Zabezpečenie strážnej služby v objektoch STaRZu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie strážnej služby v objektoch STaRZu
Kód zákazky: 04/2024
Kód oznámenia: 10157 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79710000-4
Predpokladaná hodnota: 392 289,92 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Junácka
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Junácka Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Zabezpečenie strážnej služby pre objekty STaRZu - letné kúpaliská, Areál zdravia Zlaté piesky a Zimný štadión Ondreja Nepelu.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285970
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ID: 58862)
 • Zákazka: Zabezpečenie strážnej služby v objektoch STaRZu (ID: 502985)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • IČO: 00179663
 • DIČ: 2020801695
 • Adresa
 • Ulica: Junácka
 • Číslo: 4
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: iveta.puchovanova@bcs.bratislava.sk
 • Telefónne číslo: 0911189765
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/721
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 04/2024
 • Názov: Zabezpečenie strážnej služby v objektoch STaRZu
 • Opis: Zabezpečenie strážnej služby pre objekty STaRZu - letné kúpaliská, Areál zdravia Zlaté piesky a Zimný štadión Ondreja Nepelu.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 392 289.92
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Poskytovateľ je povinný najneskôr pri podpise tejto zmluvy preukázať objednávateľovi platnú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby v zmysle ust. § 9 a nasl. zákona o súkromnej bezpečnosti. 2. Poskytovateľ je povinný najneskôr pri podpise tejto zmluvy preukázať objednávateľovi platnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby s výškou poistného krytia minimálne vo výške 1 000 000,- Eur podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. 3. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať výkon strážnej služby len pracovníkmi, ktorí sú odborne spôsobilé osoby spĺňajúce podmienky podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, ktoré úspešne absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti a sú držiteľmi platného preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“ v zmysle ust. § 19 ods. 1 písm. a) zákona o súkromnej bezpečnosti. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré budú vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy, boli bezúhonné, zdravotne a odborne spôsobilé k tejto činnosti. 4. Poskytovateľ je povinný pred začatím poskytovania strážnej služby predložiť objednávateľovi zoznam odborne spôsobilých osôb, vykonávajúcich v jeho mene strážnu službu s uvedením mena, priezviska, čísla preukazu odbornej spôsobilosti. 5. Poskytovateľ je povinný vybaviť svojich pracovníkov pri výkone strážnej služby jednotnou uniformou s jasne viditeľným a zrozumiteľným označením názvu poskytovateľa a menom zamestnanca v prednej hornej časti tela. 6. Poskytovateľ je povinný na účely výkonu strážnej služby používať programové vybavenie – aplikáciu na monitorovanie pochôdzkovej činnosti. 7. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia zákazky. Jednotlivé obhliadky budú organizované len v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. Presný termín a čas obhliadky bude určený na základe žiadosti záujemcu doručenej prostredníctvom elektronického systému a bude každému záujemcovi oznámený najneskôr jeden pracovný deň vopred s údajmi o kontaktnej osobe a informáciami k účasti na obhliadke. Miesto plnenia predmetu zákazky je verejne dostupné. Obhliadka slúži na oboznámenie sa s predmetom zákazky. Prípadne otázky, ktoré z obhliadky vyplynú je potrebné predložiť funkcionalitami IS EVO.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie strážnej služby pre Letné kúpaliská
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zabezpečenie strážnej služby pre Letné kúpaliská
 • Opis: Povinnosťou strážnej služby je aj zabezpečovanie poriadku na miestach vstupu a kontrola pobytu návštevníkov LK počas sezóny. Začiatok a koniec pracovnej doby určuje STaRZ, počas bežných pracovných dní, víkendov a sviatkov a otváracích hodín pre návštevníkov je spravidla jednotný; môže sa meniť podľa pokynov prevádzkara LK s oznámením poskytovateľovi minimálne 1 kalendárny deň vopred. Bližšie informácie ohľadne špecifikácie predmetu zákazky tejto časti je uvedené v opise predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 80 400.32
