Sadové úpravy - Living Lab Dropie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sadové úpravy - Living Lab Dropie
Kód zákazky: ZsNH/012/2024
Kód oznámenia: 9962 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77000000-0
Predpokladaná hodnota: 90 202,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tajovského
97590 Banská Bystrica
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Tajovského Banská Bystrica 97590 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – sadových úprav, dodania a výsadby rastlín v Stredisku environmetnálnej výchovy SAŽP Dropie v Zmysle Prílohy č.1 – Projektu a Prílohy č. 2 Rozpočtu. Viac informácií je uvedených v doplňujúcich informáciách k výzve a Prílohách.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285559
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská agentúra životného prostredia (ID: 79204)
 • Zákazka: Sadové úpravy - Living Lab Dropie (ID: 502735)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská agentúra životného prostredia
 • IČO: 00626031
 • DIČ: 2021125821
 • Adresa
 • Ulica: Tajovského
 • Číslo: 28
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97590
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Odbor verejného obstarávania, kontaktná osoba: Ing. Alexander Drexler
 • E-mail: alexander.drexler@sazp.sk
 • Telefónne číslo: +421484374182
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1457
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH/012/2024
 • Názov: Sadové úpravy - Living Lab Dropie
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – sadových úprav, dodania a výsadby rastlín v Stredisku environmetnálnej výchovy SAŽP Dropie v Zmysle Prílohy č.1 – Projektu a Prílohy č. 2 Rozpočtu. Viac informácií je uvedených v doplňujúcich informáciách k výzve a Prílohách.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 90 202
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kolárovská 55
 • Mesto: Zemianska Olča
 • PSČ: 94614
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov 1. Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako "ZVO"): osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO: 2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO. 2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO. 2.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní . Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, upozorní na to túto skutočnosť verejného obstarávateľa a Prílohu č. 2 Čestné vyhlásenie nepredkladá). 2.4 . Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) (doloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. 3. Podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvný vzťah s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté. 4. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO. Podrobné informácie sú uvedené v doplňujúcich informáciách k výzve.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Sadové úpravy - Living Lab Dropie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH/012/2024
 • Názov : Sadové úpravy - Living Lab Dropie
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – sadových úprav, dodania a výsadby rastlín v Stredisku environmetnálnej výchovy SAŽP Dropie v Zmysle Prílohy č.1 – Projektu a Prílohy č. 2 Rozpočtu.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 90 202
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kolárovská 55
 • Mesto: Zemianska Olča
 • PSČ: 94614
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 75
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie služieb potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedeného kľúčového experta spĺňajúceho stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na kľúčového experta uchádzač preukáže: Predložením menného zoznamu osôb (minimálne 1 osoba) a predložením osvečenia tejto osoby/osôb o najvyššom dosiahnutom vzdelaní alebo predložením certifikátu ISA akreditovaný arborista, ISA certified arborist, EAC European treeworker/tree technitian, FLL zertifizierter Baumkontroleur alebo ekvivalent. Expert č. 1 – min. jeden (1) kľúčový expert Minimálne požiadavky: Osoby priamo vykonávajúce zásahy a opatrenia musia byť odborne spôsobilé na danú činnosť a musia spĺňať kvalifikačné predpoklady: Minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prírodných vied ( lesníctvo, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, záhradné a krajinná architektúra, botanika alebo ekológia) obsahujúce predmet štúdia s názvom Arboristika, alebo certifikát ISA akreditovaný arborista, ISA certified arborist, EAC European treeworker/tree technitian, FLL zertifizierter Baumkontroleur alebo ekvivalent. - uchádzač túto podmienku preukáže spôsobom podľa bodu tejto časti vyššie Činnosti môžu byť vykonávané jedným alebo viacerými expertami. V prípade tímu expertov, tento bude vedený jedným kľúčovým expertom. Verejný obstarávateľ prijme rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborne´ kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, zˇe pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používaťˇ kapacity osoby, ktorej spôsobilosťˇ využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú´ spôsobilosť alebo odbornu´ spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, zˇe poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú´ bytˇ pouzˇite´ na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí´ preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia (v rozsahu, v akom sa požaduje od uchádzača) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 pi´sm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebne´ práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 pi´sm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebne´ práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Uchádzačˇ môže doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti predbežne nahradiť cˇestny´m vyhlásením podľa § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za kompletný predmet zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za kompletný predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy EVO - elektronicky - online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502735
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502735
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)