Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ - časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ - časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová
Kód zákazky: VS ZVT 2
Kód oznámenia: 10057 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45232140-5
Predpokladaná hodnota: 1 124 819,83 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MH Teplárenský holding, a.s.
Adresa: Turbínová
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Turbínová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 Slovensko Intravilán mesta Zvolen, centrálna mestská zóna a sídlisko Podborová
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky v sústave SCZT Zvolen je rozšírenie sústavy CZT o nový podzemný predizolovaný HV rozvod pre oblasť mesta Zvolen - Podborová. Novovybudovaný rozvod prinesie zvýšenie regulačného príkonu, zlepšenie environmentálnych parametrov dodávaného tepla v meste Zvolen a zvýšenie výroby elektriny na turbíne TG6.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1283144
1. Základné údaje
 • Organizácia: MH Teplárenský holding, a.s. (ID: 59769)
 • Zákazka: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ - časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová (ID: 501172)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 9cd7d7f8-3e2d-45b9-b7af-68c65fea945b
 • Identifikátor verzie oznámenia: c7d744eb-c6f8-4373-925f-010ce50a5692
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: MH Teplárenský holding, a.s.
 • IČO: 36211541
 • DIČ: 2020048580
 • Adresa
 • Ulica: Turbínová
 • Číslo: 3
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 831 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: anton.zsigmondy@mhth.sk
 • Telefónne číslo: +421556192440
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (MH Teplárenský holding, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Výroba, preprava alebo distribúcia plynu alebo tepla
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2622
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VS ZVT 2
 • Názov: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ - časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová
 • Opis: Predmetom zákazky v sústave SCZT Zvolen je rozšírenie sústavy CZT o nový podzemný predizolovaný HV rozvod pre oblasť mesta Zvolen - Podborová. Novovybudovaný rozvod prinesie zvýšenie regulačného príkonu, zlepšenie environmentálnych parametrov dodávaného tepla v meste Zvolen a zvýšenie výroby elektriny na turbíne TG6.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 124 819.83
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 44162000, 45255400, 45112000, 45231112, 45262680, 71000000, 71300000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Intravilán mesta Zvolen, centrálna mestská zóna a sídlisko Podborová
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. b) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2.zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. c) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. d) ZVO jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO doloženým čestným vyhlásením.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohody s inými hospodárskymi subjektami s cieľom narušiť hospodársku súťaž
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti práva životného prostredia
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti pracovného práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Skreslenie informácií, zatajenie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty a získanie dôverných informácií o tomto postupe
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto verejného obstarávania
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dopustenie sa závažného odborného pochybenia
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti sociálneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Preukazuje obstarávateľ. Uchádzač nie je povinný preukazovať v ponuke.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 3 ZVO) okrem údajov, ktoré je možné získať zo záväzných a verejne dostupných referenčných registrov vedených orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky. U uchádzača zároveň nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a 7 ZVO a podľa rozhodnutia obstarávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 2. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Uchádzač preukáže uvedené skutočnosti pri predložení ponuky. 3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. 4. Rovnaké podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako uchádzač musia spĺňať aj iné osoby, ktorých zdroje a/alebo kapacity uchádzač využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, a subdodávatelia uchádzača podľa ZVO. U týchto osôb nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa ustanovení § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO a podľa rozhodnutia obstarávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu u týchto osôb sa preukazuje len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté, resp. ktorú majú tieto osoby plniť.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ - časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VS ZVT 2
 • Názov : Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen – Sekier a Zvolen – Zlatý Potok“ - časť SO 500 HV rozvod Zvolen – Podborová
 • Opis: Predmetom zákazky v sústave SCZT Zvolen je rozšírenie sústavy CZT o nový podzemný predizolovaný HV rozvod pre oblasť mesta Zvolen - Podborová. Novovybudovaný rozvod prinesie zvýšenie regulačného príkonu, zlepšenie environmentálnych parametrov dodávaného tepla v meste Zvolen a zvýšenie výroby elektriny na turbíne TG6.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 124 819.83
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 44162000, 45255400, 45112000, 45231112, 45262680, 71000000, 71300000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Prevencia a kontrola znečistenia
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Jedná sa o zelené verejné obstarávanie, ktoré zahŕňa environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy. Prínosom predmetu zákazky po jej realizácii formou predizolovaných potrubí bude úspora tepla v porovnaní so stratami tepla pri klasickej izolácii potrubia s následným prepočtom na úspory primárnych energetických zdrojov. Realizáciou zákazky dôjde k zníženiu spotreby primárnej energie pri výrobe tepla. Dosiahne sa tak zníženie množstva produkovaných emisií a poklesne environmentálna záťaž na životné prostredie. Ročne sa očakáva úspora primárnej energie na úrovni 73,24 MWh a zníženie emisií CO2 na úrovni 1,0743 t/rok a takisto zníženie emisií CO2 z lokálnej plynovej kotolne spoločnosti STEFE . Zároveň podmienky realizácie predmetu zákazky, ktoré ukladajú zhotoviteľovi recyklovať odpady (bližšie v článku 13 ods. 13.13 a 13.14 vzoru zmluvy), znižujú negatívne vplyvy obstarávanej zákazky na životné prostredie a predchádzajú týmto negatívnym vplyvom už vo fáze realizácie predmetu zákazky, čím rovnako prispievajú k ochrane životného prostredia.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Intravilán mesta Zvolen, centrálna mestská zóna a sídlisko Podborová
