Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2.etapa, doplnenie odstavných státí

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2.etapa, doplnenie odstavných státí
Kód zákazky: 8022/2024
Kód oznámenia: 10441 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45223300-9
Predpokladaná hodnota: 208 336,29 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Žilina
Adresa: Námestie obetí komunizmu
01131 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestie obetí komunizmu Žilina 01131 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia parkovacích miest na sídlisku Solinky, v Žiline. Celkový počet parkovacích miest je 83, z toho je 13 upravených pre ŤZP. Tieto miesta sú rozdelené do celkom 13 lokalít v predmetnom sídlisku. Uchádzač vyplní, podpíše a vloží sken týchto príloh: 1. Vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 2. Vyplnená príloha č. 2 Výkaz výmer_Optimalizácia stat.dopravy Solinky, 2024 3. Vyplnená a podpísaná Príloha č. 3 Návrh_Zmluvy o dielo 4. Vyplnená a podpísaná Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie 5. Doklady podľa bodu 10 tejto Výzvy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286520
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Žilina (ID: 60100)
 • Zákazka: Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2.etapa, doplnenie odstavných státí (ID: 503279)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Žilina
 • IČO: 00321796
 • DIČ: 2021339474
 • Adresa
 • Ulica: Námestie obetí komunizmu
 • Číslo: 1
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01131
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: stanislava.rudincova@zilina.sk
 • Telefónne číslo: 0417063110
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Žilina)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8155
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 8022/2024
 • Názov: Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2.etapa, doplnenie odstavných státí
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia parkovacích miest na sídlisku Solinky, v Žiline. Celkový počet parkovacích miest je 83, z toho je 13 upravených pre ŤZP. Tieto miesta sú rozdelené do celkom 13 lokalít v predmetnom sídlisku. Uchádzač vyplní, podpíše a vloží sken týchto príloh: 1. Vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 2. Vyplnená príloha č. 2 Výkaz výmer_Optimalizácia stat.dopravy Solinky, 2024 3. Vyplnená a podpísaná Príloha č. 3 Návrh_Zmluvy o dielo 4. Vyplnená a podpísaná Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie 5. Doklady podľa bodu 10 tejto Výzvy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 208 336.29
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe parkovísk
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sídlisko Solinky
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2.etapa, doplnenie odstavných státí
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 8022/2024
 • Názov : Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2.etapa, doplnenie odstavných státí
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia parkovacích miest na sídlisku Solinky, v Žiline. Celkový počet parkovacích miest je 83, z toho je 13 upravených pre ŤZP. Tieto miesta sú rozdelené do celkom 13 lokalít v predmetnom sídlisku.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe parkovísk
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Sídlisko Solinky
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 30.04.2024
 • Dátum ukončenia: 31.07.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálnou podmienkou účasti je preukázanie, že na plnenie predmetu zákazky uchádzač disponuje osobami určenými na plnenie zmluvy alebo riadiacim zamestnancom na výkon nižšie uvedenej špecializácií (expertom): Expert – špecialista „STAVBYVEDÚCI“ – musí spĺňať a preukázať nasledovné minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť: - získané a platné oprávnenie v oblasti „STAVBYVEDÚCI – INŽINIERSKE STAVBY“ – túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie oprávnenia vydaného SKSI alebo ekvivalentnou organizáciou v závislosti od štátu sídla uchádzača a vlastnoručne podpísaným štruktúrovaným životopisom.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Žilina)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Žilina)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.eforms.uvo.gov.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503279
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Žilina)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Žilina)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)