Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..
Kód zákazky: 02/2024
Kód oznámenia: 9821 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 651 480,62 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Ploské
Adresa: Gaštanová
04444 Ploské
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Ploské, parcela č. 829/3 Ploské 04444 Slovensko Miesto dodanie/ plnenia predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude realizovať v katastrálnom území Ploské na parcele č. 829/3. Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách (Príloha č.3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia, Príloha č. 4 Návrh Zmluvy o dielo)
Zdroj:

Popis

Predmetom plnenia zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovarov. Predmet zákazky sa delí na samostatne logické celky: Logický celok č. 1 Stavebná práca (ďalej aj ako „Logický celok č. 1“ alebo aj ako „LC1“) Logický celok č. 2 Tovary – vybavenie tried (ďalej aj ako „Logický celok č. 2“ alebo aj ako „LC2“) Logický celok č. 3 Tovary-vybavenie výdajne stravy (ďalej aj ako „Logický celok č. 3“ alebo aj ako „LC3“) Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - opis predmetu zákazky, je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole C. Opis predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Ploské

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284738
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Ploské (ID: 49634)
 • Zákazka: Výstavba Materskej školy v obci Ploské .. (ID: 497608)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: cc2574ec-431c-474d-b0f4-1d8658c3ec29
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Ploské
 • IČO: 00324621
 • DIČ: 2021244951
 • Adresa
 • Mesto: Ploské
 • PSČ: 04444
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obecploske@netkosice.sk
 • Telefónne číslo: 0556958117
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Ploské)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5692
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 02/2024
 • Názov: Výstavba Materskej školy v obci Ploské ..
 • Opis: Predmetom plnenia zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovarov. Predmet zákazky sa delí na samostatne logické celky: Logický celok č. 1 Stavebná práca (ďalej aj ako „Logický celok č. 1“ alebo aj ako „LC1“) Logický celok č. 2 Tovary – vybavenie tried (ďalej aj ako „Logický celok č. 2“ alebo aj ako „LC2“) Logický celok č. 3 Tovary-vybavenie výdajne stravy (ďalej aj ako „Logický celok č. 3“ alebo aj ako „LC3“) Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - opis predmetu zákazky, je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole C. Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 651 480.62
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ploské, parcela č. 829/3
 • Ulica: Ploské 74, Kráľovce 044 44
 • Mesto: Ploské
 • PSČ: 04444
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto dodanie/ plnenia predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude realizovať v katastrálnom území Ploské na parcele č. 829/3. Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách (Príloha č.3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia, Príloha č. 4 Návrh Zmluvy o dielo, Prílohe č. 4A Návrh Kúpnej zmluvy/ vybavenie tried, Prílohe č. 4B Návrh Kúpnej zmluvy/ vybavenie výdajne stravy)
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené pre každý Logický celok č. 1,2 a 3 samostatne a sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v elektronickej platforme v IS EVO-ePVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Logický celok č. 1 Stavebná práca
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 02/2024
 • Názov : Logický celok č. 1 Stavebná práca
 • Opis: Predmet zákazky pre Logický celok 1 stavebné práce Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom je výstavba novej Materskej školy v obci Ploské v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a 3.2 Výkazu výmer stavby (neocenený). Technické riešenie je navrhnuté autorizovaným projektantom čím je zabezpečený súlad s platnou legislatívou SR. Overenie dodržania technického riešenia s podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii bude vykonávané stavebným dozorom. Výkazy výmery jednotlivých SO, v rámci ktorých sa číselne kvantifikujú Výkazy – výmery stavebných objektov, tvoria predmet zákazky ako celok. Množstvo a rozsah premetu zákazky, je presne uvedený a špecifikovaný v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a v Prílohe č. 3.2 Výkazy výmery stavby (neocenený). Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): CPV kód: 45000000-7 Stavebné práce Doplňujúce predmety 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 624 375.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na zníženie environmentálnych vplyvov obstarávania, pričom tieto aspekty boli použité v podmienkach účasti, konkrétne ako podmienka účasti týkajúca sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na ustanovenie § 36 ZVO - registrácia v schéme EMAS v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby) alebo ekvivalentný doklad. Bližšie informácie sú uvedené v časti B „Podmienky účasti pre Logický celok 1- stavebné práce“ Súťažných podkladov.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: katastrálne územie Ploské na parcele č. 829/3
