Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce
Kód zákazky: 2024_Dulovce-COV
Kód oznámenia: 10103 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 620 954,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Dulovce
Adresa: Hlavná
94656 Dulovce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Hlavná Dulovce 94656 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dobudovanie obecnej ČOV, jej vybavenie technológiami a jej uvedenie do prevádzky (kanalizácia nie je predmetom tohto verejného obstarávania). Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie zmena stavby pred dokončením, realizačnej projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby. Na uvedenú službu nadväzujú realizačné stavebné práce súvisiace s dobudovaním obecnej ČOV a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Zrealizované časti stavby ČOV, ktoré nie sú predmetom zákazky: • SO 01 ČOV - kompletná biologická jednotka, • SO 03 ČOV - odtok do recipientu, • SO 04 ČOV - spevnené plochy, • SO 05 ČOV - prístupová komunikácia, • SO 06 ČOV - oplotenie areálu, terénne a sadové úpravy • SO 07 ČOV - vodovodná prípojka • SO 08 ČOV - káblová prípojka Nezrealizované časti stavby ČOV, ktoré sú predmetom zákazky: Nezrealizované časti stavby sú povolené právoplatným stavebným povolením č. 2008/01446-Ve-1 zo dňa18.07.2008 (nová objektová stavba oproti pôvodnej uvádzanej v SP č. 2004/00794-Ve-1 zo dňa 18.11.2004) a jeho predĺžením: List č. 2009/01953-Ve zo dňa 26.05.2009, List č. 2013/01426-Ve zo dňa 24.09.2013, a List č. 2018/013267-Ve zo dňa 18.09.2018 vydané Obvodným úradom životného prostredia Komárno, List č. OU-KN-OSZP-2023/003202-002 zo dňa 06.02.2023: • SO 02 ČOV prevádzková budova • PS 01 ČOV strojnotechnologická časť • PS 02 ČOV elektrotechnologická časť Pôvodná projektová dokumentácia bola vypracovaná v r. 2003, (aktualizovaná v roku 2007 – zmena stavby pred dokončením a v roku 2023 aktualizovaná technologická časť ČOV, ktorá vychádzala z aktualizovanej PD z roku 2007) a následne bola zrealizovaná stavebná časť ČOV v zmysle právoplatného stavebného povolenia č. 2008/01446-Ve-1 zo dňa18.07.2008, okrem objektu SO 02 ČOV - prevádzková budova. Technologická časť bola začatá. Stavba stoji už viac ako 15 rokov. Pre dokončenie stavby je potrebné vykonať určité stavebné úpravy, revitalizovať betónové nádrže náterom, dobudovať prevádzkovú budovu a vybaviť stavbu technologickým zariadením. Čistiareň odpadových vôd bola navrhnutá pre kapacitu 2 000 EO. Technologická časť ČOV je rozdelená na nasledujúce prevádzkové súbory: PS 01 ČOV - strojnotechnologická časť PS 02 ČOV - elektrotechnologická časť Detailný technický popis je uvedený v Technickej správe projektovej dokumentácie „Dulovce – obecná ČOV“ Technologická časť. Projektová dokumentácia „Dulovce – obecná ČOV“ Technologická časť je pripravená na úrovni pre verejné obstarávanie postupom „naprojektuj a postav“, následne úspešný uchádzač verejného obstarávania v postavení Zhotoviteľa vypracuje dokumentáciu zmena stavby pred dokončením č. 2 a verejný obstarávateľ požiada opätovne o vydanie stavebného povolenia – zmena stavby pred dokončením. Ide o dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie – aktualizáciu technologickej časti ČOV s minimálnymi úpravami stavebnej časti už zrealizovaných častí ČOV. Úspešný uchádzač verejného obstarávania v postavení Zhotoviteľa vypracuje tiež projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby a rozpočet stavby. Prílohou súťažných podkladov sú vypracované projektové dokumentácie, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie PD pre zmenu stavby a realizačnej PD: 1. „Kanalizácia a ČOV Dulovce“ vypracovaná v roku 2003, projektant Ing. Bohuš Malík 2. „DULOVCE – kanalizácia a ČOV – zmena stavby 07.2007“ vypracovaná v roku 2007, projektant Ing. František Németh 3. „Dulovce - obecná ČOV, Technologická časť“, vypracovaná v roku 2023, projektant Ing. Oto Tkačov, PhD. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v Zväzku č. 2 Opis predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Dulovce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285510
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Dulovce (ID: 4051)
 • Zákazka: Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce (ID: 502709)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: e0fe6703-9ad3-4ace-ae8f-4334e8ad0bff
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Dulovce
 • IČO: 00306444
 • DIČ: 2021029285
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 33
 • Mesto: Dulovce
 • PSČ: 94656
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@studnica-no.sk
 • Telefónne číslo: +421917381833
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Dulovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4276
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024_Dulovce-COV
 • Názov: Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce
