Organizácia podujatia EFA 2024 – European Finance Association, 51st Annual Meeting 21. - 24. August 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Organizácia podujatia EFA 2024 – European Finance Association, 51st Annual Meeting 21. - 24. August 2024
Kód zákazky: NBS1-000-096-859
Kód oznámenia: 10503 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79952000-2
Predpokladaná hodnota: 517 512,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 17.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ulica Imricha Karvaša Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81325 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obstaranie služieb celkovej organizácie podujatia (eventové služby) – výročného stretnutia Asociácie EFA, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 21. až 24. augusta 2024, ktoré zahŕňa predovšetkým: - návrh ideovej koncepcie organizácie podujatia, zahŕňajúcej návrhy vizuálnej identity podujatia, interiérového vybavenia, gastronomického menu, dramaturgie sprievodného programu a prípadne návrh vhodných lokalít konania eventu v prípade, že sa uchádzač rozhodne preferovať iné miesta, ako ponúka verejný obstarávateľ (uchádzačovi je ponechaná možnosť výberu príslušnej lokality spĺňajúcej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom má možnosť využiť aj lokality, ktoré navrhuje sám verejný obstarávateľ); - zabezpečenie organizačného aparátu – hostesky a hostesov - zabezpečenie techniky – osvetlenia, ozvučenia - zabezpečenie príslušného interiérového vybavenia – nábytkov a dekorácií - zabezpečenie studených a teplých jedál a nápojov - zabezpečenie dramaturgie časti sprievodného programu, vrátane návrhu účinkujúcich a pod. Od uchádzačov sa očakáva kompletné pokrytie požiadaviek na event, jeho organizačné a personálne zabezpečenie na kľúč a kompletná exekutíva eventu (inštalácia, deinštalácia, montáž, príprava priestorov, vypratanie priestorov, odborné a pomocné práce a personál, vrátane dopravných nákladov s tým spojených a pod.). Očakáva sa, že o zákazku budú mať záujem predovšetkým eventové agentúry. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1286118
1. Základné údaje
 • Organizácia: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA (ID: 12184)
 • Zákazka: Organizácia podujatia EFA 2024 – European Finance Association, 51st Annual Meeting 21. - 24. August 2024 (ID: 503084)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 32041e55-c029-4f6c-9ed4-ff1402abe9e2
 • Identifikátor verzie oznámenia: 1e08202d-c6e7-41a5-a685-b4a10799f5dc
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
 • IČO: 30844789
 • DIČ: 2020815654
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Imricha Karvaša
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81325
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : AGM partners s.r.o.
 • E-mail: cak@agmpartners.sk
 • Telefónne číslo: +421948136808
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8643
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: NBS1-000-096-859
 • Názov: Organizácia podujatia EFA 2024 – European Finance Association, 51st Annual Meeting 21. - 24. August 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie služieb celkovej organizácie podujatia (eventové služby) – výročného stretnutia Asociácie EFA, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 21. až 24. augusta 2024, ktoré zahŕňa predovšetkým: - návrh ideovej koncepcie organizácie podujatia, zahŕňajúcej návrhy vizuálnej identity podujatia, interiérového vybavenia, gastronomického menu, dramaturgie sprievodného programu a prípadne návrh vhodných lokalít konania eventu v prípade, že sa uchádzač rozhodne preferovať iné miesta, ako ponúka verejný obstarávateľ (uchádzačovi je ponechaná možnosť výberu príslušnej lokality spĺňajúcej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom má možnosť využiť aj lokality, ktoré navrhuje sám verejný obstarávateľ); - zabezpečenie organizačného aparátu – hostesky a hostesov - zabezpečenie techniky – osvetlenia, ozvučenia - zabezpečenie príslušného interiérového vybavenia – nábytkov a dekorácií - zabezpečenie studených a teplých jedál a nápojov - zabezpečenie dramaturgie časti sprievodného programu, vrátane návrhu účinkujúcich a pod. Od uchádzačov sa očakáva kompletné pokrytie požiadaviek na event, jeho organizačné a personálne zabezpečenie na kľúč a kompletná exekutíva eventu (inštalácia, deinštalácia, montáž, príprava priestorov, vypratanie priestorov, odborné a pomocné práce a personál, vrátane dopravných nákladov s tým spojených a pod.). Očakáva sa, že o zákazku budú mať záujem predovšetkým eventové agentúry. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 517 512
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na organizovanie podujatí
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Zrýchlený postup: áno
 • Odôvodnenie zrýchleného postupu: Verejný obstarávateľ využíva možnosť podľa § 66 ods. 2 písm. b) ZVO vzhľadom na to, že zverejnil predbežné oznámenie a v tejto súvislosti aj realizoval predbežné trhové konzultácie.
