Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Kód zákazky: 2/4/NLZ/2024
Kód oznámenia: 10029 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 4 078 620,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenské národné divadlo
Adresa: Pribinova
81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81901 Slovensko Miestom plnenia sú aj akceptačné miesta elektronických stravovacích kariet.
Zdroj:

Popis

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. 2. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s § 152 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Stravovanie bude zabezpečené prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (EsK). Každý zamestnanec, ktorý má záujem, dostane jednu elektronickú stravovaciu kartu, ktorá sa bude na mesačnej báze dobíjať stravnými jednotkami. 3. Lehota na dobitie elektronických stravovacích kariet je najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín od odoslania objednávky úspešnému uchádzačovi /dodávateľovi. 4. Lehota dodávky elektronických stravovacích kariet je najneskôr do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní od odoslania objednávky úspešnému uchádzačovi/ dodávateľovi. 5. Súčasná nominálna hodnota jednej stravnej jednotky je 5,85 EUR, avšak verejný obstarávateľ očakáva, že suma stravnej jednotky sa bude zvyšovať. Skutočná výška stravnej jednotky bude stanovená v objednávke. 6. Celkové predpokladané množstvo odobratých stravných jednotiek počas účinnosti Rámcovej dohody (RD) je 697 200. 7. Verejný obstarávateľ je oprávnený zmeniť nominálnu hodnotu stravnej jednotky počas plnenia predmetu. Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravnej jednotky zahŕňa províziu úspešného uchádzača. 8. Celkové predpokladané množstvo elektronických stravovacích kariet počas účinnosti RD je 1 200. 9. Elektronická stravovacia karta (EsK) - náležitosti: názov a logo dodávateľa; doba platnosti sú 3 mesiace od posledného nabitia; karta musí byť aktivovaná; karta musí byť vystavená na meno držiteľa karty; karta musí umožňovať dobíjanie karty do 24 hodín – verejný obstarávateľ upozorňuje, že nesmie nastať prípad, žeby boli dodané každý mesiac nabité karty iba na jeden mesiac; s kartou musí byť dodaný aj PIN kód (štvormiestny číselný kód) – môže nastať prípad požiadavky na PIN kód pri platení sumy prevyšujúcej 50 EUR; doba platnosti minimálne 3 roky s vyznačeným dátumom exspirácie; minimálna platba kartou od 0,01 EUR; ochranné prvky proti zneužitiu a falšovaniu - bezpečnostný čip (obdobne ako pri bankovej karte); bezodplatná výmena EsK v prípade poškodenia alebo straty; karta musí byť bezkontaktná a s možnosťou overenia zostatku hodnoty stravovania prostredníctvom portálu a mobilnej aplikácie; bezplatná zmena hesla pri strate alebo zabudnutí prihlasovacích údajov v rámci zabezpečenia prístupu na portál; možnosť zablokovania EsK oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa ako aj zamestnancom samotným; možnosť odblokovania EsK oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa; balenie EsK – 1 karta, jedna obálka so sprievodným listom kde budú napísané prihlasovacie údaje do portálu. 10. Uvedené množstvo elektronických stravovacích kariet v bode 7., ako aj stravných jednotiek v bode 5. tejto časti súťažných podkladov, je len predpokladané (maximálne) a skutočne odobraté množstvo EsK ,ako aj stravných jednotiek počas účinnosti RD, bude určené na základe aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe čiastkových objednávok. 11. Verejný obstarávateľ v súlade s Čl. III RD si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit ani celkový počet elektronických stravovacích kariet ani celkový počet stravných jednotiek. 12. Úspešný uchádzač/Dodávateľ je povinný v súlade s Čl. II RD dodať množstvo elektronických stravovacích kariet uvedených v objednávke na adresu určenú verejným obstarávateľom a v cene EsK musí byť zahrnuté aj dodanie objednaného množstva EsK na adresu verejného obstarávateľa podľa objednávky. 13. RD bude uzatvorená na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do doby vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. III RD, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 14. Verejný obstarávateľ bude elektronické stravovacie karty objednávať spolu s dobitím stravných jednotiek spravidla jedenkrát mesačne. V prípade potreby má verejný obstarávateľ/odberateľ právo objednať EsK s dobitím stravných jednotiek aj viackrát ako jedenkrát mesačne, pričom podanie objednávky na dodanie EsK spolu s dobitím stravných jednotiek bude realizované prostredníctvom online objednávkového portálu dodávateľa. 15. Úspešný uchádzač/Dodávateľ môže po dohode spätne odobrať od verejného obstarávateľa hodnotu stravnej jednotky na elektronickej stravovacej karte v prípade, že zamestnanec ukončí pracovný pomer počas mesiaca. 