Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne
Kód zákazky: 502886
Kód oznámenia: 10275 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233142-6
Predpokladaná hodnota: 188 717,96 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Dolný Kubín
Adresa: Hviezdoslavovo námestie
02601 Dolný Kubín
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Hviezdoslavovo námestie Dolný Kubín 02601 Slovensko
Zdroj:

Popis

Jedná sa o celoplošnú opravu asfaltového povrchu vrátane výmeny podkladových vrstiev vozovky v potrebnej dĺžke. Po oboch krajoch ex. komunikácie sa položí obrubník. V rámci jednotlivých vjazdov k RD sa bude každý vjazd riešiť individuálne, nakoľko povrch nie je jednotný. Na odvedenie povrchových vôd z vozovky sa v smere staničenia po pravej strane uloží povrchový rigol a pri vjazde zo strany štátnej cesty I/59 sa naprieč cestou uloží odvodňovací žľab. V žľabe budú osadené uličné vpusty s rozostupom cca 30 m. Vyústenie dažďovej kanalizácie bude do verejnej jednotnej kanalizácie. Podrobné požiadavky sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Dolný Kubín

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285795
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Dolný Kubín (ID: 40489)
 • Zákazka: Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne (ID: 502886)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Dolný Kubín
 • IČO: 00314463
 • DIČ: 2021339254
 • Adresa
 • Ulica: Hviezdoslavovo námestie
 • Číslo: 2
 • Mesto: Dolný Kubín
 • PSČ: 02601
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: natalia.melova@dolnykubin.sk
 • Telefónne číslo: 0435814463
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Dolný Kubín)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4881
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 502886
 • Názov: Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne
 • Opis: Jedná sa o celoplošnú opravu asfaltového povrchu vrátane výmeny podkladových vrstiev vozovky v potrebnej dĺžke. Po oboch krajoch ex. komunikácie sa položí obrubník. V rámci jednotlivých vjazdov k RD sa bude každý vjazd riešiť individuálne, nakoľko povrch nie je jednotný. Na odvedenie povrchových vôd z vozovky sa v smere staničenia po pravej strane uloží povrchový rigol a pri vjazde zo strany štátnej cesty I/59 sa naprieč cestou uloží odvodňovací žľab. V žľabe budú osadené uličné vpusty s rozostupom cca 30 m. Vyústenie dažďovej kanalizácie bude do verejnej jednotnej kanalizácie. Podrobné požiadavky sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 188 717.96
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jánoškova
 • Mesto: Dolný Kubín
 • PSČ: 02601
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 502886
 • Názov : Oprava miestnej cesty na ul. Jánoškova v Dolnom Kubíne
 • Opis: Jedná sa o celoplošnú opravu asfaltového povrchu vrátane výmeny podkladových vrstiev vozovky v potrebnej dĺžke. Po oboch krajoch ex. komunikácie sa položí obrubník. V rámci jednotlivých vjazdov k RD sa bude každý vjazd riešiť individuálne, nakoľko povrch nie je jednotný. Na odvedenie povrchových vôd z vozovky sa v smere staničenia po pravej strane uloží povrchový rigol a pri vjazde zo strany štátnej cesty I/59 sa naprieč cestou uloží odvodňovací žľab. V žľabe budú osadené uličné vpusty s rozostupom cca 30 m. Vyústenie dažďovej kanalizácie bude do verejnej jednotnej kanalizácie. Podrobné požiadavky sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti predložením nasledovných dokladov: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží: a) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác b) referencie resp. potvrdenia o realizácii stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s uvedením: názvu objednávateľa, názov stavby a miesto realizácie, cena za dielo, lehoty uskutočnenia, stručnej charakteristiky čo bolo predmetom realizácie, zhodnotenie uskutočnených stavebných prác a kontaktu na osobu, ktorá môže potvrdiť skutočnosti uvádzané v potvrdení /referencii. c) referencie resp. potvrdenia musia byť v úhrnnej cene najmenej 150 000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent k tejto mene, pričom minimálne jedna referencia resp. potvrdenie musí byť vo výške min. 100 000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent k tejto mene. Z potvrdení (referencií) musí byť zrejmé, že súčasťou uskutočnených stavebných prác boli práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. stavebné práce na oprave ciest a realizácia stavebných prác na budovaní odvodnenia komunikácií. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referencie vedené v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie odkaz resp. registračné číslo tejto referencie. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO. Ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem celkovej zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu, za účelom preukázania splnenia podmienky min. finančných objemov požadovaných verejným obstarávateľom, počas referenčného obdobia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia
 • Opis podmienky účasti: Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO: - písm.e) - že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce - písm.f) - že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 ZVO týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO: - písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - písm. f) - doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ si skutočnosti k preukázaniu splnenia podmienok účasti § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO vie overiť z verejne dostupných zdrojov v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vyjadrená v mene EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Dolný Kubín)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Dolný Kubín)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronický systém EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502886
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Dolný Kubín)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Dolný Kubín)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)