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ pred vyhlásením súťaže realizoval prípravné trhové konzultácie. Kompletné informácie z nich, vrátane zápisnice a odpovedí zúčastnených subjektov sú dostupné na: https://www.nbs.sk/sk/verejne-obstaravanie/ptk. Predbežné oznámenie bolo zverejnené v: - TED: https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/41589-2024 - VVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1269456?cHash=049c77130298a3b0950369900f7811ba Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a dôvodov na vylúčenie verejný obstarávateľ vykoná v súlade s § 40 ZVO. Pri vyhodnocovaní ponúk bude aplikovaný postup podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Denná časť
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NBS1-000-096-497
 • Názov : Denná časť
 • Opis: Denná časť podujatia je zameraná na odborné konferencie a bude sa paralelne uskutočňovať v dvoch lokalitách – Reduta a Radisson Blu Carlton Hotel v dňoch 21.8.-24.8.2024. Súčasťou tejto časti zákazky je zároveň aj Welcome reception. Podrobný popis konceptu a jednotlivých požiadaviek pre dennú časť podujatia je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 286 231
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na organizovanie podujatí
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejné obstarávanie v kritériách na vyhodnotenie ponúk zahŕňa sociálny aspekt v podobe hodnotenia prípadného zapojenia študentov stredných škôl.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 20.08.2024
 • Dátum ukončenia: 24.08.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní údaj o výške obratu za posledné tri roky v oblasti predmetu zákazky
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis podmienky účasti, vrátane minimálnej úrovne je uvedený v bode 35 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis podmienky účasti, vrátane minimálnej úrovne je uvedený v bode 36 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis podmienky účasti, vrátane minimálnej úrovne je uvedený v bode 36 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis podmienky účasti, vrátane minimálnej úrovne je uvedený v bode 36 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium najnižšej ceny je založené na určení najvýhodnejšej ceny v eurách bez DPH za celý predmet príslušnej časti zákazky. Podrobnosti o kritériách na vyhodnotenie ponúk a o spôsobe hodnotenia sú uvedené v bode 38 súťažných podkladov a v príslušných prílohách súťažných podkladov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Hodnotenie kvality konceptu bude pozostávať z vyhodnotenia nasledovných čiastkových kritérií: - návrh menu jedál, - návrh menu nápojov, - návrh nábytkov, dekorácií a dizajn priestoru, - návrh vizuálnej identity a - zapojenie študentov stredných odborných škôl so zameraním na služby v hotelierstve a gastronómii. Podrobnosti o kritériách na vyhodnotenie ponúk a o spôsobe hodnotenia sú uvedené v bode 38 súťažných podkladov a v príslušných prílohách súťažných podkladov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita konceptu
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 06.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:20
 • Opis otvárania ponúk: Spôsob otvárania ponúk bude dvojfázový. Komisia najprv otvorí ponuky pre časť „Koncept“ a po vyhodnotení ich obsahu pristúpi k otváraniu ponúk pre časť „Všeobecná časť“. Vyššie uvedený dátum a čas otvárania ponúk platí pre časť "Koncept". Verejný obstarávateľ po vyhodnotení časti ponúk „Koncept“ vyzve uchádzača na predloženie hesla v lehote dvoch pracovných dní. V prípade, že uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi heslo v stanovenej lehote, verejný obstarávateľ podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača vylúči. Dátum a čas otvárania ponúk časti "Všeobecná časť" bude uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk oznámený najneskôr dva pracovné dni pred otváraním tejto časti ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55236/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503084
 • Označenie dokumentu/zákazky: Informáciá o zverejnení súťažných podkladov
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Večerná časť
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NBS1-000-096-499
 • Názov : Večerná časť
 • Opis: Večerná časť podujatia je zameraná na networkingový a reprezentatívny účel a v rámci jednotlivých dní je plánovaná v 4 lokalitách Zylinder, Aucafé + loď Pontón (prípadne iný návrh uchádzača) a Bratislavský hrad v dňoch 20.8.-23.8.2024. Podrobný popis konceptu a jednotlivých požiadaviek pre večernú časť podujatia je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 223 128
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na organizovanie podujatí
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejné obstarávanie v kritériách na vyhodnotenie ponúk zahŕňa sociálny aspekt v podobe hodnotenia prípadného zapojenia študentov stredných škôl.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 20.08.2024
 • Dátum ukončenia: 23.08.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní údaj o výške obratu za posledné tri roky v oblasti predmetu zákazky
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis podmienky účasti, vrátane minimálnej úrovne je uvedený v bode 35 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis podmienky účasti, vrátane minimálnej úrovne je uvedený v bode 36 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis podmienky účasti, vrátane minimálnej úrovne je uvedený v bode 36 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní uvedenie podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis podmienky účasti, vrátane minimálnej úrovne je uvedený v bode 36 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium najnižšej ceny je založené na určení najvýhodnejšej ceny v eurách bez DPH za celý predmet príslušnej časti zákazky. Podrobnosti o kritériách na vyhodnotenie ponúk a o spôsobe hodnotenia sú uvedené v bode 38 súťažných podkladov a v príslušných prílohách súťažných podkladov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Hodnotenie kvality konceptu bude pozostávať z vyhodnotenia nasledovných čiastkových kritérií: - návrh menu jedál, - návrh menu nápojov, - návrh nábytkov, dekorácií a dizajn priestoru, - návrh programu a - zapojenie študentov stredných odborných škôl so zameraním na služby v hotelierstve a gastronómii. Podrobnosti o kritériách na vyhodnotenie ponúk a o spôsobe hodnotenia sú uvedené v bode 38 súťažných podkladov a v príslušných prílohách súťažných podkladov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita konceptu
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 06.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:04
 • Opis otvárania ponúk: Spôsob otvárania ponúk bude dvojfázový. Komisia najprv otvorí ponuky pre časť „Koncept“ a po vyhodnotení ich obsahu pristúpi k otváraniu ponúk pre časť „Všeobecná časť“. Vyššie uvedený čas otvárania ponúk platí pre časť "Koncept". Verejný obstarávateľ po vyhodnotení časti ponúk „Koncept“ vyzve uchádzača na predloženie hesla v lehote dvoch pracovných dní. V prípade, že uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi heslo v stanovenej lehote, verejný obstarávateľ podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača vylúči. Dátum a čas otvárania ponúk časti "Všeobecná časť" bude uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk oznámený najneskôr dva pracovné dni pred otváraním ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55236/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503084
 • Označenie dokumentu/zákazky: Informácia o zverejnení súťažných podkladov
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)