Zákazka Náhradná autobusová doprava - okruhy Zvolen a Prievidza

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zákazka Náhradná autobusová doprava - okruhy Zvolen a Prievidza
Kód zákazky: S11022/2024-SeON
Kód oznámenia: 10347 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60140000-1
Predpokladaná hodnota: 3 000 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Rožňavská Bratislava 83272 Slovensko okruh Zvolen
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v regióne Zvolen na okruhu Zvolen a v regióne Žilina na okruhu Prievidza klimatizovanými autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 40 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované obstarávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty alebo z technologických dôvodov na strane obstarávateľa. Zákazka je rozdelená na 2 časti.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1283417
1. Základné údaje
 • Organizácia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ID: 91680)
 • Zákazka: Zákazka Náhradná autobusová doprava - okruhy Zvolen a Prievidza (ID: 501159)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 716a5b4d-0f01-4793-8480-68f5c6f30d31
 • Identifikátor verzie oznámenia: 4ed61e30-2f6a-465a-acb9-79284eae13ee
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • IČO: 35914939
 • DIČ: 2021920076
 • Adresa
 • Ulica: Rožňavská
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 83272
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: garaj.pavel@slovakrail.sk
 • Telefónne číslo: +421902681799
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Železničné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9090
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: S11022/2024-SeON
 • Názov: Zákazka Náhradná autobusová doprava - okruhy Zvolen a Prievidza
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v regióne Zvolen na okruhu Zvolen a v regióne Žilina na okruhu Prievidza klimatizovanými autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 40 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou obstarávateľa. Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované obstarávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty alebo z technologických dôvodov na strane obstarávateľa. Zákazka je rozdelená na 2 časti.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 3 000 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 3 000 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nepravidelná osobná doprava
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: okruh Zvolen a a okruh Prievidza
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1) Verejné obstarávanie je realizované postupom verejnej súťaže podľa § 91 v spojení s § 66 ods. 6 ZVO s uplatnením elektronickej aukcie. 2) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu vlády SR s názvom IS EVO. Podrobné informácie o IS EVO určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom sa nachádzajú: v časti Dokumentácia https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ a v časti Video návody https://www.isepvo.sk/videonavody/ 3) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v tomto oznámení predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov. 4) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie. Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia. 5) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/501159. 6) Časti súťažných podkladov, ako aj časti prípadne inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/501159. 7) Obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Náhradná autobusová doprava v regióne Zvolen, okruh Zvolen
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: S11022/2024-SeON
 • Názov : Náhradná autobusová doprava v regióne Zvolen, okruh Zvolen
 • Opis: Zabezpečovanie náhradnej autobusovej dopravy na nasledovných traťových úsekoch Traťový úsek: Zvolen - Banská Bystrica – Diviaky a späť Traťový úsek: Zvolen – Lučenec a späť Traťový úsek: Zvolen – Hronská Dúbrava – Kozárovce a späť Traťový úsek: Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť Traťový úsek: Hronská Dúbrava – Horná Štubňa a späť Traťový úsek: Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej a späť Traťový úsek: Zvolen - Šahy a späť
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 500 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nepravidelná osobná doprava
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: okruh Zvolen
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.10.2025
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: bez opcie
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: x
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace v zmysle § 32 ods. 2 písm. c) ZVO. 2) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa predchádzajúceho bodu doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 4) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 5) Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ak zaplatil nedoplatky na daniach do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. 6) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 až ods. 6 alebo § 152 ods. 1 ZVO. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. 7) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v SP Oddiel A.2 Podmienky účasti. 8) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Autobusy
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: 1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia použitého uchádzačom na zabezpečenie kvality. Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 1) obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že má na dobu trvania rámcovej dohody minimálne 12 klimatizovaných vozidiel technicky spôsobilých - kategória klimatizovaných vozidiel M3, trieda II alebo III, ktoré sú určené na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy s kapacitou minimálne 40 miest na sedenie a s úložným priestorom na prepravu batožín. Z požadovaného počtu minimálne 12 klimatizovaných vozidiel musia byť minimálne 2 klimatizované vozidlá uspôsobené na prepravu imobilných cestujúcich využívajúcich invalidný vozík. Obstarávateľ požaduje predložiť osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz) alebo ekvivalentný doklad minimálne 12 klimatizovaných vozidiel - kategória vozidla M3, trieda II alebo III. Splnenie požiadavky na minimálne 2 klimatizované vozidlá na prepravu imobilných cestujúcich využívajúcich invalidný vozík uchádzač preukáže zápisom technického riešenia umožňujúceho takúto prepravu cestujúcich v osvedčení o evidencii vozidla (technický preukaz) alebo v ekvivalentnom doklade. 2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO - uchádzač predloží písomnú zmluvu medzi ním a inou osobou, z ktorej musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Podľa § 34 ods. 3 ZVO musí iná osoba spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa tohto oznámenia a v tejto súvislosti uchádzač predloží v ponuke doklady inej osoby podľa tohto oznámenia. 3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za 1 km dopravy
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, nevyžaduje sa vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v súťažných podkladoch - časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa.
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Na otváraní ponúk sa v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nemôže zúčastniť žiaden uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, nakoľko pri elektronickej aukcii je otváranie ponúk neverejné. Otvárania ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle obstarávateľa prostredníctvom funkcionality IS EVO .
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501159
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501159
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady - NAD okruhy ZV a PD
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Náhradná autobusová doprava v regióne Žilina, okruh Prievidza
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: S11022/2024-SeON
 • Názov : Náhradná autobusová doprava v regióne Žilina, okruh Prievidza
 • Opis: Zabezpečovanie náhradnej autobusovej dopravy je potrebné realizovať na nasledovných traťových úsekoch: Traťový úsek: Topoľčany – Prievidza a späť Traťový úsek: Prievidza – Remäta a späť
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 500 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nepravidelná osobná doprava
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: okruh Prievidza
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.10.2025
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: bez opcie
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: X
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace v zmysle § 32 ods. 2 písm. c) ZVO. 2) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti podľa predchádzajúceho bodu doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 4) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 5) Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ak zaplatil nedoplatky na daniach do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. 6) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 až ods. 6 alebo § 152 ods. 1 ZVO. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. 7) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v SP Oddiel A.2 Podmienky účasti. 8) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Autobusy
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: 1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia použitého uchádzačom na zabezpečenie kvality. Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 1) obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že má na dobu trvania rámcovej dohody minimálne 8 klimatizovaných vozidiel technicky spôsobilých - kategória vozidiel M3, trieda II alebo III, ktoré sú určené na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy s kapacitou minimálne 40 miest na sedenie a s úložným priestorom na prepravu batožín. Obstarávateľ požaduje predložiť osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz) alebo ekvivalentný doklad minimálne 8 klimatizovaných vozidiel - kategória vozidla M3, trieda II alebo III. 2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO - uchádzač predloží písomnú zmluvu medzi ním a inou osobou, z ktorej musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Podľa § 34 ods. 3 ZVO musí iná osoba spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa tohto oznámenia a v tejto súvislosti uchádzač predloží v ponuke doklady inej osoby podľa tohto oznámenia. 3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za 1 km dopravy
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, nevyžaduje sa vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v súťažných podkladoch - časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa.
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Na otváraní ponúk sa v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nemôže zúčastniť žiaden uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, nakoľko pri elektronickej aukcii je otváranie ponúk neverejné. Otvárania ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v sídle obstarávateľa prostredníctvom funkcionality IS EVO .
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501159
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501159
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady - NAD okruhy ZV a PD
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)