Materská škola „MŠ Krásnovce"

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materská škola „MŠ Krásnovce"
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 10558 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 691 609,17 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Krásnovce
Adresa: Krásnovce
07201 Krásnovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Krásnovce Krásnovce 07201 Slovensko parcela č.: 121, k.ú.: Krásnovce
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výstavba materskej škôlky v obci Krásnovce. Materská škôlka bude jednopodlažný objekt s dvomi triedami a technickým zázemím.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Krásnovce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1280709
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Krásnovce (ID: 87620)
 • Zákazka: Materská škola „MŠ Krásnovce" (ID: 499570)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: b01945e9-747e-480a-8519-fe6b7a7e9899
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Krásnovce
 • IČO: 00325368
 • DIČ: 2020738929
 • Adresa
 • Ulica: Krásnovce
 • Číslo: č. 131
 • Mesto: Krásnovce
 • PSČ: 07201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : obec Krásnovce
 • E-mail: info@tendergroup.sk
 • Telefónne číslo: 0905748861
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Krásnovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5756
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Materská škola „MŠ Krásnovce"
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba materskej škôlky v obci Krásnovce. Materská škôlka bude jednopodlažný objekt s dvomi triedami a technickým zázemím.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 691 609.17
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45443000, 45261000, 45421100
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Krásnovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: parcela č.: 121, k.ú.: Krásnovce
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 ZVO. 2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO. 3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 5. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely preukazovania splnenia podmienok účasti sa rozumie a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu. 6. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. 7. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom/ miestom podnikania v SR z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú: - potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne (§ 32 ods. 2 písm. b) ZVO), - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu (§ 32 ods. 2 písm. c) ZVO), - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO). 8. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa §152 ZVO – teda prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 9. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. 10. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Súťažné podklady a súvisiace dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov cez elektronickú platformu IS EPVO a v profile verejného obstarávateľa (VO). 2. VO bude pri komunikácií zo záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania cez elektronickú platformu IS EPVO. 3. Všetky podmienky účasti sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcej dokumentácii. 4. Ponuky uchádzačov sa predkladajú elektronickou platformou v systéme IS EPVO. 5. VO uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 6. V zmysle § 39 ods. 1 ZVO, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač predloží jednotný európsky dokument, môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Materská škola „MŠ Krásnovce“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : Materská škola „MŠ Krásnovce“
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba materskej škôlky v obci Krásnovce. Materská škôlka bude jednopodlažný objekt s dvomi triedami a technickým zázemím.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 691 609.17
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45443000, 45261000, 45421100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Krásnovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: parcela č.: 121, k.ú.: Krásnovce
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 9
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO – vyjadrenie banky
 • Opis podmienky účasti: a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 36 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu/vyjadrenia: - nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár, - bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie, Potvrdenie banky v zmysle vyššie uvedeného nie je možné preukázať predložením výpisu z účtu. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. b) podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. c) ZVO – INDEX N05
 • Opis podmienky účasti: Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač: - ktorého spodná hodnota ekonomického ukazovateľa INDEX-u N05 je rovná alebo vyššia ako 0,9 za aritmetický priemer z posledných troch ukončených hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa INDEX N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp.za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za posledné tri ukončené hospodárske roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za ukončené 2 hospodárske roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ INDEX N05 musí byť rovný alebo vyšší ako 0,9. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcií pozemných stavieb) doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač preukáže, že v referenčnom období uskutočnil stavebné práce, pri ktorých samostatná hodnota minimálne jednej zákazky bola v hodnote minimálne 600 000 EUR bez DPH. V prípade ak bola odplata za referenčné plnenie dohodnutá v inej mene ako v mene EUR, bude pre jej posúdenie vykonaný prepočet na EUR podľa kurzu NBS platného ku dňu dokončenia referenčného plnenia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
 • Opis podmienky účasti: • v spojení s § 35 ZVO - platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality, alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží za účelom preukázania praktických skúseností podpísaný profesijný životopis experta a certifikát, resp. osvedčenie k jeho oprávneniu. V životopise je potrebné uviesť súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň zoznam realizovaných praktických skúsenosti (viď tabuľku nižšie). Každá uchádzačom predložená praktická skúsenosť v zozname, ktorou uchádzač preukazuje príslušnú odbornú prax experta obsahuje základné identifikačné informácie, a to najmä meno a priezvisko príslušného experta, názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa, čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od do (mesiac, rok), stručný opis predmetu zmluvy/projektu, resp. rozsah činností, ktoré príslušný expert zabezpečuje/zabezpečoval, pozíciu, ktorú v rámci príslušnej zmluvy/projektu expert zastáva/zastával, meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu pracovníka odberateľa/zamestnávateľa, u ktorého si možno tieto údaje overiť. Zo životopisu musí byť zároveň zrejmé, či je zamestnancom uchádzača alebo sa jedná o osobu, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti. V takom prípade musí uchádzač dodržať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 1. Stavbyvedúci (1 osoba) Minimálne 5 rokov praxe v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho Odborník musí preukázať, že vykonával činnosť stavbyvedúceho pri stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a ich kumulatívny investičný náklad bol minimálne 450.000,- EUR bez DPH. Odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre kategóriu pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu podľa príslušných právnych predpisov. 2. Osoba preškolená na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (min. 2 osoby) Minimálne 1 rok praxe v oblasti zhotovovania vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov Expert musí byť držiteľom potvrdenia o zaškolení na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, alebo ekvivalent. 3. Osoba preškolená na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby (min. 2 osoby) Minimálne 1 rok praxe v oblasti zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavby Expert musí byť držiteľom potvrdenia o zaškolení na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. a STN 73 3134 alebo ekvivalentný doklad vydaný v EÚ, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní - uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom; každý subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení zmluvy musí byť jasne definovaný, ako aj jeho podiel na plnení predmetu zákazky, a to: identifikáciou subdodávateľa a uvedením výšky percentuálneho podielu prác, ktoré budú vykonávať. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky určená na základe predpokladaných množstiev v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Vyžaduje sa, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia predložil: - v prípade skupiny dodávateľov - zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. - doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle zmluvy o dielo, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške 50 % zmluvnej ceny diela s DPH, poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho odovzdania diela. - doklady, čestné vyhlásenie podľa písmena a), potvrdenie z príslušného úradu práce o splnení predpokladov podľa písm. b) a súhlasu uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov, z ktorých bude zrejmé, že pri realizácií prác zamestná min. 1 osobu, ktorá spĺňa kumulatívne predpoklady. Bližšie informácie sú uvedené v časti 20.6. súťažných podkladov
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 07.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie vykoná komisia elektronicky v systéme IS EPVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 15 000,- EUR. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Zábezpeku možno poskytnúť: - zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa, - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, - poistením záruky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499570
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499570
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)