Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá vrátane dodania pneumatík

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá vrátane dodania pneumatík
Kód zákazky: 27/2024
Kód oznámenia: 10195 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50116500-6
Predpokladaná hodnota: 179 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SI -
Miesto dodania: Ivanská cesta Bratislava 82104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie pneuservisných služieb, dodávka nákladných, osobných pneumatík a diskov kolies ako i uskladnenie pneumatík pre vozidlá verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky je aj sezónne prezúvanie osobných pneumatík, prezúvanie pneumatík podľa ich opotrebenia alebo v prípade poškodenia pneumatík a/alebo diskov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1286019
1. Základné údaje
 • Organizácia: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ID: 97805)
 • Zákazka: Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá vrátane dodania pneumatík (ID: 503027)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
 • IČO: 00681300
 • DIČ: 2020318256
 • Adresa
 • Ulica: Ivanská cesta
 • Číslo: 22
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 82104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lucna@olo.sk
 • Telefónne číslo: +421918110144
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6823
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 27/2024
 • Názov: Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá vrátane dodania pneumatík
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie pneuservisných služieb, dodávka nákladných, osobných pneumatík a diskov kolies ako i uskladnenie pneumatík pre vozidlá verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky je aj sezónne prezúvanie osobných pneumatík, prezúvanie pneumatík podľa ich opotrebenia alebo v prípade poškodenia pneumatík a/alebo diskov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 179 100
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné vozidlá
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 27/2024
 • Názov : Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné vozidlá
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie pneuservisných služieb, dodávka nákladných pneumatík a diskov kolies ako i uskladnenie pneumatík pre vozidlá verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky je aj prezúvanie pneumatík podľa ich opotrebenia alebo v prípade poškodenia pneumatík a/alebo diskov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”): a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmetné tovary a poskytovať službu, b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky predložené na I. časť zákazky – Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné vozidlá sa vyhodnocujú na základe nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu podľa § 44 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ stanovil pre časť I. zákazky nasledovné kritériá: a) Cena za predmet zákazky - Ide o stanovenie ceny za tovary (pneumatiky, disky a iné) a služby pneuservisu za predpokladaný rozsah/množstvo predmetu zákazky počas trvania rámcovej zmluvy. - Uchádzač nacení položkovitý rozpočet obsahujúci jednotlivé tovary s predpokladaným množstvom tovaru a pneuservisné úkony pneuservisu s predpokladaným rozsahom týchto služieb uvedený v prílohe č. 4 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií. b) Vzdialenosť pneuservisu - Ide o určenie (výpočet) prevádzkových nákladov, ktoré vzniknú verejnému obstarávateľovi vo väzbe na vzdialenosť pneuservisu od sídla verejného obstarávateľa (Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava). - Verejný obstarávateľ stanovil náklady na zabezpečenie dopravy vozidla do a zo servisu od a do sídla verejného obstarávateľa na 1 km za obdobie trvania rámcovej zmluvy (24 mesiacov) vo výške 975,- EUR bez DPH. - Pre určenie vzdialenosti pneuservisného strediska uchádzača do sídla verejného obstarávateľa (Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava) sa použijú údaje uvedené v https://maps.google.sk merané podľa reálnej vzdialenosti prejdenej autom zo sídla verejného obstarávateľa na adresu servisného strediska uchádzača. Adresu sídla strediska pneuservisu uchádzača s vypočítanou vzdialenosťou uvedie uchádzač do dokumentu Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (príloha č. 5 výzvy). - Náklady verejného obstarávateľa súvisiace so vzdialenosťou pneuservisu (prevádzkové náklady – PHM, administratívne a ďalšie náklady súvisiace s dopravou vozidla do a z pneuservisu) nie sú predmetom zákazky (nebudú započítané do zmluvnej ceny predmetu zákazky), ale budú vypočítané za účelom výberu úspešného uchádzača ako druhého kritériá na vyhodnotenie ponúk.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503027
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503027
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: systém EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Zabezpečenie služieb pneuservisu pre osobné vozidlá
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 27/2024
 • Názov : Zabezpečenie služieb pneuservisu pre osobné vozidlá
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie pneuservisných služieb, dodávka osobných pneumatík a diskov kolies ako i uskladnenie pneumatík pre vozidlá verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky je aj sezónne prezúvanie osobných pneumatík, prezúvanie pneumatík podľa ich opotrebenia alebo v prípade poškodenia pneumatík a/alebo diskov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”): a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmetné tovary a poskytovať službu, b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet II. časti zákazky v EUR bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503027
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503027
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: systém EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)