Servisná podpora a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servisná podpora a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD
Kód zákazky: 000006/250000/2024
Kód oznámenia: 9908 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72250000-2
Predpokladaná hodnota: 72 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Rozhlas a televízia Slovenska
Adresa: Mlynská dolina
84545 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mlynská dolina Bratislava 84545 Slovensko
Zdroj:

Popis

Verejný obstarávateľ požaduje servisnú podporu a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD, ktoré prevádzkuje a ktorého komponenty sú uvedené v prílohe tohto opisu: Technická špecifikácia. Služby týkajúce sa podpory systému sú požadované na obdobie od 5.5.2024 na 22 mesiacov. Bližšia špecifikácia ako aj zoznam komponentov sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285679
1. Základné údaje
 • Organizácia: Rozhlas a televízia Slovenska (ID: 27228)
 • Zákazka: Servisná podpora a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD (ID: 502810)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421260611101
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Rozhlas a televízia Slovenska
 • IČO: 47232480
 • DIČ: 2023169973
 • Adresa
 • Ulica: Mlynská dolina
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 84545
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: petra.mydlova@rtvs.sk
 • Telefónne číslo: +421260611101
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Rozhlas a televízia Slovenska)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/11786
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 000006/250000/2024
 • Názov: Servisná podpora a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD
 • Opis: Verejný obstarávateľ požaduje servisnú podporu a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD, ktoré prevádzkuje a ktorého komponenty sú uvedené v prílohe tohto opisu: Technická špecifikácia. Služby týkajúce sa podpory systému sú požadované na obdobie od 5.5.2024 na 22 mesiacov. Bližšia špecifikácia ako aj zoznam komponentov sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 72 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mlynská dolina
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“/“zákon“) V zmysle znenia § 117 ods. 5 zákona nesmie verejný obstarávateľ uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. V zmysle uvedeného sa podľa § 32 ods. 1 zákona verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: • e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, • f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V súlade s § 32 ods. 2 zákona uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie preukáže splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 nasledovne: • písm. e) doložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, • písm. f) doložením čestného vyhlásenia. V prípade ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona, požaduje verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti Osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) predložiť čestné vyhlásenie. Uchádzač nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Servisná podpora a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 000006/250000/2024
 • Názov : Servisná podpora a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD
 • Opis: Verejný obstarávateľ požaduje servisnú podporu a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD, ktoré prevádzkuje a ktorého komponenty sú uvedené v prílohe tohto opisu: Technická špecifikácia. Služby týkajúce sa podpory systému sú požadované na obdobie od 5.5.2024 na 22 mesiacov. Bližšia špecifikácia ako aj zoznam komponentov sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Mlynská dolina
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 22
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: maximálna celková cena za poskytovanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH za celý predmet zákazky (najnižšia cena podľa § 44 ods. 3 písm. c) zákona)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: maximálna celková cena za poskytovanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, v rámci systému EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502810
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502810
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)