 • Opis: Predmetom zákazky je dobudovanie obecnej ČOV, jej vybavenie technológiami a jej uvedenie do prevádzky (kanalizácia nie je predmetom tohto verejného obstarávania). Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie zmena stavby pred dokončením, realizačnej projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby. Na uvedenú službu nadväzujú realizačné stavebné práce súvisiace s dobudovaním obecnej ČOV a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Zrealizované časti stavby ČOV, ktoré nie sú predmetom zákazky: • SO 01 ČOV - kompletná biologická jednotka, • SO 03 ČOV - odtok do recipientu, • SO 04 ČOV - spevnené plochy, • SO 05 ČOV - prístupová komunikácia, • SO 06 ČOV - oplotenie areálu, terénne a sadové úpravy • SO 07 ČOV - vodovodná prípojka • SO 08 ČOV - káblová prípojka Nezrealizované časti stavby ČOV, ktoré sú predmetom zákazky: Nezrealizované časti stavby sú povolené právoplatným stavebným povolením č. 2008/01446-Ve-1 zo dňa18.07.2008 (nová objektová stavba oproti pôvodnej uvádzanej v SP č. 2004/00794-Ve-1 zo dňa 18.11.2004) a jeho predĺžením: List č. 2009/01953-Ve zo dňa 26.05.2009, List č. 2013/01426-Ve zo dňa 24.09.2013, a List č. 2018/013267-Ve zo dňa 18.09.2018 vydané Obvodným úradom životného prostredia Komárno, List č. OU-KN-OSZP-2023/003202-002 zo dňa 06.02.2023: • SO 02 ČOV prevádzková budova • PS 01 ČOV strojnotechnologická časť • PS 02 ČOV elektrotechnologická časť Pôvodná projektová dokumentácia bola vypracovaná v r. 2003, (aktualizovaná v roku 2007 – zmena stavby pred dokončením a v roku 2023 aktualizovaná technologická časť ČOV, ktorá vychádzala z aktualizovanej PD z roku 2007) a následne bola zrealizovaná stavebná časť ČOV v zmysle právoplatného stavebného povolenia č. 2008/01446-Ve-1 zo dňa18.07.2008, okrem objektu SO 02 ČOV - prevádzková budova. Technologická časť bola začatá. Stavba stoji už viac ako 15 rokov. Pre dokončenie stavby je potrebné vykonať určité stavebné úpravy, revitalizovať betónové nádrže náterom, dobudovať prevádzkovú budovu a vybaviť stavbu technologickým zariadením. Čistiareň odpadových vôd bola navrhnutá pre kapacitu 2 000 EO. Technologická časť ČOV je rozdelená na nasledujúce prevádzkové súbory: PS 01 ČOV - strojnotechnologická časť PS 02 ČOV - elektrotechnologická časť Detailný technický popis je uvedený v Technickej správe projektovej dokumentácie „Dulovce – obecná ČOV“ Technologická časť. Projektová dokumentácia „Dulovce – obecná ČOV“ Technologická časť je pripravená na úrovni pre verejné obstarávanie postupom „naprojektuj a postav“, následne úspešný uchádzač verejného obstarávania v postavení Zhotoviteľa vypracuje dokumentáciu zmena stavby pred dokončením č. 2 a verejný obstarávateľ požiada opätovne o vydanie stavebného povolenia – zmena stavby pred dokončením. Ide o dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie – aktualizáciu technologickej časti ČOV s minimálnymi úpravami stavebnej časti už zrealizovaných častí ČOV. Úspešný uchádzač verejného obstarávania v postavení Zhotoviteľa vypracuje tiež projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby a rozpočet stavby. Prílohou súťažných podkladov sú vypracované projektové dokumentácie, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie PD pre zmenu stavby a realizačnej PD: 1. „Kanalizácia a ČOV Dulovce“ vypracovaná v roku 2003, projektant Ing. Bohuš Malík 2. „DULOVCE – kanalizácia a ČOV – zmena stavby 07.2007“ vypracovaná v roku 2007, projektant Ing. František Németh 3. „Dulovce - obecná ČOV, Technologická časť“, vypracovaná v roku 2023, projektant Ing. Oto Tkačov, PhD. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v Zväzku č. 2 Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 620 954
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Dulovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) až písm. f) zákona o verejnom obstarávaní § 40 ods. 5 ZVO § 40 ods. 8 ZVO § 53 ods. 5 ZVO
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Termíny obhliadok sú stanovené v bode 12 Zväzku č. 1 Súťažné podklady. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o Dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež zmluva alebo Zmluva o Dielo). Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojnotechnologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (,,Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024_Dulovce-COV
 • Názov : Čistiareň odpadových vôd obec Dulovce
 • Opis: Predmetom zákazky je dobudovanie obecnej ČOV, jej vybavenie technológiami a jej uvedenie do prevádzky (kanalizácia nie je predmetom tohto verejného obstarávania). Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie zmena stavby pred dokončením, realizačnej projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby. Na uvedenú službu nadväzujú realizačné stavebné práce súvisiace s dobudovaním obecnej ČOV a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Zrealizované časti stavby ČOV, ktoré nie sú predmetom zákazky: • SO 01 ČOV - kompletná biologická jednotka, • SO 03 ČOV - odtok do recipientu, • SO 04 ČOV - spevnené plochy, • SO 05 ČOV - prístupová komunikácia, • SO 06 ČOV - oplotenie areálu, terénne a sadové úpravy • SO 07 ČOV - vodovodná prípojka • SO 08 ČOV - káblová prípojka Nezrealizované časti stavby ČOV, ktoré sú predmetom zákazky: Nezrealizované časti stavby sú povolené právoplatným stavebným povolením č. 