Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) v kanistroch pre služobné motorové vozidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) v kanistroch pre služobné motorové vozidlá
Kód zákazky: 502110
Kód oznámenia: 9994 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Predpokladaná hodnota: 5 283 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Prešovská
82646 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Prešovská Bratislava 82646 Slovensko Miesto plnenia predmetu zákazky Časti 1 – Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá: - pohonné látky (motorová nafta a bezolovnatý benzín): čerpacie stanice (ďalej aj ako „akceptačné miesta“), ktoré akceptujú úhradu nakúpených pohonných látok na palivové karty vydané uchádzačom na území celého Slovenska, pričom na území západného Slovenska, t. j. v každom meste: Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Myjava musí byť aspoň jedno akceptačné miesto, resp. aspoň jedno akceptačné miesto maximálne do vzdialenosti uvedenej v odseku: „Akceptačné miesta“ kapitoly B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, - doplnkové služby (bezhotovostná úhrada mýta): prevádzky uchádzača, - palivové karty: adresa príslušného obstarávateľa, ktorý si predmetné palivové karty objedná.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je: Časť 1 - Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá: a) motorová nafta základnej produktovej rady s minimálnym cetánovým číslom 51 v predpokladanom objeme 3.070.000 litrov, spĺňajúca minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy podľa normy STN EN 590 v aktuálne platnom znení a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, b) bezolovnatý benzín základnej produktovej rady s minimálnym oktánovým číslom 95 v predpokladanom objeme 820.000 litrov, spĺňajúci minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 v aktuálne platnom znení a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, c) doplnkové služby - bezhotovostná úhrada mýtneho za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou. Časť 2 - Bezhotovostný nákup kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx): a) kvapalina pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) v predpokladanom objeme 6 630 ks v 10 litrových kanistroch pre obstarávateľa 1, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre podľa normy ISO 22241 a požiadavky na emisnú normu Euro 5 a Euro 6 slúžiace pri naftových motoroch vybavených SCR (selektívno katalitická redukcia na dodatočné zníženie emisií oxidov dusíka, ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty), vrátane dodania na miesto plnenia podľa zmluvných podmienok. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1284536
1. Základné údaje
 • Organizácia: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ID: 53886)
 • Zákazka: Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) v kanistroch pre služobné motorové vozidlá (ID: 502110)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: ad63576c-ddcd-44a2-bb10-93ceed3d5935
 • Identifikátor verzie oznámenia: 044b0ac7-e8b5-4fe3-a9ca-43e90cd81fcb
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • IČO: 35850370
 • DIČ: 2020263432
 • Adresa
 • Ulica: Prešovská
 • Číslo: 48
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 82646
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: monika.kovackova@bvsas.sk
 • Telefónne číslo: +421948993458
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: BIONERGY, a. s.
 • IČO: 45322317
 • DIČ: 2022938863
 • Adresa
 • Ulica: Prešovská
 • Číslo: 48
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 82609
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: bionergy@bionergy.sk
 • Telefónne číslo: +421248777001
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Subjekt s osobitnými alebo výhradnými právami
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Činnosti súvisiace s vodou
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8415
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • 3.1.2 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0003 (BIONERGY, a. s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Subjekt s osobitnými alebo výhradnými právami
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Činnosti súvisiace s vodou
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12104
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 502110
 • Názov: Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) v kanistroch pre služobné motorové vozidlá
 • Opis: Predmetom zákazky je: Časť 1 - Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá: a) motorová nafta základnej produktovej rady s minimálnym cetánovým číslom 51 v predpokladanom objeme 3.070.000 litrov, spĺňajúca minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy podľa normy STN EN 590 v aktuálne platnom znení a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, b) bezolovnatý benzín základnej produktovej rady s minimálnym oktánovým číslom 95 v predpokladanom objeme 820.000 litrov, spĺňajúci minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 v aktuálne platnom znení a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, c) doplnkové služby - bezhotovostná úhrada mýtneho za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou. Časť 2 - Bezhotovostný nákup kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx): a) kvapalina pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) v predpokladanom objeme 6 630 ks v 10 litrových kanistroch pre obstarávateľa 1, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre podľa normy ISO 22241 a požiadavky na emisnú normu Euro 5 a Euro 6 slúžiace pri naftových motoroch vybavených SCR (selektívno katalitická redukcia na dodatočné zníženie emisií oxidov dusíka, ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty), vrátane dodania na miesto plnenia podľa zmluvných podmienok. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 5 283 700.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorová nafta