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Časť 1: Zabezpečenie strážnej služby pre Letné kúpaliská • Letné kúpalisko Rosnička, ul. Schneidera-Trnavského 2/c,841 01 Bratislava (ďalej len LK Rosnička), • Letné kúpalisko Lamač, Pod násypom 5, 841 03 Bratislava (ďalej len LK Lamač), • Letné kúpalisko Delfín, Ružová dolina 11, 821 09 Bratislava (ďalej len LK Delfín), • Letné kúpalisko Tehelné pole, Odbojárov 7, 831 04 Bratislava (ďalej len LK TP), • Letné kúpalisko Krasňany, Černockého 17, 831 05 Bratislava (ďalej len LK Krasňany), • Letné kúpalisko Rača, Knižková dolina, 831 06 Bratislava 35 (ďalej len LK Rača), • Letné kúpalisko Mičurin, Búdková 2, Staré Mesto, Bratislava.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti osobného postavenia: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (§ 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): - podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Verejný obstarávateľ vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu si touto podmienkou overuje uchádzačovu spôsobilosť na zabezpečenie predmetu zákazky preukázaním jeho skúseností s dodaním služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok služieb (referenciami) úspešne realizovaných zmlúv na dodávky rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky preukázať, že v rozhodnom období podľa uzatvorených zmlúv realizoval zákazky: pre časť 1 súhrnne v hodnote minimálne 65 000 EUR bez DPH, za obdobné služby bude verejný obstarávateľ pre časť 1 a 2 považovať strážne služby, ktoré obsahovali aj obchôdzku v exteriéri, pre časť 3 za obdobné služby bude považovať verejný obstarávateľ strážne služby budov. Za rozhodné obdobie sa považujú tri roky predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania vo vestníku VO. Ak niektorá zo zákaziek presahuje rozhodné obdobie, uchádzač v zozname uvedie aká časť plnenia zákazky v EUR bez DPH sa realizovala za rozhodné obdobie. Zdôvodnenie: Splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že má praktickú skúsenosť s plnením rovnakej alebo obdobnej zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Bezpečnostná previerka
 • Vyžaduje sa bezpečnostná previerka: áno
 • Opis bezpečnostnej previerky: Fyzickú ochranu bude vykonávať iba ten, kto spĺňa podmienky stanovené v § 48 ods.1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk prebehne v súlade s ustanovením § 52 Zákona o VO.
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502985
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Zabezpečenie strážnej služby pre Areál zdravia Zlaté piesky
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zabezpečenie strážnej služby pre Areál zdravia Zlaté piesky
 • Opis: Povinnosťou strážnej služby je aj kontrola vstupu a pobytu návštevníkov počas bežnej prevádzky, ako aj počas hromadných kultúrnych/športových podujatí v AZZP počas celého roka a tiež organizácia zaistenia prejazdnosti účelovej prístupovej komunikácie a organizovanie parkovania na nej podľa osadeného dopravného značenia alebo podľa pokynov vedúceho prevádzky alebo bezpečnostného manažéra. Začiatok a koniec pracovnej doby určuje STaRZ, počas bežných pracovných dní, víkendov, sviatkov a otváracích hodín pre návštevníkov je spravidla jednotný; môže sa meniť podľa pokynov vedúceho AZZP s oznámením poskytovateľovi minimálne 1 kalendárny deň vopred. Strážna služba zahŕňa: ochranu života a zdravia, ochranu verejného poriadku, prevádzkového poriadku, ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste, kontrolu návštev, kontrolu cctv, vonkajšiu a vnútornú pochôdzkovú činnosť, kontrola oprávnenosti vynášania hmotného majetku a iných materiálov z priestorov stráženého objektu, kontrola predmetov, materiálov vnášaných do stráženého objektu, kontrola oprávnenosti vjazdu motorových vozidiel do objektu ochrany v súlade s internými predpismi, riešenie krízových situácií, zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov, plnenie ohlasovacej povinnosti a vykonávanie funkcie informátora počas pracovnej doby. Bližšie informácie ohľadne špecifikácie predmetu zákazky tejto časti je uvedené v opise predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 215 379.84
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Senecká cesta č. 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 821 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti osobného postavenia: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (§ 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): - podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Verejný obstarávateľ vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu si touto podmienkou overuje uchádzačovu spôsobilosť na zabezpečenie predmetu zákazky preukázaním jeho skúseností s dodaním služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok služieb (referenciami) úspešne realizovaných zmlúv na dodávky rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky preukázať, že v rozhodnom období podľa uzatvorených zmlúv realizoval zákazky: pre časť 2 súhrnne v hodnote minimálne 165 000 EUR bez DPH, za obdobné služby bude verejný obstarávateľ pre časť 1 a 2 považovať strážne služby, ktoré obsahovali aj obchôdzku v exteriéri, pre časť 3 za obdobné služby bude považovať verejný obstarávateľ strážne služby budov. Za rozhodné obdobie sa považujú tri roky predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania vo vestníku VO. Ak niektorá zo zákaziek presahuje rozhodné obdobie, uchádzač v zozname uvedie aká časť plnenia zákazky v EUR bez DPH sa realizovala za rozhodné obdobie. Zdôvodnenie: Splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že má praktickú skúsenosť s plnením rovnakej alebo obdobnej zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Bezpečnostná previerka
 • Vyžaduje sa bezpečnostná previerka: áno
 • Opis bezpečnostnej previerky: Fyzickú ochranu bude vykonávať iba ten, kto spĺňa podmienky stanovené v § 48 ods.1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk prebehne v súlade s ustanovením § 52 Zákona o VO.
