Rozšírenie kapacity MŠ – obec Kozárovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity MŠ – obec Kozárovce
Kód zákazky: MŠ_KO_04_LK
Kód oznámenia: 10335 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 406 089,63 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Kozárovce
Adresa: Kozárovce
93522 Kozárovce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Kozárovce Kozárovce 93522 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na stavbe „Materská škola – obec Kozárovce“, s.č. 927, na pozemku parc.číslo 4888/2, kat. úz. Kozárovce, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba, prístavba a zmena účelu využitia. Predmetom riešenia je prístavba priestorov s cieľom zvýšenia kapacity MŠ. Materská škola sa nachádza v objekte materskej a základnej školy v obci Kozárovce. Prístavba priestorov MŠ nemení umiestnenie a polohu stavby, ani jej architektonický výraz a funkčný charakter. Projekt rieši iba časť priestorov objektu, ktoré sa využívajú ako materská škola – prístavbu priestoru pre navýšenie kapacity MŠ.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Kozárovce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286338
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Kozárovce (ID: 15920)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacity MŠ – obec Kozárovce (ID: 503195)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 11afc6b4-90c4-47c2-9c0a-707f9d2bb420
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Kozárovce
 • IČO: 00307149
 • DIČ: 2020403803
 • Adresa
 • Ulica: Kozárovce
 • Číslo: 685
 • Mesto: Kozárovce
 • PSČ: 93522
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: 0908326272
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Kozárovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4329
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MŠ_KO_04_LK
 • Názov: Rozšírenie kapacity MŠ – obec Kozárovce
 • Opis: Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na stavbe „Materská škola – obec Kozárovce“, s.č. 927, na pozemku parc.číslo 4888/2, kat. úz. Kozárovce, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba, prístavba a zmena účelu využitia. Predmetom riešenia je prístavba priestorov s cieľom zvýšenia kapacity MŠ. Materská škola sa nachádza v objekte materskej a základnej školy v obci Kozárovce. Prístavba priestorov MŠ nemení umiestnenie a polohu stavby, ani jej architektonický výraz a funkčný charakter. Projekt rieši iba časť priestorov objektu, ktoré sa využívajú ako materská škola – prístavbu priestoru pre navýšenie kapacity MŠ.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 406 089.63
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kozárovce, s.č. 927
 • Mesto: Kozárovce
 • PSČ: 93522
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti: 1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, lebo verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO). Netýka sa subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“. Ak uchádzač predkladá JED alebo čestné vyhlásenie, predkladá.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacity MŠ – obec Kozárovce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MŠ_KO_04_LK
 • Názov : Rozšírenie kapacity MŠ – obec Kozárovce
 • Opis: Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na stavbe „Materská škola – obec Kozárovce“, s.č. 927, na pozemku parc.číslo 4888/2, kat. úz. Kozárovce, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba, prístavba a zmena účelu využitia. Predmetom riešenia je prístavba priestorov s cieľom zvýšenia kapacity MŠ. Materská škola sa nachádza v objekte materskej a základnej školy v obci Kozárovce. Prístavba priestorov MŠ nemení umiestnenie a polohu stavby, ani jej architektonický výraz a funkčný charakter. Projekt rieši iba časť priestorov objektu, ktoré sa využívajú ako materská škola – prístavbu priestoru pre navýšenie kapacity MŠ.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, 3 Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní: predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota musí byť nad 400 000,00 €/ bez DPH pričom z toho uchádzač preukáže nasledovné: - Realizáciu min. 1 ks stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky s rozpočtovým nákladom min. 200 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Zoznam stavebných prác bude obsahovať nasledovné údaje: - názov stavby, cena stavby celkom v Eur bez DPH, - cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH, - miesto stavby, - lehota výstavby (od do), - stručný popis stavby. Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne osvedčená kópia. Zoznam stavebných prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne osvedčená kópia. Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v zozname stavebných prác uviesť adekvátny finančný objem za požadované obdobie, nakoľko verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba finančný objem prác realizovaných v uvedenom období. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch výzvy
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 07.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: MP Profit VO, s.r.o.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503195
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503195
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)