Verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Malý nosič výmenných nadstavieb a Výmenná nadstavba dvojramenný nosič kontajnerov reťazový“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Malý nosič výmenných nadstavieb a Výmenná nadstavba dvojramenný nosič kontajnerov reťazový“
Kód zákazky: 2/2024 BK
Kód oznámenia: 10601 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34134200-7
Ostatné CPV: 34136100-0
34134200-7
Predpokladaná hodnota: 135 915,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa: Radničné námestie
05270 Spišská Nová Ves
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Radničné námestie Spišská Nová Ves 05270 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru pre zákazku s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predpokladanej hodnote 135 915,00 € bez DPH. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 s názvom: „Opisný formulár predmetu zákazky“.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286951
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Spišská Nová Ves (ID: 87397)
 • Zákazka: Verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Malý nosič výmenných nadstavieb a Výmenná nadstavba dvojramenný nosič kontajnerov reťazový“ (ID: 503533)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Spišská Nová Ves
 • IČO: 00329614
 • DIČ: 2020717875
 • Adresa
 • Ulica: Radničné námestie
 • Číslo: 7
 • Mesto: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 05270
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: barbora.kocisova@mestosnv.sk
 • Telefónne číslo: 0534152343
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Spišská Nová Ves)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1176
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2024 BK
 • Názov: Verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Malý nosič výmenných nadstavieb a Výmenná nadstavba dvojramenný nosič kontajnerov reťazový“
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru pre zákazku s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predpokladanej hodnote 135 915,00 € bez DPH. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 s názvom: „Opisný formulár predmetu zákazky“.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 135 915
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nákladné vozidlá s vyklápaním
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 34136100, 34134200
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Štefánikovo námestie 1
 • Mesto: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 05201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky alebo náležitosti ponuky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Malý nosič výmenných nadstavieb a Výmenná nadstavba dvojramenný nosič kontajnerov reťazový“.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024 BK
 • Názov : „Malý nosič výmenných nadstavieb a Výmenná nadstavba dvojramenný nosič kontajnerov reťazový“.
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru pre zákazku s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predpokladanej hodnote 135 915,00 € bez DPH. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 s názvom: „Opisný formulár predmetu zákazky“.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 139 915
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nákladné vozidlá s vyklápaním
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Nákladné vozidlá s vyklápaním
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: PODMIENKA ÚČASTI TÝKAJÚCA SA OSOBNÉHO POSTAVENIA
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.: e) je oprávnený dodať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100 % je konečná navrhovaná cena vrátane DPH/celkom v EUR (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) za dodanie tovaru predmetu zákazky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Konečná navrhovaná cena vrátane DPH/celkom v EUR
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Spišská Nová Ves)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Spišská Nová Ves)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa vykonáva len elektronicky v Zóne komisie prostredníctvom systému EVO. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky alebo náležitosti ponuky.
 • Miesto otvárania ponúk: V Zóne komisie prostredníctvom systému EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): http://eforms.uvo.gov.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503533
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: UVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)