Poistenie exponátov OS SR a Vojenskej polície na veľtrhu IDEB 2024 Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poistenie exponátov OS SR a Vojenskej polície na veľtrhu IDEB 2024 Bratislava
Kód zákazky: UpIA-EL3/18-72/2024
Kód oznámenia: 9764 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 66510000-8
Predpokladaná hodnota: 23 666,03 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie generála Viesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83247 Slovensko Incheba
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poistenie vojenskej techniky a materiálu v správe Ministerstva obrany SR, použitého ako exponáty vystavované vo vnútorných a vonkajších priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava za účelom podujatia Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2024 v Bratislave, v dňoch 10.5.2024 až 16.5.2024 (t. j. 7 dní). Požaduje sa krátkodobé poistenie vystavovaného hnuteľného majetku OS SR a MO SR (pozri prílohu č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk) na nasledovné poistné riziká: – krádež bez ohľadu na známky vlámania alebo ich absenciu počas celej doby postenia, – poškodenie, vandalizmus spôsobený známou / neznámou osobou počas celej doby poistenia, – živel (povodeň, požiar, voda, sneh, vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy) a s ním spojené poškodenie exponátov spôsobené prírodnými silami, vplyvom havárie technických zariadení alebo nepriamym pôsobením uvedených živlov (pád stromu, budovy, a pod.). Vojenská technika a materiál budú počas prípravných prác a otváracích hodín veľtrhu pod dohľadom Vojenskej polície a obsluhy OS SR. V čase mimo otváracích hodín výstaviska bude stráženie zabezpečené Vojenskou políciou a strážnou službou. Požiadavka poistného krytia bez spoluúčasti Ministerstva obrany SR: 1. V prípade vzniku poistnej udalosti rizikom krádež je maximálny limit plnenia počas trvania poistenia za jednu a všetky škody vo výške 62 712 203,23 €. 2. V prípade vzniku poistnej udalosti rizikom živel je maximálny limit plnenia počas trvania poistenia za jednu a všetky škody vo výške 62 712 203,23 €. 3. V prípade vzniku poistnej udalosti rizikom vandalizmus, poškodenie je maximálny limit plnenia počas trvania poistenia za jednu a všetky škody vo výške 62 712 203,23 €. 4. Maximálny limit plnenia počas trvania poistenia pre všetky dojednané riziká a predmety poistenia spolu vo výške 62 712 203,23 €. 5. Maximálny limit plnenia počas trvania poistenia pre majetok na vonkajších priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava pre všetky dojednané riziká a predmety poistenia pre jednu a všetky poistné udalosti spolu je 62 712 203,23 €. Druh a množstvo poisťovaných exponátov: Podrobné vymedzenie poisťovaného majetku predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 3 a 4 k tejto Výzve – Zoznam poisťovaných exponátov za Vojenskú políciu a Zoznam poisťovaných exponátov za Ozbrojené sily SR.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284546
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ID: 22273)
 • Zákazka: Poistenie exponátov OS SR a Vojenskej polície na veľtrhu IDEB 2024 Bratislava (ID: 502113)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • IČO: 30845572
 • DIČ: 2020947698
 • Názov organizačného útvaru: Úrad pre investície a akvizície
 • Internetová adresa (URL): https://www.mosr.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie generála Viesta
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83247
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: milan.pilip@mod.gov.sk
 • Telefónne číslo: 0960317666
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Obrana
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8468
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UpIA-EL3/18-72/2024
 • Názov: Poistenie exponátov OS SR a Vojenskej polície na veľtrhu IDEB 2024 Bratislava
 • Opis: Predmetom zákazky je poistenie vojenskej techniky a materiálu v správe Ministerstva obrany SR, použitého ako exponáty vystavované vo vnútorných a vonkajších priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava za účelom podujatia Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2024 v Bratislave, v dňoch 10.5.2024 až 16.5.2024 (t. j. 7 dní). Požaduje sa krátkodobé poistenie vystavovaného hnuteľného majetku OS SR a MO SR (pozri prílohu č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk) na nasledovné poistné riziká: – krádež bez ohľadu na známky vlámania alebo ich absenciu počas celej doby postenia, – poškodenie, vandalizmus spôsobený známou / neznámou osobou počas celej doby poistenia, – živel (povodeň, požiar, voda, sneh, vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy) a s ním spojené poškodenie exponátov spôsobené prírodnými silami, vplyvom havárie technických zariadení alebo nepriamym pôsobením uvedených živlov (pád stromu, budovy, a pod.). Vojenská technika a materiál budú počas prípravných prác a otváracích hodín veľtrhu pod dohľadom Vojenskej polície a obsluhy OS SR. V čase mimo otváracích hodín výstaviska bude stráženie zabezpečené Vojenskou políciou a strážnou službou. Požiadavka poistného krytia bez spoluúčasti Ministerstva obrany SR: 1. V prípade vzniku poistnej udalosti rizikom krádež je maximálny limit plnenia počas trvania poistenia za jednu a všetky škody vo výške 62 712 203,23 €. 