16. Do konečnej celkovej ceny za stravnú jednotku, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky úspešného uchádzača/dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa tejto časti Opis predmetu zákazky a podľa požiadaviek uvedených v RD. To znamená, že v cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, ako sú: provízia, dane balenie, poistenie, doprava, storno poplatky za vrátenie alebo výmenu, distribúcia, ako aj náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravnej jednotky EsK, a to vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov tak, aby bolo komplexne zabezpečené plnenie RD. 17. Úspešný uchádzač/Dodávateľ musí disponovať uzavretými zmluvami so stravovacími zariadeniami, ktoré ponúkajú obedové menu, príp. teplé jedlá, zariadeniami rýchleho občerstvenia, reštauráciami, potravinovými reťazcami a pod. pre odber stravy na základe akceptovania ponúkanej elektronickej stravovacej karty. Tieto zariadenia sa musia nachádzať na území mesta Bratislava.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1285303
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenské národné divadlo (ID: 95591)
 • Zákazka: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ID: 502569)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: ab53d706-4e9b-4ef5-9e91-832c1030eca4
 • Identifikátor verzie oznámenia: a8fa5618-215d-4138-b788-9b2bb16863fb
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenské národné divadlo
 • IČO: 00164763
 • DIČ: 2020829954
 • Názov organizačného útvaru: Oddelenie verejného obstarávania
 • Internetová adresa (URL): https://www.snd.sk
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ovo@snd.sk
 • Telefónne číslo: +421220472130
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Rekreácia, kultúra a náboženstvo
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/611
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 2/4/NLZ/2024
 • Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
 • Opis: 1. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. 2. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s § 152 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Stravovanie bude zabezpečené prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (EsK). Každý zamestnanec, ktorý má záujem, dostane jednu elektronickú stravovaciu kartu, ktorá sa bude na mesačnej báze dobíjať stravnými jednotkami. 3. Lehota na dobitie elektronických stravovacích kariet je najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín od odoslania objednávky úspešnému uchádzačovi /dodávateľovi. 4. Lehota dodávky elektronických stravovacích kariet je najneskôr do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní od odoslania objednávky úspešnému uchádzačovi/ dodávateľovi. 5. Súčasná nominálna hodnota jednej stravnej jednotky je 5,85 EUR, avšak verejný obstarávateľ očakáva, že suma stravnej jednotky sa bude zvyšovať. Skutočná výška stravnej jednotky bude stanovená v objednávke. 6. Celkové predpokladané množstvo odobratých stravných jednotiek počas účinnosti Rámcovej dohody (RD) je 697 200. 7. Verejný obstarávateľ je oprávnený zmeniť nominálnu hodnotu stravnej jednotky počas plnenia predmetu. Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravnej jednotky zahŕňa províziu úspešného uchádzača. 8. Celkové predpokladané množstvo elektronických stravovacích kariet počas účinnosti RD je 1 200. 9. Elektronická stravovacia karta (EsK) - náležitosti: názov a logo dodávateľa; doba platnosti sú 3 mesiace od posledného nabitia; karta musí byť aktivovaná; karta musí byť vystavená na meno držiteľa karty; karta musí umožňovať dobíjanie karty do 24 hodín – verejný obstarávateľ upozorňuje, že nesmie nastať prípad, žeby boli dodané každý mesiac nabité karty iba na jeden mesiac; s kartou musí byť dodaný aj PIN kód (štvormiestny číselný kód) – môže nastať prípad požiadavky na PIN kód pri platení sumy prevyšujúcej 50 EUR; doba platnosti minimálne 3 roky s vyznačeným dátumom exspirácie; minimálna platba kartou od 0,01 EUR; ochranné prvky proti zneužitiu a falšovaniu - bezpečnostný čip (obdobne ako pri bankovej karte); bezodplatná výmena EsK v prípade poškodenia alebo straty; karta musí byť bezkontaktná a s možnosťou overenia zostatku hodnoty stravovania prostredníctvom portálu a mobilnej aplikácie; bezplatná zmena hesla pri strate alebo zabudnutí prihlasovacích údajov v rámci zabezpečenia prístupu na portál; možnosť zablokovania EsK oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa ako aj zamestnancom samotným; možnosť odblokovania EsK oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa; balenie EsK – 1 karta, jedna obálka so sprievodným listom kde budú napísané prihlasovacie údaje do portálu. 10. Uvedené množstvo elektronických stravovacích kariet v bode 7., ako aj stravných jednotiek v bode 5. tejto časti súťažných podkladov, je len predpokladané (maximálne) a skutočne odobraté množstvo EsK ,ako aj stravných jednotiek počas účinnosti RD, bude určené na základe aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe čiastkových objednávok. 