Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
Kód zákazky: 03/2024-4
Kód oznámenia: 10076 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233251-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Pezinok
Adresa: Radničné námestie
90214 Pezinok
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Radničné námestie Pezinok 90214 Slovensko
Zdroj:

Popis

Práce na opravách výtlkov na komunikáciách pozostávajú z: A. lokálnych opráv výtlkov, sieťových rozpadov a iných poškodení AB povrchov pomocou infratechnológie, t.j. vykonať infra-ohrev poškodeného živičného krytu a výtlkov, následne podklad penetrovať a položiť živičnú zmes s následným zhutnením. Podrobný postup opravy: označenie miesta opravy, vyčistenie podkladu, nahriatie poškodeného miesta infražiarením, rozrušenie nahriateho podkladu, doplnenie nového AB, frakcia AC 8O, AC 11O, aplikácia a zapracovanie regeneračnej emulzie do spodnej vrstvy asfaltu a výtlku, premiešanie vrstiev, upravenie do roviny a zhutnenie, aplikácia regeneračnej emulzie na zakonzervovanie miesta opravy a opätovné zhutnenie, vyčistenie miesta opravy, odstránenie prenosného značenia. B. opravy jednotlivých výtlkov, ktoré budú vykonané zarezávaním hrán výtlkov, odstránením a odvezením porušených konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vyčistením výtlku od vody, nečistôt, napenetrovaním, vyplnením výtlku horúcou obalenou zmesou z asfaltového betónu (ako spojivo na výrobu asfaltového betónu sa použije cestný asfalt, ktorý musí vyhovovať STN EN 12591, ktorý bude preukázaný na základe preukaznej skúšky (dodací list od výrobcu cestného asfaltu a certifikát výrobku) a zmes bude zhutnená vibračným valcom, prípadne vibračnou doskou. Vlastnosti zmesi a spôsob realizácie musia zodpovedať TP 08/2011 – Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek. C. oprava škár a trhlín modifikovanou asfaltovou zálievkou s predchádzajúcim vyčistením podkladu, ošetrenie základným penetračným náterom, zaliatie škáry asfaltovou zálievkou, zasypanie zálievky sypkým materiálom. D. oprava výtlkov tryskovou metódou pozostáva z vyčistenia výtlku, vyfúkania výtlku tlakom vzduchu, následne vyplnenie výtlku katiónaktívnou asfaltovou emulziou a nanesenie vrstvy kameniva obaľovaného asfaltovou emulziou pod tlakom, nános vrchnej vrstvy kameniva. Predpokladané množstvá sú uvedené v prílohe č. 1. a môžu sa podľa skutočnosti meniť. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (ako napr. doprava, materiál, práca, odvoz a zneškodnenie vzniknutého odpadu na skládku, a pod..) - Dodávateľ si zabezpečí označenie miesta opravy dočasným dopravným značením. - Pracovníci budú počas prác používať pracovný odev s reflexnými prvkami. - Verejný obstarávateľ zabezpečí zoznam výtlkov podľa názvu ulíc a presnej polohy, ako aj ich označenie farebne v teréne a zašle mailovú objednávku. Zodpovednosti dodávateľa: Dodávateľ zodpovedá za správne technické a technologické postupy, dodržiavanie stavebno - technických a kvalitatívnych parametrov v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov Záruka na vykonané práce bude v dĺžke minimálne: 24 mesiacov od vykonania prác. Opravu požadujeme opraviť do 30 dní od nahlásenia zle vykonanej opravy výtlku verejným obstarávateľom. Za nedodržanie termínu opravy si verejný obstarávateľ vyhradzuje nárok uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50 € s DPH za každý reklamovaný výtlk.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Pezinok

