OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD
Kód zákazky: 5_2024/ZSNH/EVO
Kód oznámenia: 10134 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 23:55
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie sv. Františka
84262 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie sv. Františka Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84262 Slovensko
Zdroj:

Popis

Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 z hľadiska zníženia energetickej náročnosti prevádzky školy“ spočívajúce vo vypracovaní projektovej dokumentácie v rozsahu UNIKA 2024 a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285938
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves (ID: 62302)
 • Zákazka: OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD (ID: 502973)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 • IČO: 00603520
 • DIČ: 2020919164
 • Adresa
 • Ulica: Námestie sv. Františka
 • Číslo: 8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84262
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk
 • Telefónne číslo: +421940634189
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6564
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 5_2024/ZSNH/EVO
 • Názov: OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD
 • Opis: Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 z hľadiska zníženia energetickej náročnosti prevádzky školy“ spočívajúce vo vypracovaní projektovej dokumentácie v rozsahu UNIKA 2024 a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. sv. Františka 8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 841 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD
 • Opis: Predmetom zákazky je dielo s názvom: „Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 z hľadiska zníženia energetickej náročnosti prevádzky školy“ spočívajúce vo vypracovaní projektovej dokumentácie v rozsahu UNIKA 2024 a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a zmluvou, v dvoch stupňoch (ďalej spolu len „projektová dokumentácia“), ktorá bude slúžiť ako podklad pre správne konanie na príslušnom stavebnom úrade a následne na realizáciu stavebných prác na obnove stavby so súpisným číslom 419, nachádzajúcej sa na pozemkoch registra “C“ KN s parcelnými číslami 2205 a 2206, v katastrálnom území Karlova Ves, na Karloveskej ulici č. 61 v Bratislave (ďalej len „dielo“) a projektant tiež vykoná občasný odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác na diele podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „autorský dohľad“). Projektová dokumentácia bude spracovaná na ucelené časti - textová časť, výkresová časť a rozpočet vrátane atypických detailov podľa prílohy č.2 k ZoD a bude: - obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania, na ponuku na výber zhotoviteľa diela v procese verejného obstarávania a na realizáciu diela a platných technických noriem, - vypracovaná v súlade s podmienkami výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pre Program Slovensko 2021-2027 s názvom „Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách“, kód výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, opatrenia 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov a 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou, - vypracovaná podľa požiadaviek špecifikovaných v prílohách tejto zmluvy, - obsahovať zapracovanie opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, ktoré vyplynuli z prerokovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, - vychádzať zo zamerania skutkového stavu projektantom, - obsahovať riešenie hĺbkovej obnovy diela v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. a o energetickej efektívnosti a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a nadväzujúcich vykonávacích predpisov pozostávajúce z významnej obnovy budov a významnej obnovy technického zariadenia budov, - obsahovať riešenie zlepšenia energetickej hospodárnosti diela s cieľom optimalizovania vnútorného prostredia v budovách a zníženia emisií oxidu uhličitého z prevádzky budov, - riešiť zateplenie obvodového plášťa, strechy ako aj odstránenie tepelných mostov, - riešiť obnovu technického zariadenia diela v rozsahu modernizácie technických zariadení, ktoré budú mať vplyv na zníženie energetickej náročnosti a to najmä vykurovacieho systému, vetracieho systému, systému prípravy teplej vody, inštalácie systémov merania a riadenia, inštalácie zariadení na využívanie OZE (obnoviteľné zdroje energie) pre spotrebu v budovách, riešiť zníženie spotreby tepla pri posudzovaní najoptimálnejšej kompletnej rekonštrukcie obvodového plášťa (strecha, fasáda, výplne otvorov s návrhom tieniacej techniky) a kompletnej elektroinštalácie, - obsahovať podrobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä: A Sprievodná správa B Súhrnná technická správa C Celková situácia stavby (zastavovací plán) D Koordinačný výkres stavby E Dokumentácia stavebného objektu (stavebná časť) F Projekt organizácie výstavby G Dokumentácia prevádzkových súborov (technologická časť) H Celkové náklady stavby I Doklady. Projektant sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v zmluve, vrátane jej príloh v slovenskom jazyku a v nasledovnej forme: - bez rozpočtu – 6 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na nosiči (USB) vo formáte .dwg, .doc, .xls a .pdf, - len rozpočet – 1 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na nosiči (USB) v editovateľnom formáte .xls a .pdf Projektant sa zaväzuje vykonať autorský dohľad, ktorý zahŕňa činnosti predovšetkým: - poskytovanie vysvetlenia potrebného na vypracovanie zhotoviteľskej (dodávateľskej/dielenskej) dokumentácie, - zabezpečenie zosúladenia dokumentácie dočasných objektov zariadenia staveniska, prípadne dokumentácie úprav trvalých objektov na účely zariadenia staveniska, so základným riešením zariadenia staveniska podľa časti projektu organizácie výstavby, - zabezpečenie účasti na stavebnom konaní, - zabezpečenie účasti na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytnutím vysvetlenia potrebného pre plynulosť výstavby, - zabezpečenie posúdenia návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovávaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, - vyjadrovanie sa k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a práce naviac oproti projektovej dokumentácii, - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, - zúčastňovanie sa na operatívnych poradách vedenia stavby, - zúčastňovanie sa kontrolných porád zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby, - zabezpečenie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje informácie o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku prípadných zmien v priebehu prác, - priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie záverečného zostavenia nákladov, najneskôr do začatia aktu odovzdania a prevzatia stavby, - spolupracovanie s autorizovaným geodetom projektanta, - spolupracovanie so stavbyvedúcim, technickým dozorom a zhotoviteľom realizačných projektov. Hlavným komunikačným prostriedkom pri realizácii tejto spolupráce je stavebný denník, - účasť na komplexnom vyskúšaní, - účasť na garančných skúškach, - účasť na odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí, - účasť na kolaudačnom konaní.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Predloženie zoznamu poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti s uvedením cien, miest a lehôt poskytnutia služieb; dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Uchádzač preukáže uskutočnenie minimálne 1 (jednej) referencie na poskytnutie služby rovnakého alebo podobného charakteru, minimálne v hodnote 50.000,- EUR s DPH jednotlivo (alebo ekvivalent v inej mene) - z toho min. jedna referencia na PD v stupni DSP alebo DRS.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Požaduje sa predloženie: osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. a) Doklady sa predkladajú s právnymi účinkami v originálnom vyhotovení v elektronickej podobe alebo ako scany originálov alebo overených kópií. b) Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, a to podľa podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobitného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 10.1.1 § 32, ods. 1, písm. e): Základné údaje o uchádzačovi, v ktorých uvedie obchodný názov a sídlo uchádzača, alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné, aby si verejný obstarávateľ mohol sám preveriť oprávnenie k podnikaniu v Registri hospodárskych subjektov. 10.1.2 § 32, ods. 1, písm. f): Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 2) V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS), nemusí predkladať doklady k preukázaniu osobného postavenia, uvedie informáciu o zápise vo svojej ponuke.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: uvedené v súťažných podkladoch vo vzore Zmluvy o dielo
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 23:55
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: v systéme IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6564
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502973
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)