11. Verejný obstarávateľ v súlade s Čl. III RD si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit ani celkový počet elektronických stravovacích kariet ani celkový počet stravných jednotiek. 12. Úspešný uchádzač/Dodávateľ je povinný v súlade s Čl. II RD dodať množstvo elektronických stravovacích kariet uvedených v objednávke na adresu určenú verejným obstarávateľom a v cene EsK musí byť zahrnuté aj dodanie objednaného množstva EsK na adresu verejného obstarávateľa podľa objednávky. 13. RD bude uzatvorená na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do doby vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. III RD, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 14. Verejný obstarávateľ bude elektronické stravovacie karty objednávať spolu s dobitím stravných jednotiek spravidla jedenkrát mesačne. V prípade potreby má verejný obstarávateľ/odberateľ právo objednať EsK s dobitím stravných jednotiek aj viackrát ako jedenkrát mesačne, pričom podanie objednávky na dodanie EsK spolu s dobitím stravných jednotiek bude realizované prostredníctvom online objednávkového portálu dodávateľa. 15. Úspešný uchádzač/Dodávateľ môže po dohode spätne odobrať od verejného obstarávateľa hodnotu stravnej jednotky na elektronickej stravovacej karte v prípade, že zamestnanec ukončí pracovný pomer počas mesiaca. 16. Do konečnej celkovej ceny za stravnú jednotku, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky úspešného uchádzača/dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa tejto časti Opis predmetu zákazky a podľa požiadaviek uvedených v RD. To znamená, že v cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, ako sú: provízia, dane balenie, poistenie, doprava, storno poplatky za vrátenie alebo výmenu, distribúcia, ako aj náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravnej jednotky EsK, a to vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov tak, aby bolo komplexne zabezpečené plnenie RD. 17. Úspešný uchádzač/Dodávateľ musí disponovať uzavretými zmluvami so stravovacími zariadeniami, ktoré ponúkajú obedové menu, príp. teplé jedlá, zariadeniami rýchleho občerstvenia, reštauráciami, potravinovými reťazcami a pod. pre odber stravy na základe akceptovania ponúkanej elektronickej stravovacej karty. Tieto zariadenia sa musia nachádzať na území mesta Bratislava.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 4 078 620.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 4 078 620.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Elektronické karty
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Pribinova 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia sú aj akceptačné miesta elektronických stravovacích kariet.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1/ Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk. 2/ Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://www.isepvo.sk. 3/ Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľnej podobe) sú v súlade so zákonom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO prístupné v rámci IS EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa na portáli https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502569. 4/ Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk. 5/ Vysvetlenie informácií, potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO , a to najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred (spôsobom stanoveným v súťažných podkladoch). 6/ Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. 7/ Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. 8/ Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 5 súťažných podkladov. 9/ V rámci tohto verejného obstarávania sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona. 10/ Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (Rámcová dohoda), predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 33.4 súťažných podkladov. 11/ Predmetné verejné obstarávanie nie je a)zelené verejné obstarávanie, b)obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/4/NLZ/2024
 • Názov : Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
 • Opis: 1. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. 2. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s § 152 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Stravovanie bude zabezpečené prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (EsK). Každý zamestnanec, ktorý má záujem, dostane jednu elektronickú stravovaciu kartu, ktorá sa bude na mesačnej báze dobíjať stravnými jednotkami. 3. Lehota na dobitie elektronických stravovacích kariet je najneskôr do 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín od odoslania objednávky úspešnému uchádzačovi /dodávateľovi. 4. Lehota dodávky elektronických stravovacích kariet je najneskôr do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní od odoslania objednávky úspešnému uchádzačovi/ dodávateľovi. 