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502985
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Zabezpečenie strážnej služby pre Zimný štadión Ondreja Nepelu
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zabezpečenie strážnej služby pre Zimný štadión Ondreja Nepelu
 • Opis: Povinnosťou strážnej služby je aj kontrola priestoru vstupu, pobytu návštevníkov a kontra vstupov účastníkov hromadných kultúrnych/športových podujatí v ZŠON v spolupráci s SBS organizátora podujatia, ako aj zaistenie prejazdnosti účelovej prístupovej komunikácie a organizovanie parkovania na nej podľa osadeného dopravného značenia alebo podľa pokynov vedúceho prevádzky alebo bezpečnostného manažéra. Strážna služba zahŕňa: ochranu života a zdravia, ochranu verejného poriadku, prevádzkového poriadku, ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejne prístupnom mieste, kontrolu návštev, kontrolu cctv, vonkajšiu a vnútornú pochôdzkovú činnosť, kontrolu oprávnenosti vynášania hmotného majetku a iných materiálov z priestorov stráženého objektu, kontrolu predmetov, materiálov vnášaných do stráženého objektu, riešenie krízových situácií, zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov, plnenie ohlasovacej povinnosti a vykonávanie funkcie informátora počas pracovnej doby. Bližšie informácie ohľadne špecifikácie predmetu zákazky tejto časti je uvedené v opise predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 96 509.76
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Odbojárov 9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 831 04,
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti osobného postavenia: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (§ 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): - podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona: Verejný obstarávateľ vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu si touto podmienkou overuje uchádzačovu spôsobilosť na zabezpečenie predmetu zákazky preukázaním jeho skúseností s dodaním služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok služieb (referenciami) úspešne realizovaných zmlúv na dodávky rovnakého alebo obdobného predmetu zákazky preukázať, že v rozhodnom období podľa uzatvorených zmlúv realizoval zákazky: pre časť 3 súhrnne v hodnote minimálne 70 000 Eur bez DPH; za obdobné služby bude verejný obstarávateľ pre časť 1 a 2 považovať strážne služby, ktoré obsahovali aj obchôdzku v exteriéri, pre časť 3 za obdobné služby bude považovať verejný obstarávateľ strážne služby budov. Za rozhodné obdobie sa považujú tri roky predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania vo vestníku VO. Ak niektorá zo zákaziek presahuje rozhodné obdobie, uchádzač v zozname uvedie aká časť plnenia zákazky v EUR bez DPH sa realizovala za rozhodné obdobie. Zdôvodnenie: Splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že má praktickú skúsenosť s plnením rovnakej alebo obdobnej zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Bezpečnostná previerka
 • Vyžaduje sa bezpečnostná previerka: áno
 • Opis bezpečnostnej previerky: Fyzickú ochranu bude vykonávať iba ten, kto spĺňa podmienky stanovené v § 48 ods.1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk prebehne v súlade s ustanovením § 52 Zákona o VO.
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502985
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)