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285838
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Pezinok (ID: 60674)
 • Zákazka: Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách (ID: 502911)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Pezinok
 • IČO: 00305022
 • DIČ: 2020662226
 • Adresa
 • Ulica: Radničné námestie
 • Číslo: 7
 • Mesto: Pezinok
 • PSČ: 90214
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo@msupezinok.sk
 • Telefónne číslo: +421336901143
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4146
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 03/2024-4
 • Názov: Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
 • Opis: Práce na opravách výtlkov na komunikáciách pozostávajú z: A. lokálnych opráv výtlkov, sieťových rozpadov a iných poškodení AB povrchov pomocou infratechnológie, t.j. vykonať infra-ohrev poškodeného živičného krytu a výtlkov, následne podklad penetrovať a položiť živičnú zmes s následným zhutnením. Podrobný postup opravy: označenie miesta opravy, vyčistenie podkladu, nahriatie poškodeného miesta infražiarením, rozrušenie nahriateho podkladu, doplnenie nového AB, frakcia AC 8O, AC 11O, aplikácia a zapracovanie regeneračnej emulzie do spodnej vrstvy asfaltu a výtlku, premiešanie vrstiev, upravenie do roviny a zhutnenie, aplikácia regeneračnej emulzie na zakonzervovanie miesta opravy a opätovné zhutnenie, vyčistenie miesta opravy, odstránenie prenosného značenia. B. opravy jednotlivých výtlkov, ktoré budú vykonané zarezávaním hrán výtlkov, odstránením a odvezením porušených konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vyčistením výtlku od vody, nečistôt, napenetrovaním, vyplnením výtlku horúcou obalenou zmesou z asfaltového betónu (ako spojivo na výrobu asfaltového betónu sa použije cestný asfalt, ktorý musí vyhovovať STN EN 12591, ktorý bude preukázaný na základe preukaznej skúšky (dodací list od výrobcu cestného asfaltu a certifikát výrobku) a zmes bude zhutnená vibračným valcom, prípadne vibračnou doskou. Vlastnosti zmesi a spôsob realizácie musia zodpovedať TP 08/2011 – Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek. C. oprava škár a trhlín modifikovanou asfaltovou zálievkou s predchádzajúcim vyčistením podkladu, ošetrenie základným penetračným náterom, zaliatie škáry asfaltovou zálievkou, zasypanie zálievky sypkým materiálom. D. oprava výtlkov tryskovou metódou pozostáva z vyčistenia výtlku, vyfúkania výtlku tlakom vzduchu, následne vyplnenie výtlku katiónaktívnou asfaltovou emulziou a nanesenie vrstvy kameniva obaľovaného asfaltovou emulziou pod tlakom, nános vrchnej vrstvy kameniva. Predpokladané množstvá sú uvedené v prílohe č. 1. a môžu sa podľa skutočnosti meniť. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (ako napr. doprava, materiál, práca, odvoz a zneškodnenie vzniknutého odpadu na skládku, a pod..) - Dodávateľ si zabezpečí označenie miesta opravy dočasným dopravným značením. - Pracovníci budú počas prác používať pracovný odev s reflexnými prvkami. - Verejný obstarávateľ zabezpečí zoznam výtlkov podľa názvu ulíc a presnej polohy, ako aj ich označenie farebne v teréne a zašle mailovú objednávku. Zodpovednosti dodávateľa: Dodávateľ zodpovedá za správne technické a technologické postupy, dodržiavanie stavebno - technických a kvalitatívnych parametrov v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov Záruka na vykonané práce bude v dĺžke minimálne: 24 mesiacov od vykonania prác. Opravu požadujeme opraviť do 30 dní od nahlásenia zle vykonanej opravy výtlku verejným obstarávateľom. Za nedodržanie termínu opravy si verejný obstarávateľ vyhradzuje nárok uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50 € s DPH za každý reklamovaný výtlk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na obnove povrchu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), uchádzač/záujemca je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), uchádzač/záujemca nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač predloží do súťaže: - návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 5, do ktorej zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony tak, aby bola cena kompletná (príloha č. 1 týchto súťažných podkladov) - návrh zmluvy (uchádzač predloží vyplnený návrh zmluvy, opatrí podpisom a pečiatkou, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy) - čestné vyhlásenie, že uchádzačovi nie je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 3) Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 03/2024-4
 • Názov : Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
 • Opis: Práce na opravách výtlkov na komunikáciách pozostávajú z: A. lokálnych opráv výtlkov, sieťových rozpadov a iných poškodení AB povrchov pomocou infratechnológie, t.j. vykonať infra-ohrev poškodeného živičného krytu a výtlkov, následne podklad penetrovať a položiť živičnú zmes s následným zhutnením. Podrobný postup opravy: označenie miesta opravy, vyčistenie podkladu, nahriatie poškodeného miesta infražiarením, rozrušenie nahriateho podkladu, doplnenie nového AB, frakcia AC 8O, AC 11O, aplikácia a zapracovanie regeneračnej emulzie do spodnej vrstvy asfaltu a výtlku, premiešanie vrstiev, upravenie do roviny a zhutnenie, aplikácia regeneračnej emulzie na zakonzervovanie miesta opravy a opätovné zhutnenie, vyčistenie miesta opravy, odstránenie prenosného značenia. B. opravy jednotlivých výtlkov, ktoré budú vykonané zarezávaním hrán výtlkov, odstránením a odvezením porušených konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vyčistením výtlku od vody, nečistôt, napenetrovaním, vyplnením výtlku horúcou obalenou zmesou z asfaltového betónu (ako spojivo na výrobu asfaltového betónu sa použije cestný asfalt, ktorý musí vyhovovať STN EN 12591, ktorý bude preukázaný na základe preukaznej skúšky (dodací list od výrobcu cestného asfaltu a certifikát výrobku) a zmes bude zhutnená vibračným valcom, prípadne vibračnou doskou. Vlastnosti zmesi a spôsob realizácie musia zodpovedať TP 08/2011 – Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek. C. oprava škár a trhlín modifikovanou asfaltovou zálievkou s predchádzajúcim vyčistením podkladu, ošetrenie základným penetračným náterom, zaliatie škáry asfaltovou zálievkou, zasypanie zálievky sypkým materiálom. D. oprava výtlkov tryskovou metódou pozostáva z vyčistenia výtlku, vyfúkania výtlku tlakom vzduchu, následne vyplnenie výtlku katiónaktívnou asfaltovou emulziou a nanesenie vrstvy kameniva obaľovaného asfaltovou emulziou pod tlakom, nános vrchnej vrstvy kameniva. Predpokladané množstvá sú uvedené v prílohe č. 1. a môžu sa podľa skutočnosti meniť. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (ako napr. doprava, materiál, práca, odvoz a zneškodnenie vzniknutého odpadu na skládku, a pod..) - Dodávateľ si zabezpečí označenie miesta opravy dočasným dopravným značením. - Pracovníci budú počas prác používať pracovný odev s reflexnými prvkami. - Verejný obstarávateľ zabezpečí zoznam výtlkov podľa názvu ulíc a presnej polohy, ako aj ich označenie farebne v teréne a zašle mailovú objednávku. Zodpovednosti dodávateľa: Dodávateľ zodpovedá za správne technické a technologické postupy, dodržiavanie stavebno - technických a kvalitatívnych parametrov v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov Záruka na vykonané práce bude v dĺžke minimálne: 24 mesiacov od vykonania prác. Opravu požadujeme opraviť do 30 dní od nahlásenia zle vykonanej opravy výtlku verejným obstarávateľom. Za nedodržanie termínu opravy si verejný obstarávateľ vyhradzuje nárok uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50 € s DPH za každý reklamovaný výtlk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na obnove povrchu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 23:59
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Radničné námestie 7, Pezinok
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502911
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)