5. Súčasná nominálna hodnota jednej stravnej jednotky je 5,85 EUR, avšak verejný obstarávateľ očakáva, že suma stravnej jednotky sa bude zvyšovať. Skutočná výška stravnej jednotky bude stanovená v objednávke. 6. Celkové predpokladané množstvo odobratých stravných jednotiek počas účinnosti Rámcovej dohody (RD) je 697 200. 7. Verejný obstarávateľ je oprávnený zmeniť nominálnu hodnotu stravnej jednotky počas plnenia predmetu. Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravnej jednotky zahŕňa províziu úspešného uchádzača. 8. Celkové predpokladané množstvo elektronických stravovacích kariet počas účinnosti RD je 1 200. 9. Elektronická stravovacia karta (EsK) - náležitosti: názov a logo dodávateľa; doba platnosti sú 3 mesiace od posledného nabitia; karta musí byť aktivovaná; karta musí byť vystavená na meno držiteľa karty; karta musí umožňovať dobíjanie karty do 24 hodín – verejný obstarávateľ upozorňuje, že nesmie nastať prípad, žeby boli dodané každý mesiac nabité karty iba na jeden mesiac; s kartou musí byť dodaný aj PIN kód (štvormiestny číselný kód) – môže nastať prípad požiadavky na PIN kód pri platení sumy prevyšujúcej 50 EUR; doba platnosti minimálne 3 roky s vyznačeným dátumom exspirácie; minimálna platba kartou od 0,01 EUR; ochranné prvky proti zneužitiu a falšovaniu - bezpečnostný čip (obdobne ako pri bankovej karte); bezodplatná výmena EsK v prípade poškodenia alebo straty; karta musí byť bezkontaktná a s možnosťou overenia zostatku hodnoty stravovania prostredníctvom portálu a mobilnej aplikácie; bezplatná zmena hesla pri strate alebo zabudnutí prihlasovacích údajov v rámci zabezpečenia prístupu na portál; možnosť zablokovania EsK oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa ako aj zamestnancom samotným; možnosť odblokovania EsK oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa; balenie EsK – 1 karta, jedna obálka so sprievodným listom kde budú napísané prihlasovacie údaje do portálu. 10. Uvedené množstvo elektronických stravovacích kariet v bode 7., ako aj stravných jednotiek v bode 5. tejto časti súťažných podkladov, je len predpokladané (maximálne) a skutočne odobraté množstvo EsK ,ako aj stravných jednotiek počas účinnosti RD, bude určené na základe aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe čiastkových objednávok. 11. Verejný obstarávateľ v súlade s Čl. III RD si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit ani celkový počet elektronických stravovacích kariet ani celkový počet stravných jednotiek. 12. Úspešný uchádzač/Dodávateľ je povinný v súlade s Čl. II RD dodať množstvo elektronických stravovacích kariet uvedených v objednávke na adresu určenú verejným obstarávateľom a v cene EsK musí byť zahrnuté aj dodanie objednaného množstva EsK na adresu verejného obstarávateľa podľa objednávky. 13. RD bude uzatvorená na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do doby vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl. III RD, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 14. Verejný obstarávateľ bude elektronické stravovacie karty objednávať spolu s dobitím stravných jednotiek spravidla jedenkrát mesačne. V prípade potreby má verejný obstarávateľ/odberateľ právo objednať EsK s dobitím stravných jednotiek aj viackrát ako jedenkrát mesačne, pričom podanie objednávky na dodanie EsK spolu s dobitím stravných jednotiek bude realizované prostredníctvom online objednávkového portálu dodávateľa. 15. Úspešný uchádzač/Dodávateľ môže po dohode spätne odobrať od verejného obstarávateľa hodnotu stravnej jednotky na elektronickej stravovacej karte v prípade, že zamestnanec ukončí pracovný pomer počas mesiaca. 16. Do konečnej celkovej ceny za stravnú jednotku, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky úspešného uchádzača/dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa tejto časti Opis predmetu zákazky a podľa požiadaviek uvedených v RD. To znamená, že v cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, ako sú: provízia, dane balenie, poistenie, doprava, storno poplatky za vrátenie alebo výmenu, distribúcia, ako aj náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravnej jednotky EsK, a to vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov tak, aby bolo komplexne zabezpečené plnenie RD. 17. Úspešný uchádzač/Dodávateľ musí disponovať uzavretými zmluvami so stravovacími zariadeniami, ktoré ponúkajú obedové menu, príp. teplé jedlá, zariadeniami rýchleho občerstvenia, reštauráciami, potravinovými reťazcami a pod. pre odber stravy na základe akceptovania ponúkanej elektronickej stravovacej karty. Tieto zariadenia sa musia nachádzať na území mesta Bratislava.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 4 078 620.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Elektronické karty
