PRENÁJOM TLAČIARNÍ A SÚVISIACE SLUŽBY

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PRENÁJOM TLAČIARNÍ A SÚVISIACE SLUŽBY
Kód zákazky: 22/24
Kód oznámenia: 10292 - POS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79800000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Komenského Žilina 01109 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je prenájom tlačiarní (multifunkčných fotokopírovacích zariadení) a súvisiace služby, vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu pre úrad Žilinského samosprávneho kraja na obdobie 48 mesiacov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Žilinský samosprávny kraj

Vestník

Predbežné oznámenie

Identifikátor ÚVO: 1286184
1. Základné údaje
 • Organizácia: Žilinský samosprávny kraj (ID: 59979)
 • Zákazka: PRENÁJOM TLAČIARNÍ A SÚVISIACE SLUŽBY (ID: 503112)
 • Typ oznámenia: Predbežné oznámenie a Pravidelné informatívne oznámenie
 • Typ formulára: Plánovanie
 • Identifikátor verzie oznámenia: 8608b166-9e26-44aa-8727-1fb69cd2ac5b
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Predbežné oznámenie – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO: 37808427
 • DIČ: 2021626695
 • Adresa
 • Ulica: Komenského
 • Číslo: 48
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
 • Telefónne číslo: +421415032111
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Žilinský samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8276
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.2 Opis
 • Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (v rámci tohto postupu): 14.06.2024
 • Referenčné číslo: 22/24
 • Názov: PRENÁJOM TLAČIARNÍ A SÚVISIACE SLUŽBY
 • Opis: Predmetom zákazky je prenájom tlačiarní (multifunkčných fotokopírovacích zariadení) a súvisiace služby, vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu pre úrad Žilinského samosprávneho kraja na obdobie 48 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Tlačiarenské a príbuzné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Údržba a opravy kancelárskych strojov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Komenského 48
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ so zreteľom na zabezpečenie riadneho priebehu prípravných trhových konzultácií, so zreteľom na princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti stanovuje nasledovné požiadavky a pokyny pre hospodárske subjekty so záujmom o účasť na prípravných trhových konzultáciách: Rozhodnutie zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách musí byť slobodné a vážne. Hospodársky subjekt so záujmom o účasť na prípravných trhových konzultáciách prejaví svoj záujem prostredníctvom jednoduchej žiadosti doručenej na adresu elektronickej pošty verejného obstarávateľa: obstaravanie@zilinskazupa.sk v termíne do 30.04.2024 do 12:00 hod. V žiadosti o účasť na prípravných trhových konzultáciách verejný obstarávateľ od hospodárskeho subjektu žiada uvedenie identifikačných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, kontaktné osoby) a uvedenie adresy elektronickej pošty, prostredníctvom ktorej bude na strane hospodárskeho subjektu vykonávaná komunikácia s verejným obstarávateľom. Na adresu elektronickej pošty uvedenú hospodárskym subjektom v žiadosti o účasť na prípravných trhových konzultáciách zašle verejný obstarávateľ pred začatím prípravných trhových konzultácii s príslušným hospodárskym subjektom pozvánku s uvedením času, termínu a miesta konania. Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia v predpokladanom termíne od 13.05.2024 do 17.05.2024 (presný termín konania prípravných trhových konzultácií bude uvedený v pozvánke). Osoby zastupujúce hospodársky subjekt na prípravných trhových konzultáciách sa pred účasťou preukážu oprávnením vystupovať v mene tohto hospodárskeho subjektu. Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať formou osobnej odbornej konzultácie za prítomnosti odbornej komisie. Zo stretnutia bude vyhotovená zápisnica. Komunikácia v prípravných trhových konzultáciách sa uskutoční v štátnom (slovenskom) jazyku prekladanie a/alebo tlmočenie do cudzieho jazyka nebude zo strany verejného obstarávateľa zabezpečované. Účasťou na prípravných trhových konzultáciách hospodársky subjekt berie na vedomie a súhlasí so zverejnením informácií, ktoré poskytne verejnému obstarávateľovi v rámci prípravných trhových konzultácií. Tieto informácie budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa vo forme zápisnice, v anonymizovanej podobe, t. j. bez identifikačných údajov hospodárskeho subjektu. Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z prípravných trhových konzultácií a následne prípadne nediskriminačne upraví opis predmetu zákazky. Vzájomné práva a povinnosti medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi so záujmom o účasť na prípravných trhových konzultáciách sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Časti
 • 5.1 Informácia o časti
 • 5.1.1 GR-Part_well
 • Názov: PRENÁJOM TLAČIARNÍ A SÚVISIACE SLUŽBY
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov: PRENÁJOM TLAČIARNÍ A SÚVISIACE SLUŽBY
 • Opis: Predmetom zákazky je prenájom tlačiarní (multifunkčných fotokopírovacích zariadení) a súvisiace služby, vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu pre úrad Žilinského samosprávneho kraja na obdobie 48 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Tlačiarenské a príbuzné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Údržba a opravy kancelárskych strojov
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Súťažné podklady
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Označenie dokumentu/zákazky: Opis predmetu zákazky pre PTK
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)