Obnova objektu telocvične školy - PD - SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova objektu telocvične školy - PD - SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Kód zákazky: 06484/2024/MAJ
Kód oznámenia: 10266 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 10 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania sú projektové práce a inžinierske činnosti (inžinierska činnosť pre vybavenie požadovaných dokumentov - stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov a súhlasy pre vydanie stavebného povolenia resp. stavebných úprav). Jedná sa o budovu telocvične Strednej priemyselnej školy stavebnej - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo, ktorá je v pôvodnom stave od jej výstavby v roku 1985. Realizačná projektová dokumentácia bude pozostávať: - zateplenie obvodových plášťov - obnovu plochej strechy kotolne - výmenu okien kotolne - klampiarske a zámočnícke prace - bleskozvod - sanáciu vnútro areálových chodníkov - úprava vstupov - prekrytie zádveria - položkový rozpočet s výkazom výmer Cena za služby bude pozostávať: - Cena za projekčné práce - Inžinierska činnosť - Autorský dozor Projektová dokumentácia vypracovaná v stupni realizačný projekt (+ detailné riešenia) v počte 6 paré + 1x USB nosič. Projekt stavby bude vypracovaný tak, aby obsahoval všetky požadované dokumenty v tomto stupni projektu, ktoré sú potrebné pre získanie stavebného povolenia, prípadne ohlášky stavebných úprav. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Štefan Tóth - riaditeľ školy, tel. č.: 035 / 7602507, e-mail: skola@spsstav.sk

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286334
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Obnova objektu telocvične školy - PD - SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo (ID: 503193)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: miroslav.ondrejicka@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925915
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 06484/2024/MAJ
 • Názov: Obnova objektu telocvične školy - PD - SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
 • Opis: Predmetom obstarávania sú projektové práce a inžinierske činnosti (inžinierska činnosť pre vybavenie požadovaných dokumentov - stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov a súhlasy pre vydanie stavebného povolenia resp. stavebných úprav). Jedná sa o budovu telocvične Strednej priemyselnej školy stavebnej - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo, ktorá je v pôvodnom stave od jej výstavby v roku 1985. Realizačná projektová dokumentácia bude pozostávať: - zateplenie obvodových plášťov - obnovu plochej strechy kotolne - výmenu okien kotolne - klampiarske a zámočnícke prace - bleskozvod - sanáciu vnútro areálových chodníkov - úprava vstupov - prekrytie zádveria - položkový rozpočet s výkazom výmer Cena za služby bude pozostávať: - Cena za projekčné práce - Inžinierska činnosť - Autorský dozor Projektová dokumentácia vypracovaná v stupni realizačný projekt (+ detailné riešenia) v počte 6 paré + 1x USB nosič. Projekt stavby bude vypracovaný tak, aby obsahoval všetky požadované dokumenty v tomto stupni projektu, ktoré sú potrebné pre získanie stavebného povolenia, prípadne ohlášky stavebných úprav. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Štefan Tóth - riaditeľ školy, tel. č.: 035 / 7602507, e-mail: skola@spsstav.sk
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 10 700
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nemusí uvedený doklad predložiť, verejný obstarávateľ ho získa z verejne dostupných portálov. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu C § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova objektu telocvične školy - PD - SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 06484/2024/MAJ
 • Názov : Obnova objektu telocvične školy - PD - SPŠ stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
 • Opis: Predmetom obstarávania sú projektové práce a inžinierske činnosti (inžinierska činnosť pre vybavenie požadovaných dokumentov - stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov a súhlasy pre vydanie stavebného povolenia resp. stavebných úprav). Jedná sa o budovu telocvične Strednej priemyselnej školy stavebnej - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo, ktorá je v pôvodnom stave od jej výstavby v roku 1985. Realizačná projektová dokumentácia bude pozostávať: - zateplenie obvodových plášťov - obnovu plochej strechy kotolne - výmenu okien kotolne - klampiarske a zámočnícke prace - bleskozvod - sanáciu vnútro areálových chodníkov - úprava vstupov - prekrytie zádveria - položkový rozpočet s výkazom výmer Cena za služby bude pozostávať: - Cena za projekčné práce - Inžinierska činnosť - Autorský dozor Projektová dokumentácia vypracovaná v stupni realizačný projekt (+ detailné riešenia) v počte 6 paré + 1x USB nosič. Projekt stavby bude vypracovaný tak, aby obsahoval všetky požadované dokumenty v tomto stupni projektu, ktoré sú potrebné pre získanie stavebného povolenia, prípadne ohlášky stavebných úprav. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Štefan Tóth - riaditeľ školy, tel. č.: 035 / 7602507, e-mail: skola@spsstav.sk
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 10 700
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky disponuje minimálne jedným kľúčovým odborníkom, ktorý je držiteľom autorizačného osvedčenia autorizovaného architekta, alebo autorizovaného stavebného inžiniera pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo iného ekvivalentného dokladu o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov vydaných SKA (Slovenská komora architektov) alebo SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov). Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentným oprávnením preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Na preukázanie splnenia požiadavky uchádzač v ponuke predloží: a) Autorizačné osvedčenie alebo iný ekvivalentný doklad minimálne jedného kľúčového odborníka. b) Profesný životopis kľúčového odborníka
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503193
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503193
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)