 • Ulica: Ploské 74, Kráľovce 044 44
 • Mesto: Obec Ploské
 • PSČ: 04444
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto dodanie/ plnenia predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude realizovať v katastrálnom území Ploské na parcele č. 829/3. Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách (Príloha č.3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia, Príloha č. 4 Návrh Zmluvy o dielo)
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 200
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „vykonávateľ“) na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl Kód výzvy: 06R01-20-V02 Komponent: Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy ani preddavky na úhradu nákladov spojených s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania na každý logický celok samostatne.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO, § 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO, § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO , § 34 ods. 1 písm. h) ZoVO v nadväznosti na § 36 ZoVO
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť B Podmienky účasti pre Logický celok 1 - stavebné práce,
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Osobné postavenie Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch časť B Podmienky účasti pre Logický celok 1 - stavebné práce,
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: Ponuky sa budú otvárať elektronicky, prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy – časť IS EVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Opis a spôsob zloženia zábezpeky je jednoznačne stanovený v Súťažných podkladoch
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497608
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma – funkcionalita IS EVO - ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Logický celok č. 2 Tovary – vybavenie tried
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 02/2024
 • Názov : Logický celok č. 2 Tovary – vybavenie tried
 • Opis: Predmet zákazky pre Logický celok 2 Tovary – vybavenie tried Predmetom zákazky je dodanie tovarov, vrátane odbornej montáže ktorých výsledkom je zariadenie novej Materskej školy v obci Ploské v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer , Príloha č. 3.2 Výkazu výmer – vybavenie tried (neocenený). Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): CPV kód: 39120000-9 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice 39100000-3 Nábytok 39110000-6 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti 39161000-8 Nábytok pre materské školy
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 21 675.62
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: katastrálne územie Ploské na parcele č. 829/3
 • Ulica: Ploské 74
 • Mesto: Obec Ploské, Ploské 74, Kráľovce 044 44
 • PSČ: 04444
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmet zákazky sa bude realizovať v katastrálnom území Ploské na parcele č. 829/3. Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách (Prílohe č. 4A Návrh Kúpnej zmluvy/ vybavenie tried )
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 100
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Osobné postavenie Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch časť B Podmienky účasti pre Logický celok 2 Tovary-vybavenie tried
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena celkom za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: Ponuky sa budú otvárať elektronicky, prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy – časť IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497608
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma, funkcionalita IS EVO, ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Logický celok č. 3 Tovary-vybavenie výdajne stravy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 02/2024
 • Názov : Logický celok č. 3 Tovary-vybavenie výdajne stravy
 • Opis: Predmet zákazky pre Logický celok 3 Tovary – vybavenie výdajne stravy Predmetom zákazky je dodanie tovarov, vrátane odbornej montáže ktorých výsledkom je zariadenie novej Materskej školy v obci Ploské v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer , Príloha č. 3.2 Výkazu výmer – vybavenie výdajne stravy (neocenený). Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): CPV kód: 39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia 39221000-7 Kuchynské vybavenie
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 5 429.30
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: katastrálne územie Ploské na parcele č. 829/3
 • Ulica: Ploské 74
 • Mesto: Obec Ploské, Ploské 74, Kráľovce 044 44
 • PSČ: 04444
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 100
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch časť B Podmienky účasti pre Logický celok č. 3,Tovary-vybavenie výdajne stravy
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena celkom za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: Ponuky sa budú otvárať elektronicky, prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy – časť IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497608
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma funkcionalita IS EVO- ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)