2 Miestom plnenia budú: 3.3 Stredisko Senec: Pezinská č. 36, 903 01 Senec 3.4 Stredisko Malacky: Hlboká 679/31, 901 01 Malacky 3.5 Stredisko Pezinok: Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok 3.6 Stredisko Bratislava: Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky je nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre všetky strediská Správy ciest BSK. Na zabezpečenie predmet zákazky bude uzatvorená Rámcová kúpna zmluvy na obdobie 3 roky. Osobitné požiadavky na predmet zákazky a na uchádzača: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý bude zodpovedať slovenským normám a normám EÚ. Záručné doby pre jednotlivé druhy tovarov tvoriacich predmet zmluvy sú stanovené platnou legislatívou SR na minimálne dva (2) roky. Množstvá v tejto Rámcovej zmluve nie sú záväzné, ale sú variabilné, za predpokladu, že nebude presiahnutá celková čiastka predmetu zákazky. Záväzné sú teda jednotkové ceny a celková cena. 3. Miesto dodania predmetu zákazky Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru na nasledovné adresy obstarávateľa: Stredisko Senec: Pezinská č. 36, 903 01 Senec, Stredisko Malacky: Hlboká 679/31, 901 01 Malacky, Stredisko Pezinok: Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok, Stredisko Bratislava: Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava. 4. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu prostriedkov verejného obstarávateľa. Platobné podmienky – na základe faktúry, splatnosť faktúry je 30 dní po doručení tovaru. 5. Podrobný rozpis požadovaných tovarov je uvedený v prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritérií

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286989
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (ID: 31879)
 • Zákazka: „NÁKUP A DODANIE KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE POTREBY SPRÁVY CIEST BSK“ ZSNH21/2024 (ID: 503564)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
 • IČO: 53871103
 • DIČ: 2121523866
 • Adresa
 • Ulica: Čučoriedková
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
 • PSČ: 82712
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dusan.elznic@scbsk.sk
 • Telefónne číslo: +421914112881
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20975
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH21/2024
 • Názov: „NÁKUP A DODANIE KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE POTREBY SPRÁVY CIEST BSK“ ZSNH21/2024
 • Opis: Predmet zákazky je nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre všetky strediská Správy ciest BSK. Na zabezpečenie predmet zákazky bude uzatvorená Rámcová kúpna zmluvy na obdobie 3 roky. Osobitné požiadavky na predmet zákazky a na uchádzača: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý bude zodpovedať slovenským normám a normám EÚ. Záručné doby pre jednotlivé druhy tovarov tvoriacich predmet zmluvy sú stanovené platnou legislatívou SR na minimálne dva (2) roky. Množstvá v tejto Rámcovej zmluve nie sú záväzné, ale sú variabilné, za predpokladu, že nebude presiahnutá celková čiastka predmetu zákazky. Záväzné sú teda jednotkové ceny a celková cena. 3. Miesto dodania predmetu zákazky Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru na nasledovné adresy obstarávateľa: Stredisko Senec: Pezinská č. 36, 903 01 Senec, Stredisko Malacky: Hlboká 679/31, 901 01 Malacky, Stredisko Pezinok: Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok, Stredisko Bratislava: Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava. 4. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu prostriedkov verejného obstarávateľa. Platobné podmienky – na základe faktúry, splatnosť faktúry je 30 dní po doručení tovaru. 5. Podrobný rozpis požadovaných tovarov je uvedený v prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritérií
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 36 609.47
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 36 609.47
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kancelárske potreby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Čučoriedková 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
 • PSČ: 82712
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: 3.2 Miestom plnenia budú: 3.3 Stredisko Senec: Pezinská č. 36, 903 01 Senec 3.4 Stredisko Malacky: Hlboká 679/31, 901 01 Malacky 3.5 Stredisko Pezinok: Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok 3.6 Stredisko Bratislava: Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, pričom a) splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje uchádzač predložením dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO alebo zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o VO, ktorý bude overený verejným obstarávateľom údajmi o hospodárskom subjekte vedenými v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie; b) splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overené verejným obstarávateľom údajmi o hospodárskom subjekte vedenými v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 6 OBSAH PONUKY 6.