Rekonštrukcia OcÚ Rabča - vybavenie obecného úradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia OcÚ Rabča - vybavenie obecného úradu
Kód zákazky: 05042024T
Kód oznámenia: 9778 - WYT
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39130000-2
Ostatné CPV: 44221200-7
44220000-8
Predpokladaná hodnota: 91 335,23 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Rabča
Adresa: Hlavná
02944 Rabča
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Hlavná Rabča 02944 Slovensko Obecný úrad v Rabči
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výroba a dodávka nového kancelárskeho nábytku na mieru, dverí a zárubní do priestorov obecného úradu v Rabči vrátane dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, odvozu prebytočných ochranných obalov, likvidácie odpadu a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Rabča

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285106
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Rabča (ID: 100279)
 • Zákazka: Rekonštrukcia OcÚ Rabča - vybavenie obecného úradu (ID: 502435)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 9a4ec0cc-57a4-4397-b9ee-3732920e5762
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Rabča
 • IČO: 00314838
 • DIČ: 2020571751
 • Internetová adresa (URL): https://rabca.sk
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 238
 • Mesto: Rabča
 • PSČ: 02944
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Ľuboslava Šafrová
 • E-mail: temako@orava.sk
 • Telefónne číslo: +421904444280
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Rabča)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4915
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 05042024T
 • Názov: Rekonštrukcia OcÚ Rabča - vybavenie obecného úradu
 • Opis: Predmetom zákazky je výroba a dodávka nového kancelárskeho nábytku na mieru, dverí a zárubní do priestorov obecného úradu v Rabči vrátane dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, odvozu prebytočných ochranných obalov, likvidácie odpadu a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 91 335.23
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kancelársky nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 44221200, 44220000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 426/238
 • Mesto: Rabča
 • PSČ: 029 44
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obecný úrad v Rabči
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 , písm. e) a f) ZVO: e) je oprávnený dodávať tovar f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO: písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods.2 písm. e) a písm. f) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ si tieto skutočnosti vie overiť z verejne dostupných zdrojov v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike. § 152 ods. 1 ZVO - Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie UVO. § 32 ods. 4 ZVO - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. § 32 ods. 5 ZVO - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Podľa § 114 ods. 1 ZVO - Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety. Doporučený vzor čestného vyhlásenia sa nachádza v časti „G“ ako Príloha č.1.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Všetky potrebné informácie k vypracovaniu ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia OcÚ Rabča - vybavenie obecného úradu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 05042024T
 • Názov : Rekonštrukcia OcÚ Rabča - vybavenie obecného úradu
 • Opis: Predmetom zákazky je výroba a dodávka nového kancelárskeho nábytku na mieru, dverí a zárubní do priestorov obecného úradu v Rabči vrátane dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže, odvozu prebytočných ochranných obalov, likvidácie odpadu a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 91 335.23
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kancelársky nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 44221200, 44220000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 426/238
 • Mesto: Rabča
 • PSČ: 029 44
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obecný úrad v Rabči
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Pre účely vyhodnotenia sa použije celková cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak predloží ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ bude od nej vyžadovať v súlade s § 37 ods. 2 ZVO vytvorenie určitej právnej formy tak, aby zodpovedali za riadne plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ uplatní „on-line” otváranie ponúk bez priamej fyzickej účasti uchádzačov. Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. V určenom termíne otvárania ponúk sa všetky ponuky, ktoré boli vložené do Štruktúrovaných kritérií v IS EVO v lehote na predkladanie ponúk, automaticky sprístupnia ( v prípade šifrovania ponuky, viď. bod 19.9.) tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Systém IS EVO odošle uchádzačom notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a link, na ktorom je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ uchádzača a na e-mail uchádzača.
 • Miesto otvárania ponúk: IT-PRO.one, s.r.o., Ing. Ľuboslava Šafrová, Trojičné námestie 188, 1.poschodie, 027 44 Tvrdošín
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502435
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502435
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Rabča)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Rabča)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)