Subskripčné služby pre mailový program Kerio Connect na roky 2024-2026

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Subskripčné služby pre mailový program Kerio Connect na roky 2024-2026
Kód zákazky: UNLP-2024-13-ZsNH
Kód oznámenia: 9961 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48510000-6
Predpokladaná hodnota: 79 838,06 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04190 Košice - mestská časť Juh
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rastislavova Košice - mestská časť Juh 04190 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie subskripčných služieb pre e-mailový program Kerio Connect plnej funkcionality mailového servera vrátane systémových aktualizácií, technickej podpory, antivírusovej a antispamovej ochrany, služieb ActiveSync na rok 2024 – 2026, pre 1 650 užívateľov, počas 36 mesiacov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285483
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ID: 14363)
 • Zákazka: Subskripčné služby pre mailový program Kerio Connect na roky 2024-2026 (ID: 498149)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • IČO: 00606707
 • DIČ: 2021141969
 • Adresa
 • Ulica: Rastislavova
 • Číslo: 43
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04190
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Pahulyiová Darina, Ing.
 • E-mail: obstaravanie.snp@unlp.sk
 • Telefónne číslo: 0556153011
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UNLP-2024-13-ZsNH
 • Názov: Subskripčné služby pre mailový program Kerio Connect na roky 2024-2026
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie subskripčných služieb pre e-mailový program Kerio Connect plnej funkcionality mailového servera vrátane systémových aktualizácií, technickej podpory, antivírusovej a antispamovej ochrany, služieb ActiveSync na rok 2024 – 2026, pre 1 650 užívateľov, počas 36 mesiacov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 79 838.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Softvérový balík na komunikáciu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Softvérový balík na komunikáciu
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Rastislavova 43
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04190
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Subskripčné služby pre mailový program Kerio Connect na roky 2024-2026
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: UNLP-2024-13-ZsNH
 • Názov : Subskripčné služby pre mailový program Kerio Connect na roky 2024-2026
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie subskripčných služieb pre e-mailový program Kerio Connect plnej funkcionality mailového servera vrátane systémových aktualizácií, technickej podpory, antivírusovej a antispamovej ochrany, služieb ActiveSync na rok 2024 – 2026, pre 1 650 užívateľov, počas 36 mesiacov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 79 838.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Softvérový balík na komunikáciu
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 60000000, 48510000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Rastislavova 43
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04190
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predloží zoznam poskytnutých služieb a dodávaných tovarov za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania, v ktorom preukáže, že poskytoval služby a dodávaný tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Zoznam musí byť doplnený referenciami o uspokojivom poskytnutí služieb (subskripčné služby pre mailový program Kerio Connect). V prípade, ak sú referencie verejne dostupné a verejný obstarávateľ si ich vie overiť aj sám v Evidencií referencií, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii, uchádzač v zozname referencií uvedie presný webový odkaz na zverejnenú referenciu. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. jednu (1) referenciu s uspokojivým dodaním tovaru a montážou rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za zrealizovanie rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje subskripčné služby pre mailový program Kerio Connect v posudzovanom období v min. hodnote 10 000 EUR bez DPH.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena (najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: on-line, prostredníctvom IS EVO. On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť elektronickou formou iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498149
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498149
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)