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: ? Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (osobné postavenie), uvedených v bode 4.1 týchto podmienok zákazky, ? vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy 2 týchto podmienok súťaže. Ocenenú prílohu č. 2 zaslať vo formáte pdf. aj xls. ? vyplnené a oprávnenou osobou podpísané OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY spolu s prílohami, podľa Prílohy 3 týchto podmienok súťaže. 6.2 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača. 6.3 Uchádzač predložením ponuky preukazuje súhlas so všetkými podmienkami zákazky. 6.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 Výzvy, neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „NÁKUP A DODANIE KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE POTREBY SPRÁVY CIEST BSK“ ZSNH21/2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH21/2024
 • Názov : „NÁKUP A DODANIE KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE POTREBY SPRÁVY CIEST BSK“ ZSNH21/2024
 • Opis: Predmet zákazky je nákup a dodanie kancelárskych potrieb pre všetky strediská Správy ciest BSK. Na zabezpečenie predmet zákazky bude uzatvorená Rámcová kúpna zmluvy na obdobie 3 roky. Osobitné požiadavky na predmet zákazky a na uchádzača: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý bude zodpovedať slovenským normám a normám EÚ. Záručné doby pre jednotlivé druhy tovarov tvoriacich predmet zmluvy sú stanovené platnou legislatívou SR na minimálne dva (2) roky. Množstvá v tejto Rámcovej zmluve nie sú záväzné, ale sú variabilné, za predpokladu, že nebude presiahnutá celková čiastka predmetu zákazky. Záväzné sú teda jednotkové ceny a celková cena. 3. Miesto dodania predmetu zákazky Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru na nasledovné adresy obstarávateľa: Stredisko Senec: Pezinská č. 36, 903 01 Senec, Stredisko Malacky: Hlboká 679/31, 901 01 Malacky, Stredisko Pezinok: Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok, Stredisko Bratislava: Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava. 4. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu prostriedkov verejného obstarávateľa. Platobné podmienky – na základe faktúry, splatnosť faktúry je 30 dní po doručení tovaru. 5. Podrobný rozpis požadovaných tovarov je uvedený v prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritérií
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 36 609.47
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kancelárske potreby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Čučoriedková 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
 • PSČ: 82712
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: 3.2 Miestom plnenia budú: 3.3 Stredisko Senec: Pezinská č. 36, 903 01 Senec 3.4 Stredisko Malacky: Hlboká 679/31, 901 01 Malacky 3.5 Stredisko Pezinok: Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok 3.6 Stredisko Bratislava: Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 36 609.47
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: podmienky plnenie Rámcovej kúpnej zmluvy sú uvedené v prílohe č. 3 Obchodné podmienky plnenie predmetu zákazky
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: PRÍLOHA 4: SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré boli zaradené do vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. SPÔSOB URČENIA CENY: Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie/uskutočnenie/zhotovenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). V cene za dodanie/poskytnutie/uskutočnenie celého predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, režijné náklady, mzdové náklady a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z. Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení: - navrhovaná cena bez DPH - navrhovaná cena vrátane DPH Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za konečnú. V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH za celý predmet zákazky (hodnotiace kritérium)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: podmienky plnenie Rámcovej kúpnej zmluvy sú uvedené v prílohe č. 3 Obchodné podmienky plnenie predmetu zákazky
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Opis otvárania ponúk: 8 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 8.1 Všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa otvoria funkcionalitou systému, ktorým sa zadávanie zákazky realizuje. 8.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk. 8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 8.4 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 Výzvy bude založené na posúdení predložených dokladov. 8.5 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom.
 • Miesto otvárania ponúk: elektronická platforma
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503564
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503564
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)