Dodávka 9 ks kompenzačných tlmiviek pre ESt SEPS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka 9 ks kompenzačných tlmiviek pre ESt SEPS
Kód zákazky: 19_2024_Po
Kód oznámenia: 10384 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31640000-4
Predpokladaná hodnota: 1 000 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynské nivy
82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mlynské nivy Bratislava 82484 Slovensko ESt Stupava, katastrálne územie Stupava, okres Malacky.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie 9 ks kompenzačných tlmiviek 15MVAr 77mH 33kV za účelom nahradenia skupín kompenzačných tlmiviek TL21 na ESt Rimavská Sobota (3ks) a TL3 na ESt Stupava (3ks) a zároveň vytvorenia rezervnej kapacity (3ks) v prípade ďalšej poruchy tlmiviek. Všetky tlmivky budú dodané s podperami vyhovujúcimi pre elektromagnetické polia. Z celkového počtu dodaných tlmiviek (9ks), dodávateľ zabezpečí spracovanie DRS, ktorá bude odsúhlasená oprávnenou organizáciou, montáž a pripojenie za účasti šéfmontéra výrobcu, po montáži skúšky, odbornú prehliadku, správu z odbornej prehliadky, úradnú skúšku, vystavenie osvedčenia o úradnej skúške, zahájenie komplexného chodu a uvedenie do prevádzky s účasťou zodpovedného zástupcu výrobcu na nasledujúcich tlmivkách: TL 21, 1 skupina (3ks) na ESt Rimavská Sobota a TL3, 1 skupina (3ks) na ESt Stupava. Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v Kúpnej zmluve (ďalej len "KZ"), ktorá je zverejnená na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1276874
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ID: 82047)
 • Zákazka: Dodávka 9 ks kompenzačných tlmiviek pre ESt SEPS (ID: 498199)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: ece21146-2705-4b11-ba11-aed3d6b2e95a
 • Identifikátor verzie oznámenia: d0a5f81b-ae40-4d17-9f2b-1eeb383dec40
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • IČO: 35829141
 • DIČ: 2020261342
 • Internetová adresa (URL): https://www.sepsas.sk
 • Adresa
 • Ulica: Mlynské nivy
 • Číslo: 59/A
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 82484
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Odbor obstarávania opráv, Ing. Blažena Porubská
 • E-mail: blazena.porubska@sepsas.sk
 • Telefónne číslo: +421250692206
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Subjekt s osobitnými alebo výhradnými právami
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Činnosti súvisiace s elektrickou energiou
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2644
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 19_2024_Po
 • Názov: Dodávka 9 ks kompenzačných tlmiviek pre ESt SEPS
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 9 ks kompenzačných tlmiviek 15MVAr 77mH 33kV za účelom nahradenia skupín kompenzačných tlmiviek TL21 na ESt Rimavská Sobota (3ks) a TL3 na ESt Stupava (3ks) a zároveň vytvorenia rezervnej kapacity (3ks) v prípade ďalšej poruchy tlmiviek. Všetky tlmivky budú dodané s podperami vyhovujúcimi pre elektromagnetické polia. Z celkového počtu dodaných tlmiviek (9ks), dodávateľ zabezpečí spracovanie DRS, ktorá bude odsúhlasená oprávnenou organizáciou, montáž a pripojenie za účasti šéfmontéra výrobcu, po montáži skúšky, odbornú prehliadku, správu z odbornej prehliadky, úradnú skúšku, vystavenie osvedčenia o úradnej skúške, zahájenie komplexného chodu a uvedenie do prevádzky s účasťou zodpovedného zástupcu výrobcu na nasledujúcich tlmivkách: TL 21, 1 skupina (3ks) na ESt Rimavská Sobota a TL3, 1 skupina (3ks) na ESt Stupava. Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v Kúpnej zmluve (ďalej len "KZ"), ktorá je zverejnená na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 000 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 51100000, 71320000, 31682210, 71632000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Rimavská Sobota
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ESt Rimavská Sobota, katastrálne územie Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Stupava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ESt Stupava, katastrálne územie Stupava, okres Malacky.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Lemešany
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: EST Lemešany, katastrálne územie Obišovce, okres Košice.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa požaduje, aby mal uchádzač zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje realizovať daný predmet zákazky – dodávať tovar zodpovedajúci predmetu zákazky. Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35 Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu uchádzači musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: 1. V súlade s § 66 ods. 7 ZVO obstarávateľ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a to v súlade s § 55 ods. 1 ZVO u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak bude uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí vylúčený alebo bude vylúčená jeho ponuka, obstarávateľ obdobne postupuje u ďalšieho uchádzača v poradí. 2. Súťažné podklady s prílohami, ako aj ZoD s prílohami sú dostupné na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35 3. Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom systému eranet, ktorý je dostupný na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35 Uchádzač je oprávnený podať ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému eranet. Registrácia je bezplatná. Podmienky používania systému eranet sú uvedené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk, v časti Podmienky a manuál. 4. V prípade potreby vysvetlenia podmienok uvedených v oznámení alebo súťažných podkladoch môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 ZVO požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom systému eranet v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ poskytne v súlade s § 48 ZVO prostredníctvom systému eranet na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35 5. Ponuky - všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tvoriace ponuku musia byť predložené elektronicky prostredníctvom systému eranet v lehote na predkladanie ponúk a musia byť vyhotovené podľa bodu 13.2 súťažných podkladov, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak (zábezpeka). 6. Prílohou súťažných podkladov je vyplnená Časť I. JED-u, t. j. strana č. 3 Prílohy 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO"): https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali. 7. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.3 súťažných podkladov. 8. V súlade s § 56 ods. 8 a nasl. ZVO obstarávateľ stanovuje, že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 9. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom ZoD v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.9 časti A.1 súťažných podkladov. 10. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch. 11. Štatistická informácia pre ÚVO - vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávka 9 ks kompenzačných tlmiviek pre ESt SEPS
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 19_2024_Po
 • Názov : Dodávka 9 ks kompenzačných tlmiviek pre ESt SEPS
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 9 ks kompenzačných tlmiviek 15MVAr 77mH 33kV za účelom nahradenia skupín kompenzačných tlmiviek TL21 na ESt Rimavská Sobota (3ks) a TL3 na ESt Stupava (3ks) a zároveň vytvorenia rezervnej kapacity (3ks) v prípade ďalšej poruchy tlmiviek. Všetky tlmivky budú dodané s podperami vyhovujúcimi pre elektromagnetické polia. Z celkového počtu dodaných tlmiviek (9ks), dodávateľ zabezpečí spracovanie DRS, ktorá bude odsúhlasená oprávnenou organizáciou, montáž a pripojenie za účasti šéfmontéra výrobcu, po montáži skúšky, odbornú prehliadku, správu z odbornej prehliadky, úradnú skúšku, vystavenie osvedčenia o úradnej skúške, zahájenie komplexného chodu a uvedenie do prevádzky s účasťou zodpovedného zástupcu výrobcu na nasledujúcich tlmivkách: TL 21, 1 skupina (3ks) na ESt Rimavská Sobota a TL3, 1 skupina (3ks) na ESt Stupava. Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v Kúpnej zmluve (ďalej len "KZ"), ktorá je zverejnená na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 000 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 51100000, 71320000, 31682210, 71632000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Rimavská Sobota
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ESt Rimavská Sobota, katastrálne územie Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Stupava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ESt Stupava, katastrálne územie Stupava, okres Malacky.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Lemešany
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ESt Lemešany, katastrálne územie Obišovce, okres Košice - okolie.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.12.2025
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: _
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Lehota viazanosti ponúk je v súlade s bodom 9.1 časti A.1 Súťažných podkladov do 31.10.2024.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač v súlade s: - § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 ZVO. Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zmluvné podmienky sú uvedené v ZoD vrátane jej príloh, ktorá tvorí prílohu č. 6 k Súťažným podkladom.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok, tak ako je uvedené v Súťažných podkladoch v časti B.1 "Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V súlade s § 52 ods. 2 ZVO sa otváraním ponúk rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku eranet všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, a to v rozsahu údajov: počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
 • Miesto otvárania ponúk: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, elektronicky prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku eranet v sekcii "Otváranie ponúk". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške: 25 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://sepsas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/35
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://sepsas.eranet.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498199
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: eranet
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)