2008/01446-Ve-1 zo dňa18.07.2008 (nová objektová stavba oproti pôvodnej uvádzanej v SP č. 2004/00794-Ve-1 zo dňa 18.11.2004) a jeho predĺžením: List č. 2009/01953-Ve zo dňa 26.05.2009, List č. 2013/01426-Ve zo dňa 24.09.2013, a List č. 2018/013267-Ve zo dňa 18.09.2018 vydané Obvodným úradom životného prostredia Komárno, List č. OU-KN-OSZP-2023/003202-002 zo dňa 06.02.2023: • SO 02 ČOV prevádzková budova • PS 01 ČOV strojnotechnologická časť • PS 02 ČOV elektrotechnologická časť Pôvodná projektová dokumentácia bola vypracovaná v r. 2003, (aktualizovaná v roku 2007 – zmena stavby pred dokončením a v roku 2023 aktualizovaná technologická časť ČOV, ktorá vychádzala z aktualizovanej PD z roku 2007) a následne bola zrealizovaná stavebná časť ČOV v zmysle právoplatného stavebného povolenia č. 2008/01446-Ve-1 zo dňa18.07.2008, okrem objektu SO 02 ČOV - prevádzková budova. Technologická časť bola začatá. Stavba stoji už viac ako 15 rokov. Pre dokončenie stavby je potrebné vykonať určité stavebné úpravy, revitalizovať betónové nádrže náterom, dobudovať prevádzkovú budovu a vybaviť stavbu technologickým zariadením. Čistiareň odpadových vôd bola navrhnutá pre kapacitu 2 000 EO. Technologická časť ČOV je rozdelená na nasledujúce prevádzkové súbory: PS 01 ČOV - strojnotechnologická časť PS 02 ČOV - elektrotechnologická časť Detailný technický popis je uvedený v Technickej správe projektovej dokumentácie „Dulovce – obecná ČOV“ Technologická časť. Projektová dokumentácia „Dulovce – obecná ČOV“ Technologická časť je pripravená na úrovni pre verejné obstarávanie postupom „naprojektuj a postav“, následne úspešný uchádzač verejného obstarávania v postavení Zhotoviteľa vypracuje dokumentáciu zmena stavby pred dokončením č. 2 a verejný obstarávateľ požiada opätovne o vydanie stavebného povolenia – zmena stavby pred dokončením. Ide o dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie – aktualizáciu technologickej časti ČOV s minimálnymi úpravami stavebnej časti už zrealizovaných častí ČOV. Úspešný uchádzač verejného obstarávania v postavení Zhotoviteľa vypracuje tiež projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby a rozpočet stavby. Prílohou súťažných podkladov sú vypracované projektové dokumentácie, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie PD pre zmenu stavby a realizačnej PD: 1. „Kanalizácia a ČOV Dulovce“ vypracovaná v roku 2003, projektant Ing. Bohuš Malík 2. „DULOVCE – kanalizácia a ČOV – zmena stavby 07.2007“ vypracovaná v roku 2007, projektant Ing. František Németh 3. „Dulovce - obecná ČOV, Technologická časť“, vypracovaná v roku 2023, projektant Ing. Oto Tkačov, PhD. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v Zväzku č. 2 Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 620 954
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Dulovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Kompletné podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 58
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za predmet zákazky bez DPH
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Skúsenosti uchádzača s realizáciou ČOV postupom „Design & Build“ - referencie
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 14
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Skúsenosti uchádzača s realizáciou ČOV postupom „Design & Build“ - referencie
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Skúsenosti stavbyvedúceho č. 2 s realizáciou ČOV postupom „Design & Build“ - referencie
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 12
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Skúsenosti stavbyvedúceho č. 2 s realizáciou ČOV postupom „Design & Build“ - referencie
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Skúsenosti hlavného projektanta – projekčná činnosť súvisiaca s rekonštrukciou alebo výstavbou ČOV (vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie alebo dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačnej) - referencie
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 12
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Skúsenosti hlavného projektanta – projekčná činnosť súvisiaca s rekonštrukciou alebo výstavbou ČOV (vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie alebo dokumentácie pre stavebné konanie v rozsahu realizačnej) - referencie
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Účasť uchádzača na obhliadke stavby
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 4
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Účasť uchádzača na obhliadke stavby
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v termíne: uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk a § 52 ods. 2 ZVO – štvrtá veta, t.j. ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu požadovanom v týchto súťažných podkladoch. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, môžu v rámci IS EVO využiť funkcionalitu„ on-line sprístupnenie ponúk“.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Hodnota zábezpeky je 18.000,00 EUR
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502709
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)