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 09132100, 30163100, 24957000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Časť 1 – Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá: - pohonné látky (motorová nafta a bezolovnatý benzín): čerpacie stanice (ďalej aj ako „akceptačné miesta“), ktoré akceptujú úhradu nakúpených pohonných látok na palivové karty vydané uchádzačom na území celého Slovenska, pričom na území západného Slovenska, t. j. v každom meste: Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Myjava musí byť aspoň jedno akceptačné miesto, resp. jedno akceptačné miesto maximálne do vzdialenosti uvedenej v odseku: „Akceptačné miesta“ kapitoly B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, - doplnkové služby (bezhotovostná úhrada mýta): prevádzky uchádzača, - palivové karty: adresa príslušného obstarávateľa, ktorý si predmetné palivové karty objedná. Časť 2 - Bezhotovostný nákup kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) obstarávateľom 1: - Hlohová 46, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, - Hviezdoslavova 476/20, 905 23 Senica.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Toto verejné obstarávanie je realizované ako príležitostné spoločné obstarávanie podľa § 16 ods. 1 a 2 ZVO na nákup pohonných hmôt pre potreby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej aj ako "obstarávateľ 1 alebo "hlavný obstarávateľ") a BIONERGY, a. s. (ďalej aj ako "obstarávateľ 2 alebo "dcérska spoločnosť") a to na základe písomnej dohody medzi hlavným obstarávateľom a jeho dcérskej spoločnosti. Všetky úkony v súvislosti s verejným obstarávaním je poverený zabezpečovať hlavný obstarávateľ. Postup: verejná súťaž podľa § 91 ZVO v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b), tzv. super reverzný postup. Z dôvodu uplatnenia ust. § 66 ods. 7 písm. b) ZVO sa elektronická aukcia neaplikuje.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Časť 1 - Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 502110
 • Názov : Časť 1 - Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá
 • Opis: Predmetom zákazky Časti 1 - Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá je: a) motorová nafta základnej produktovej rady s minimálnym cetánovým číslom 51 v predpokladanom objeme 3.070.000 litrov (z toho pre obstarávateľa 1 v objeme 3.050.000 litrov a pre obstarávateľa 2 v objeme 20.000 litrov), spĺňajúca minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy podľa normy STN EN 590 v aktuálne platnom znení a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, b) bezolovnatý benzín základnej produktovej rady s minimálnym oktánovým číslom 95 v predpokladanom objeme 820.000 litrov (z toho pre obstarávateľa 1 v objeme 800.000 litrov a pre obstarávateľa 2 v objeme 20.000 litrov), spĺňajúci minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 v aktuálne platnom znení a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, c) doplnkové služby - bezhotovostná úhrada mýtneho za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 5 144 500.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorová nafta
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 09132100, 30163100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto plnenia predmetu zákazky Časti 1 – Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá: - pohonné látky (motorová nafta a bezolovnatý benzín): čerpacie stanice (ďalej aj ako „akceptačné miesta“), ktoré akceptujú úhradu nakúpených pohonných látok na palivové karty vydané uchádzačom na území celého Slovenska, pričom na území západného Slovenska, t. j. v každom meste: Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Myjava musí byť aspoň jedno akceptačné miesto, resp. aspoň jedno akceptačné miesto maximálne do vzdialenosti uvedenej v odseku: „Akceptačné miesta“ kapitoly B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, - doplnkové služby (bezhotovostná úhrada mýta): prevádzky uchádzača, - palivové karty: adresa príslušného obstarávateľa, ktorý si predmetné palivové karty objedná.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Obnovenie nebude realizované.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 32 ZVO: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty podľa § 32 ods. 2 ZVO v celom rozsahu, nakoľko nie je oprávnený aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. Z predloženého Jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 ZVO v tomto postupe zadávania zákazky. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel ? (alfa): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Preukazuje sa predložením Zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, pričom podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO je obstarávateľ povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Zoznam sa predkladá ako scan originálneho listinného dokumentu podpísaného oprávnenou osobou uchádzača. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za sledované obdobie predchádzajúcich (3) troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, v kumulatívnej minimálnej výške 3 000 000,00 EUR bez DPH za uvedené obdobie (pre Časť 1). V Zozname dodávok tovaru uchádzač uvedie ku každej zmluve minimálne nasledovné informácie: a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno, adresa/sídlo odberateľa a IČO), b) názov a č. zmluvy, c) stručný opis predmetu zmluvy s dôrazom na charakter dodaných tovarov, ktoré musia byť rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, d) zmluvnú cenu v EUR bez DPH, e) zmluvné obdobie dodávania tovaru, f) meno, funkcia a kontakt (tel. č. a e-mail) na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 ZVO: Preukazuje sa predložením certifikátov alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží na požadované tovary scan originálu alebo scan úradne osvedčenej fotokópie Certifikátu a/alebo Protokolu o skúške a/alebo iného zodpovedajúceho dokumentu vydaného výrobcom, s vyhlásením o zhode s platnými technickými špecifikáciami výrobcu (nafta motorová STN EN 590+A1, benzín STN EN 228+A1). Certifkáty a vyhlásenie o zhode musia byť v súlade s normami STN EN platnými v čase predkladanie ponúk. Obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Podľa § 34 ods. 3 ZVO: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel ? (alfa): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: pre Časť 1 - najnižšia celková cena za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH vrátane spotrebnej dane
