PDÚ Lučenec - rekonštrukcia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PDÚ Lučenec - rekonštrukcia
Kód zákazky: 87414/2024
Kód oznámenia: 9839 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213150-9
Predpokladaná hodnota: 394 990,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia objektu Daňového úradu Lučenec (časť krídla na Novohradskej ulici), ktorou je nadstavba nad časťou budovy v priestoroch jestvujúcej terasy. Ide len o rekonštrukciu časti budovy v správe Finančného riaditeľstva SR. Táto časť budovy je samostatný celok, technicky oddelený od ďalších subjektov. Finančné riaditeľstvo SR (ďalej aj FR SR) má v správe majetok štátu – budovu Daňového úradu Banská Bystrica, pobočka Lučenec a časť prislúchajúcich pozemkov. Ide o budovu na ulici Novohradská 3035/9 a pozemky na ulici Novohradská 3035/9 resp. M. Rázusa 32, Lučenec. Budova je postavená do tvaru „L“, jedna časť krídla na ulici Novohradskej je v správe FR SR, druhá časť krídla na ulici M. Rázusa je v spoluvlastníctve ďalších troch subjektov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v ich prílohách (Prílohe č. 3 SP – Projektovej dokumentácií, Príloha č. 4 SP – Sprievodnej dokumentácii – ktorej súčasťou je lokalitný program a fotodokumentácia, list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov, Príloha č. 5 SP – Výkaze výmer).

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285335
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: PDÚ Lučenec - rekonštrukcia (ID: 502539)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 654907b5-5ca1-4b0a-84bd-3693541e7bfb
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Odbor verejného obstarávania
 • E-mail: jana.fekiacova@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421907968309
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 87414/2024
 • Názov: PDÚ Lučenec - rekonštrukcia
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia objektu Daňového úradu Lučenec (časť krídla na Novohradskej ulici), ktorou je nadstavba nad časťou budovy v priestoroch jestvujúcej terasy. Ide len o rekonštrukciu časti budovy v správe Finančného riaditeľstva SR. Táto časť budovy je samostatný celok, technicky oddelený od ďalších subjektov. Finančné riaditeľstvo SR (ďalej aj FR SR) má v správe majetok štátu – budovu Daňového úradu Banská Bystrica, pobočka Lučenec a časť prislúchajúcich pozemkov. Ide o budovu na ulici Novohradská 3035/9 a pozemky na ulici Novohradská 3035/9 resp. M. Rázusa 32, Lučenec. Budova je postavená do tvaru „L“, jedna časť krídla na ulici Novohradskej je v správe FR SR, druhá časť krídla na ulici M. Rázusa je v spoluvlastníctve ďalších troch subjektov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v ich prílohách (Prílohe č. 3 SP – Projektovej dokumentácií, Príloha č. 4 SP – Sprievodnej dokumentácii – ktorej súčasťou je lokalitný program a fotodokumentácia, list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov, Príloha č. 5 SP – Výkaze výmer).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 394 990
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45440000, 45432000, 45421100, 45410000, 45321000, 45310000, 45262500, 45261410, 45261300
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: budova Daňového úradu Banská Bystrica, pobočka Lučenec so sídlom Novohradská 3035/9
 • Mesto: Lučenec
 • PSČ: 984 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch, časti B. PODMIENKY ÚČASTI.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 112 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa ustanovenia § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa ustanovenia § 53 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: PDÚ Lučenec - rekonštrukcia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 87414/2024
 • Názov : PDÚ Lučenec - rekonštrukcia
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia objektu Daňového úradu Lučenec (časť krídla na Novohradskej ulici), ktorou je nadstavba nad časťou budovy v priestoroch jestvujúcej terasy. Ide len o rekonštrukciu časti budovy v správe Finančného riaditeľstva SR. Táto časť budovy je samostatný celok, technicky oddelený od ďalších subjektov. Finančné riaditeľstvo SR (ďalej aj FR SR) má v správe majetok štátu – budovu Daňového úradu Banská Bystrica, pobočka Lučenec a časť prislúchajúcich pozemkov. Ide o budovu na ulici Novohradská 3035/9 a pozemky na ulici Novohradská 3035/9 resp. M. Rázusa 32, Lučenec. Budova je postavená do tvaru „L“, jedna časť krídla na ulici Novohradskej je v správe FR SR, druhá časť krídla na ulici M. Rázusa je v spoluvlastníctve ďalších troch subjektov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“) ako aj v ich prílohách (Prílohe č. 3 SP – Projektovej dokumentácií, Príloha č. 4 SP – Sprievodnej dokumentácii – ktorej súčasťou je lokalitný program a fotodokumentácia, list vlastníctva a snímka z katastrálnej mapy, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov, Príloha č. 5 SP – Výkaze výmer).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač predložením dokladu: - podľa § 34 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami s prihliadnutím na environmentálne hľadisko za účelom ochrany životného prostredia znížením alebo predchádzaním negatívnych vplyvov na životné prostredie pri realizácií stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti environmentálneho manažérstva a sú oprávnení a spôsobilí plniť predmet zákazky environmentálnym správaním a dodržiavaním právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 250
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač predložením nasledujúcich dokladov: a) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna úroveň. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osoby, ktorá bude zodpovedná za kompletný priebeh, realizáciu a odovzdanie prác: Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúceho musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: - musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním „pozemné stavby“ podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby. Uchádzač predloží: - doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) – originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia. Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení ho plniť. b) podľa § 34 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy Minimálna úroveň. Požaduje sa predložiť certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalent. Uchádzač predloží: - certifikát Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001 alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami s prihliadnutím na environmentálne hľadisko za účelom ochrany životného prostredia znížením alebo predchádzaním negatívnych vplyvov na životné prostredie pri realizácií stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Podmienky účasti sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti environmentálneho manažérstva a sú oprávnení a spôsobilí plniť predmet zákazky environmentálnym správaním a dodržiavaním právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h), ods. 7 a ods. 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky (dielo) v EUR s DPH. Pod cenou sa rozumie cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorá bude výsledkom vyplnenia návrhu na plnenie kritéria ako prílohy č. 1 a výkazu výmer ako prílohy č. 5 súťažných podkladov, predložená v ponuke. Podrobné informácie sú uvedené v časti C. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB JEHO UPLATNENIA súťažných podkladov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: V zmysle zmluvy, ktorá je prílohou súťažných podkladov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk vykoná podľa ustanovenia § 52 ZVO komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom postupom podľa ustanovenia § 51 ZVO. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (online). Otváranie ponúk je verejné. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk spôsobom automatizovaného vytvorenia a odoslania zápisnice z otvárania ponúk systémom IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (online) - sprístupnenie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502539
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)