2. V prípade vzniku poistnej udalosti rizikom živel je maximálny limit plnenia počas trvania poistenia za jednu a všetky škody vo výške 62 712 203,23 €. 3. V prípade vzniku poistnej udalosti rizikom vandalizmus, poškodenie je maximálny limit plnenia počas trvania poistenia za jednu a všetky škody vo výške 62 712 203,23 €. 4. Maximálny limit plnenia počas trvania poistenia pre všetky dojednané riziká a predmety poistenia spolu vo výške 62 712 203,23 €. 5. Maximálny limit plnenia počas trvania poistenia pre majetok na vonkajších priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava pre všetky dojednané riziká a predmety poistenia pre jednu a všetky poistné udalosti spolu je 62 712 203,23 €. Druh a množstvo poisťovaných exponátov: Podrobné vymedzenie poisťovaného majetku predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 3 a 4 k tejto Výzve – Zoznam poisťovaných exponátov za Vojenskú políciu a Zoznam poisťovaných exponátov za Ozbrojené sily SR.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 23 666.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poisťovacie služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 66510000, 66515000, 66515100, 66515200, 66515400
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Einsteinova
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Incheba
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je oprávnený poskytovať službu v predmete zákazky; uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov: - doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (doklad predkladaný v elektronickej podobe – sken dokladu) - podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní (doklad predkladaný v elektronickej podobe – sken dokladu) - zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - zápisom alebo potvrdením o zápise, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ (doklad predkladaný v elektronickej podobe – sken dokladu) - iným rovnocenným dokladom (doklad predkladaný v elektronickej podobe – sken dokladu) b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; uchádzač preukáže jedným z nasledujúcich spôsobov: - doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (doklad predkladaný v elektronickej podobe – sken dokladu) - podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní (doklad predkladaný v elektronickej podobe – sken dokladu) - zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, - zápisom alebo potvrdením o zápise, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, (doklad predkladaný v elektronickej podobe – sken dokladu) - iným rovnocenným dokladom (doklad predkladaný v elektronickej podobe – sken dokladu) UPOZORNENIE: Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač so sídlom v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) (oprávnenie poskytovať služby) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovary/poskytovať služby/uskutočňovať stavebné práce) vyššie uvedené pravidlo platí pre uchádzačov zapísaných do registra právnických osôb podľa § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť oprávnenie poskytovať služby. Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie originálu alebo osvedčenej kópie príslušného dokladu. Ostatné dokumenty podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Poistenie exponátov OS SR a Vojenskej polície na veľtrhu IDEB 2024 Bratislava
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/18-72/2024
 • Názov : Poistenie exponátov OS SR a Vojenskej polície na veľtrhu IDEB 2024 Bratislava
 • Opis: Poistenie exponátov OS SR a Vojenskej polície na veľtrhu IDEB 2024 Bratislava
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 23 666.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poisťovacie služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 66510000, 66515000, 66515100, 66515200, 66515400
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Einsteinova
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Incheba
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 10.05.2024
 • Dátum ukončenia: 16.05.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia cena (s daňou z poistenia) V prípade rovnosti cenových ponúk, rozhodujúce kritérium bude nižšia cena v položkách v poradí 1) poistenie proti poškodeniu, vandalizmu 2) živelné poistenie, 3) poistenie proti krádeži.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do podpisu zmluvy. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude vykonané komisiou na vyhodnotenie ponúk a na vyhodnotenie podmienok účasti zriadenou verejným obstarávateľom (ďalej len ,,komisia´´). Verejný obstarávateľ neumožní fyzickú účasť na otváraní ponúk uchádzačom v mieste otvárania ponúk. Otváraním ponúk predložených elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502113
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502113
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)