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Bez opcií a obnovení.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.Jedná sa o zákazku s predpokladaným financovaním z Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti a z finančných prostriedkov obstarávateľa. 2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v elektronickej podobe v takej lehote, aby obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 ZVO. Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 26. apríla 2024, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie. 3. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa 17.apríla 2024 o 10:00 h. na adrese Lučenecká 25, 961 50 Zvolen, Slovenská republika. Bližšie informácie k účasti na obhliadke pre záujemcov sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke. 4. Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. 5. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj. 6. Ponuky sa vyhotovujú elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a budú vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovom sídle https://josephine.proebiz.com/. Podmienkou používania systému JOSEPHINE vrátane predkladania žiadostí o účasť a ponúk je registrácia a autentifikácia záujemcu v systéme JOSEPHINE. Záujemca má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a bezpečnostným osobnostným kódom (eID BOK). Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE v prac. dňoch v čase od 8:00 do 16:00h a o dokončení autentifikácie informuje záujemcu e-mailom. Autentifikáciu je možné vykonať spôsobmi: a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou eID BOK. Právnickú osobu do systému JOSEPHINE registruje a autentifikuje jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu (ďalej len "štatutárny orgán") pomocou eID BOK štatutárneho orgánu; b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) záujemcu, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárneho orgánu na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE; c) vložením dokumentu preukazujúceho záujemcu, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárny orgán na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo bol vyhotovený zaručenou konverziou; d) vložením plnomocenstva na kartu užívateľa po registrácii, ktoré je podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom záujemcu, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárneho orgánu a aj splnomocnencom alebo bol vyhotovený zaručenou konverziou. 7. Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO. 8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie ak v lehote viazanosti ponúk nezíska financovanie zákazky z Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti v požadovanej výške.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Obstarávateľ od uchádzača požaduje preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením čestného vyhlásenia podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač prehľadne uvedie celkový dosiahnutý obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú uvedené údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží kópiu výkazov ziskov a strát alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov z účtovných závierok za požadované hospodárske roky; namiesto nich bude obstarávateľ akceptovať aj informáciu uchádzača, že príslušné dokumenty boli zverejnené v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk). Ak uchádzač vzhľadom na pravidlá jeho domovskej krajiny kópie výkazov predložiť nemôže, predloží iné porovnateľné doklady, z ktorých bude dosiahnutý obrat jednoznačne vyplývať (napr. audítorské správy). Prepočet inej meny na euro vykoná uchádzač podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania v Úradnom Vestníku EÚ. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, dosiahol celkový obrat vo výške: min. 6 000 000 € alebo ekvivalent v inej mene.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Obstarávateľ od uchádzača požaduje preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom (1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, (2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. V zozname stavebných prác (ďalej len zoznam referencií) uchádzač špecifikuje stavebné práce, ktoré preukazujú splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov uvedenej nižšie, (ďalej len referenčná zákazka) a uspokojivé uskutočnenie referenčnej zákazky a jej zhodnotenie podľa obchodných podmienok preukáže referenciou, potvrdením odberateľa (jeho odporúčaný vzor sa nachádza v prílohe č. 3 súťažných podkladov k tejto zákazke) alebo vyhlásením uchádzača doplneným dôkazom alebo dokladom, ako je uvedené vyššie, (ďalej len dôkaz o plnení). Ak uchádzač uvedie informáciu o cene referenčnej zákazky v mene inej ako euro, musí zároveň v zozname referencií alebo v osobitnom dokumente uviesť aj prepočet na euro. Prepočet inej meny na euro vykoná uchádzač podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Ak hospodársky subjekt referenčnú zákazku realizoval v rámci skupiny dodávateľov, musí špecifikovať svoj podiel na jej realizácii. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí požadovaným zoznamom referencií a kvalifikovanými dôkazmi o plnení preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval najmenej jednu referenčnú zákazku, ktorá bola ku dňu predloženia ponuky úspešne ukončená a odovzdaná odberateľovi a ktorej predmetom bola výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia rozvodov tepla zahŕňajúca dodávku a montáž nových podzemných horúcovodných (HV), teplovodných (TV) alebo parných (P) rozvodov tepla z predizolovaného oceľového potrubia s vnútorným priemerom DN najmenej 200 v dĺžke najmenej 1000 m vrátane realizácie alarm systému vzniku netesností.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Zápis v Obchodnom registri
 • Opis podmienky účasti: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ od záujemcu požaduje preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 1. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom, ak z neho preukázanie splnenia tejto podmienky účasti vyplýva, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanej hodnoty (€ bez DPH)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za dielo v eurách bez dane z pridanejhodnoty (€ bez DPH)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Upravuje príloha č.4 súťažných podkladov
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Podmienky financovania: Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 4 k súťažným podkladom
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (MH Teplárenský holding, a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 15:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 7
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovom sídle https://josephine.proebiz.com/ v totožnej záložke ako pri predkladaní ponúk.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky vo výške 30 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/54908/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501172
 • Označenie dokumentu/zákazky: VS ZVT 2
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/54908/summary
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (MH Teplárenský holding, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)