Vonkajšie tienenie fasády

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vonkajšie tienenie fasády
Kód zákazky: NBS1-000-095-407
Kód oznámenia: 10611 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212190-4
Predpokladaná hodnota: 299 773,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ulica Imricha Karvaša Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81325 Slovensko Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava na 5. a 6. NP zo strany Mýtnej ulice.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní zaclonenia celosklenenej fasády na budove Národnej banky Slovenska na 5. a 6. NP zo strany Mýtnej ulice prostredníctvom vonkajšej žalúziovej steny t.j. pevných vonkajších horizontálnych žalúzií.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286385
1. Základné údaje
 • Organizácia: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA (ID: 12184)
 • Zákazka: Vonkajšie tienenie fasády (ID: 503005)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 8375b1d4-9ab7-4655-9e5a-5fbf741a8b42
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
 • IČO: 30844789
 • DIČ: 2020815654
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Imricha Karvaša
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81325
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: anna.zubekova@nbs.sk
 • Telefónne číslo: 0918720359
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8643
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: NBS1-000-095-407
 • Názov: Vonkajšie tienenie fasády
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní zaclonenia celosklenenej fasády na budove Národnej banky Slovenska na 5. a 6. NP zo strany Mýtnej ulice prostredníctvom vonkajšej žalúziovej steny t.j. pevných vonkajších horizontálnych žalúzií.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 299 773.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce súvisiace s ochranou pred slnečným žiarením
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 44115700, 44115900, 03212220, 45213130
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: I. Karvaša 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 813 25
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava na 5. a 6. NP zo strany Mýtnej ulice.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: a) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce predstavujúce predmet zákazky, f) čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 2. Uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný predkladať doklad podľa písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. 3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 1. bodu (bod 34.1 súťažných podkladov) platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklady uvedené v bode 34.1 súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch - časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 3. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 4. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 5. V prípade záujmu je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie zmluvy o dielo. Bližšie informácie sú uvedené v bode 12. súťažných podkladov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vonkajšie tienenie fasády
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NBS1-000-095-407
 • Názov : Vonkajšie tienenie fasády
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní zaclonenia celosklenenej fasády na budove Národnej banky Slovenska na 5. a 6. NP zo strany Mýtnej ulice prostredníctvom vonkajšej žalúziovej steny t.j. pevných vonkajších horizontálnych žalúzií.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 299 773.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce súvisiace s ochranou pred slnečným žiarením
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 44115700, 44115900, 45213130
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Imricha Karvaša 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 813 25
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava na 5. a 6. NP zo strany Mýtnej ulice.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň podmienky účasti: 1.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote kumulatívne vo výške minimálne 500.000,- eur bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 200.000,- eur bez DPH. 1.2 Pod zákazkami rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky sa rozumie realizácia hliníkových fasádnych systémov, hliníkového exteriérového tienenia objektov pozemných stavieb. 1.3 V prípade, ak odberateľom stavebných prác bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač určí, ktorá stavebná práca zo zoznamu stavebných prác je referenciou v zmysle § 12 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú. 1.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby ku každej zákazke zo zoznamu stavebných prác, ktoré neboli zrealizované pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, uviedol na samostatnom liste doplňujúce údaje k zoznamu stavebných prác podľa vzoru Doplňujúce údaje k zoznamu stavebných prác, časť č. 1 prílohy č. 1 nachádzajúceho sa v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov, aj nasledujúce údaje: • Identifikáciu dodávateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, IČO; • Identifikáciu odberateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa, IČO; • Predmet zákazky; • Celkovú hodnotu predmetu zákazky; • Dobu plnenia predmetu zákazky (začiatok a koniec vo formáte mesiac/rok); • Kontaktné údaje odberateľa: osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť predmetné údaje minimálne v rozsahu: meno, priezvisko a funkcia kontaktnej osoby, jej telefónne číslo a e-mail 1.5 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi vyplniť uvedený vzor Doplňujúce údaje k zoznamu stavebných prác nachádzajúci sa v prílohe č. 1 A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov, aj pre tie stavebné práce v zozname stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, v ktorých odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. 2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode 35.1.1 časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v eurách bez DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Od skupiny dodávateľov sa v prípade prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie, t. j. zodpovednosti v procese plnenia zmluvy vyžaduje vytvorenie určitej právnej formy, t. j. aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi napr. zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. podľa § 829 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať všetkých členov skupiny dodávateľov, aby zodpovedali spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorým je skupina dodávateľov, v prípade nesplnenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát, do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát, kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 15:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 52
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom na to určenej funkcionality IS EVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 7000,- eur (slovom: sedemtisíc eur). Všetky náklady súvisiace so spôsobom zloženia a vrátenia zábezpeky znáša uchádzač. Bližšie informácie o zábezpeke sú uvedené v bode 16. časti A.1 POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=503005&orgId=8643
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503005
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)