Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 - fotovoltické zariadenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 - fotovoltické zariadenie
Kód zákazky: 5896/2024
Kód oznámenia: 10257 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09332000-5
Predpokladaná hodnota: 74 721,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Junácka
83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Junácka Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83291 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie návrhu a realizácia fotovoltického zariadenia na streche nového pavilónu ZŠ Odborárska č.2 na par. č. 12791/5 k. ú. Nové Mesto v Bratislave, presnejšie špecifikované verejným obstarávateľom v Návrhu Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych a súvisiacich služieb, ktorá tvorí prílohu č.3 výzvy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286322
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto (ID: 51199)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 - fotovoltické zariadenie (ID: 503183)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
 • DIČ: 2020887385
 • Adresa
 • Ulica: Junácka
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83291
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jana.homolova@banm.sk
 • Telefónne číslo: +421249253406
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Nové Mesto)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8221
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 5896/2024
 • Názov: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 - fotovoltické zariadenie
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie návrhu a realizácia fotovoltického zariadenia na streche nového pavilónu ZŠ Odborárska č.2 na par. č. 12791/5 k. ú. Nové Mesto v Bratislave, presnejšie špecifikované verejným obstarávateľom v Návrhu Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych a súvisiacich služieb, ktorá tvorí prílohu č.3 výzvy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 74 721.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Solárne zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky; b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy informačného systému Elektronického verejného obstarávania Úradu Vlády SR (IS EVO).
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 - fotovoltické zariadenie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 5896/2024
 • Názov : Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 - fotovoltické zariadenie
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie návrhu a realizácia fotovoltického zariadenia na streche nového pavilónu ZŠ Odborárska č.2 na par. č. 12791/5 k. ú. Nové Mesto v Bratislave, presnejšie špecifikované verejným obstarávateľom v Návrhu Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych a súvisiacich služieb, ktorá tvorí prílohu č.3 výzvy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Solárne zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 02.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:01
 • Opis otvárania ponúk: Miestom on-line webová adresa https://evo.isepvo.sk/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503183
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503183
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)