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Pribinova 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia sú aj akceptačné miesta elektronických stravovacích kariet.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 4 078 620.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1/ Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk. 2/ Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://www.isepvo.sk. 3/ Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľnej podobe) sú v súlade so zákonom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO prístupné v rámci IS EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa na portáli https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502569. 4/ Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk. 5/ Vysvetlenie informácií, potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO , a to najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred (spôsobom stanoveným v súťažných podkladoch). 6/ Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. 7/ Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. 8/ Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 5 súťažných podkladov. 9/ V rámci tohto verejného obstarávania sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona. 10/ Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (Rámcová dohoda), predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 33.4 súťažných podkladov. 11/ Predmetné verejné obstarávanie nie je a)zelené verejné obstarávanie, b)obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) zákona
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 1 000 000,00 EUR bez DPH. Za poskytnutie služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje sprostredkovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet. Verejný obstarávateľ bude zo zoznamu poskytnutých služieb akceptovať len tie časti poskytnutých služieb, ktoré boli poskytované v tzv. rozhodnom období, tzn. poskytnuté služby za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade, ak uchádzač predloží v zozname poskytnutých služieb aj služby, ktorých poskytovanie presahuje stanovené obdobie, uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie osobitne služby, ktoré boli poskytnuté v požadovanom období. V prípade, ak služby, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti boli poskytované členom skupiny dodávateľov, resp. členom združenia alebo subdodávateľom, uchádzač uvedie rozsah referencie/zákazky/projektu/plnenia realizovaný samotným členom skupiny dodávateľov, resp. členom združenia alebo subdodávateľom. Uchádzač na preukázanie poskytnutia služieb predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov vo forme Zoznamu poskytnutých služieb, ktorý je súčasťou prílohy č.6 súťažných podkladov. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa na účely vyhodnotenia splnenia tejto podmienky účasti považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste v poradí, tzn. uchádzač s najvyššou percentuálnou zľavou z nominálnej hodnoty jednej stravnej jednotky, so zaokrúhlením na 4 (slovom: štyri) desatinné miesta. Ostatné ponuky budú zoradené podľa výšky ponúkanej zľavy v percentách, tzn. ponuke s najnižšou zľavou bude priradené najvyššie poradové číslo. V prípade rovnosti cenových ponúk sa rozhodujúcim kritériom stane najväčší počet akceptačných miest, ktoré akceptujú elektronickú stravovaciu kartu v okolí sídla verejného obstarávateľa, t.j. úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý má najväčší počet akceptačných miest.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Výška zľavy za sprostredkované stravovacie služby, vyjadrená v percentách (%) z nominálnej hodnoty jednej stravnej jednotky, so zaokrúhlením na 4 (slovom: štyri) desatinné miesta.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Záujemcom/uchádzačom môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia tejto skupiny dodávateľov, utvorenej na dodanie požadovaného predmetu zákazky, sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov, oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Rámcovej dohody. Formuláre plnomocenstiev tvoria prílohu č. 8 súťažných podkladov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc EUR). Doklad o zložení zábezpeky (ak je zábezpeka zložená vo forme bankovej záruky/vo forme poistenia záruky) musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude súčasťou ponuky a/alebo ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa v súlade so súťažnými podkladmi alebo ak banková záruka nebude obsahovať požadované náležitosti, resp. ak listina preukazujúca poistenie záruky nebude obsahovať všetky náležitosti, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Spôsoby zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Spôsoby zloženia zábezpeky sú: - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, alebo - poskytnutie poistenia záruky za uchádzača. Bližšie údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502569
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502569
 • Označenie dokumentu/zákazky: 2/4/NLZ/2024
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)