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: uvedené v Rámcovej kúpnej zmluve predmetnej časti
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: vlastné prostriedky obstarávateľa
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 4
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky ako „On-line“ sprístupnenie ponúk prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky je stanovená pre Časť 1 - Nákup pohonných látok a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá vo výške 100 000,00 Eur. Bližšie podmienky k spôsobu zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v bode 17 ZÁBEZPEKA súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/502110
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502110
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: informačný systém Elektronického verejného obstarávania (IS EVO), umiestnený na webovej adrese: https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Časť 2 - Bezhotovostný nákup kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 502110
 • Názov : Časť 2 - Bezhotovostný nákup kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx)
 • Opis: Predmetom zákazky Časti 2 je bezhotovostný nákup kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) pre obstarávateľa 1 v predpokladanom objeme 6 630 ks v 10 litrových kanistroch, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre podľa normy ISO 22241 a požiadavky na emisnú normu Euro 5 a Euro 6 slúžiace pri naftových motoroch vybavených SCR (selektívno katalitická redukcia na dodatočné zníženie emisií oxidov dusíka, ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty), vrátane dodania na miesto plnenia podľa zmluvných podmienok. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 139 200.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Chemické aditíva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Chemické aditíva
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto plnenia predmetu zákazky Časti 2 - Bezhotovostný nákup kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) pre obstarávateľa 1: - Hlohová 46, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, - Hviezdoslavova 476/20, 905 23 Senica.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: obnovenie nebude realizované
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 32 ZVO: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty podľa § 32 ods. 2 ZVO v celom rozsahu, nakoľko nie je oprávnený aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. Z predloženého Jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 ZVO v tomto postupe zadávania zákazky. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel ? (alfa): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Preukazuje sa predložením Zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, pričom podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO je obstarávateľ povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Zoznam sa predkladá ako scan originálneho listinného dokumentu podpísaného oprávnenou osobou uchádzača. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za sledované obdobie predchádzajúcich (3) troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, v kumulatívnej minimálnej výške 90 000,00 EUR bez DPH za uvedené obdobie (pre Časť 2). V Zozname dodávok tovaru uchádzač uvedie ku každej zmluve minimálne nasledovné informácie: a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno, adresa/sídlo odberateľa a IČO), b) názov a číslo zmluvy, c) stručný opis predmetu zmluvy s dôrazom na charakter dodaných tovarov, ktoré musia byť rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, c) zmluvnú cenu v EUR bez DPH, d) zmluvné obdobie dodávania tovaru, e) meno, funkcia a kontakt (tel. č. a e-mail) na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 ZVO: Preukazuje sa predložením certifikátov alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží na požadovaný tovar scan originálu alebo scan úradne osvedčenej fotokópie certifikátu/technického listu na kvapalinu pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) vystavený výrobcom a vyhlásenie o zhode s platnými technickými špecifikáciami výrobcu. Obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Podľa § 34 ods. 3 ZVO: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel ? (alfa): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: pre Časť 2 - najnižšia celková cena v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: uvedené v Rámcovej kúpnej zmluve predmetnej časti
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: vlastné prostriedky obstarávateľa
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 4
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky ako „On-line“ sprístupnenie ponúk prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky je stanovená pre Časť 2 - Bezhotovostný nákup kvapaliny pre zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) vo výške 6 000,00 Eur. Bližšie podmienky k spôsobu zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v bode 17 ZÁBEZPEKA súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/502110
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502110
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: informačný systém Elektronického verejného obstarávania (IS EVO), umiestnený na webovej adrese: https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)