Domov sociálnych služieb - obec Hraň

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Domov sociálnych služieb - obec Hraň
Kód zákazky: pdl/2024/HRAN/1
Kód oznámenia: 10374 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45300000-0
45400000-1
Predpokladaná hodnota: 1 121 141,61 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Hraň
Adresa: Ulica SNP
07603 Hraň
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Ulica SNP Hraň 07603 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výstavba zariadenia pre seniorov v obci Hraň. Zámerom je vybudovanie novostavby zariadenia pre seniorov v areáli vedľa kultúrneho domu. Súčasťou areálu je teda kultúrno-spoločenské centrum, parkovisko a príjazdová spevnená plocha. V minulosti sa na pozemku nachádzala budova komunitného centra, ktorá bola odstránená. Inžinierske siete ako sú voda, plyn, elektrina, sa nachádzajú na priľahlých uliciach. V mieste budúcej stavby sa nachádza žumpa, vodovodná šachta, prípojka elektriny pre kultúrny dom, preto je navrhnutá prekládka týchto technologických zariadení, prípadne úplná demontáž. Objekt sa delí na dva dispozičné celky - zoskupení miestností usporiadaných ako byty a zázemie pre poskytovanú sociálnu službu. Podrobná špecifikácia (rozsah, množstvo, technické, funkčné, výkonnostné charakteristiky) je uvedená v súťažných podkladoch časť B1 Opis predmetu zákazky, projektovej dokumentácii ( Príloha č. 5-1) a výkaze výmer – zadanie (Príloha 5-2)

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Hraň

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1278681
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Hraň (ID: 47617)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (ID: 498948)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: c24d0927-f364-4941-805f-48459cfd6fb9
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Hraň
 • IČO: 00331538
 • DIČ: 2020773403
 • Adresa
 • Ulica: Ulica SNP
 • Číslo: 39
 • Mesto: Hraň
 • PSČ: 07603
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obechran@trenet.sk
 • Telefónne číslo: +421907676139
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obstarávateľ SK, s.r.o.
 • IČO: 46887423
 • DIČ: 2023634745
 • Adresa
 • Ulica: Agátová
 • Číslo: 6
 • Mesto: Trebišov
 • PSČ: 075 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ivetabeslerova@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421905642149
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Hraň)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6325
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (Obstarávateľ SK, s.r.o.)
 • Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: pdl/2024/HRAN/1
 • Názov: Domov sociálnych služieb - obec Hraň
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba zariadenia pre seniorov v obci Hraň. Zámerom je vybudovanie novostavby zariadenia pre seniorov v areáli vedľa kultúrneho domu. Súčasťou areálu je teda kultúrno-spoločenské centrum, parkovisko a príjazdová spevnená plocha. V minulosti sa na pozemku nachádzala budova komunitného centra, ktorá bola odstránená. Inžinierske siete ako sú voda, plyn, elektrina, sa nachádzajú na priľahlých uliciach. V mieste budúcej stavby sa nachádza žumpa, vodovodná šachta, prípojka elektriny pre kultúrny dom, preto je navrhnutá prekládka týchto technologických zariadení, prípadne úplná demontáž. Objekt sa delí na dva dispozičné celky - zoskupení miestností usporiadaných ako byty a zázemie pre poskytovanú sociálnu službu. Podrobná špecifikácia (rozsah, množstvo, technické, funkčné, výkonnostné charakteristiky) je uvedená v súťažných podkladoch časť B1 Opis predmetu zákazky, projektovej dokumentácii ( Príloha č. 5-1) a výkaze výmer – zadanie (Príloha 5-2)
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 121 141.61
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45300000, 45400000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Hraň
 • PSČ: 07603
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto plnenia predmetu zákazky: k. ú Hraň, parc. č. C KN č. 984, 985/1, 84/1, 88/1a E KN 89/1, 88 987
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní")Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov: 1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, Alebo 1.2 podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo 1.3 podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) alebo 1.4 podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom 2. Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady: 2.1. výpis z registra trestov záujemcu / uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Upozornenie: Uchádzač poskytne za účelom získania výpisu z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu 2.2. potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods.2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 2.3. potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní 2.4. potvrdenie miestne príslušného súdu, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, t.zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. d) týkajúci sa konkurzu a reštrukturalizácie Upozornenie: Na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO sa vyžaduje preukázanie skutočnosti, že nebol na uchádzačov majetok vyhlásený konkurz, že uchádzač nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, pričom verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nedokáže v súčasnej dobe získať potvrdenie o tom, že uchádzač nie je v likvidácii!!! 2.5. výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO. 2. Uchádzač berie na vedomie, že zmluva o dielo nadobúdne platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy nastane po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že: a) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy. b) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o PPM (zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) V prípade neuzavretia Zmluvy o PPM poskytovateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody. 3. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronickej platformy na stránke: https://www.isepvo.sk/ V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. V zmysle § 112 ods. 7 písm. b) ZVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 5. Elektronická aukcia sa nepoužije 6. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV. Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: pdl/2024/HRAN/1
 • Názov : Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba zariadenia pre seniorov v obci Hraň. Zámerom je vybudovanie zariadenia pre seniorov v areáli vedľa kultúrneho domu. Súčasťou areálu je teda kultúrno-spoločenské centrum, parkovisko a príjazdová spevnená plocha. V minulosti sa na pozemku nachádzala budova komunitného centra, ktorá bola odstránená. Inžinierske siete ako sú voda, plyn, elektrina, sa nachádzajú na priľahlých uliciach. V mieste budúcej stavby sa nachádza žumpa, vodovodná šachta, prípojka elektriny pre kultúrny dom, preto je navrhnutá prekládka týchto technologických zariadení, prípadne úplná demontáž. Objekt sa delí na dva dispozičné celky - zoskupení miestností usporiadaných ako byty a zázemie pre poskytovanú sociálnu službu. Vstup do jednotlivých dispozičných celkov je so spoločným vchodom podľa požiadaviek zákona č.448/208 Z.z. o sociálnych službách, § 34 (5). Objekt disponuje dvoma bytmi, kde každý z nich má 3 izby pre 6 osôb. Medzi bytmi sa nachádza átrium a spoločná spoločenská miestnosť.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 121 141.61
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže : - podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní OPIS PODMIENKY ÚČASTI je uvedený v súťažných podkladoch časť A2 PODMIENKY ÚČASTI
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny s DPH. Zmluvná cena celkom v Eur s DPH musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky v súlade s opisom predmetu zákazky a obchodnými podmienkami V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača. V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, sú ním predložené ceny konečné a nemenné a budú považované za cenu na úrovni s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Zmluvná cena celkom v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili zákonnú formu spolupráce fyzických alebo právnických osôb. Z dokumentácie preukazujúcej vznik zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb musí byť jasné a zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Úspešný uchádzač ako dodávateľ musí zobrať na vedomie a rešpektovať, že zákazku plánuje verejný obstarávateľ financovať z Plánu obnovy a odolnosti a preto úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný sa zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 07.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky „on-line“ sprístupnením v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať v mieste - online priestore elektronickej platformy verejného obstarávania IS EPVO. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk
 • Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Hraň
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Od uchádzača predkladajúceho ponuku sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške: 30000 €. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/498948
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498948
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)