Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR
Kód zákazky: VOB/231/2024-M_ORVO
Kód oznámenia: 9768 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79993000-1
Ostatné CPV: 79993100-2
50000000-5
Predpokladaná hodnota: 9 329 401,47 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Špitálska
81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Špitálska Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81643 Slovensko Miesto plnenia predmetu zákazky: 1. Miestom poskytnutia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa MPSVR SR - Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava a dotknuté objekty uvedené v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. 2. Miestom poskytnutia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa ÚPSVaR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava a dotknuté objekty uvedené v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. 3. Objekty v užívaní MPSVR SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava a ÚPSVaR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava sú rozmiestnené na území celej Slovenskej republiky.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb komplexnej správy a prevádzky objektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, t. j. riadenie prevádzkovo-technických procesov správy budov, prevádzka technických zariadení (TZ), technická obsluha a kontrola TZ, vyhradených technických zariadení (VTZ) a technológií, odborné prehliadky a skúšky (revízie) VTZ, kontroly (revízie) požiarnych zariadení, energetický manažment a poradenstvo v oblasti energetiky, poradenstvo v oblasti správy objektov, opravy, údržbu, servis TZ a VTZ pre zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky objektov, poradenstvo v oblasti finančného zaťaženia správcu objektov. Súčasťou komplexnej správy objektov je zabezpečenie stálej havarijnej služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni (helpdesk), on-line systému komunikácie v oblasti Facility managementu a zabezpečenie drobnej stavebnej údržby objektov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladoch (t. j. v prílohe 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 zmluvy).

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1284839
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ID: 67754)
 • Zákazka: Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR (ID: 502262)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 737b7429-6d57-495b-8b5b-6ad0e23432a0
 • Identifikátor verzie oznámenia: d8deb9d7-9277-4c76-b34b-9e8d1abc35ce
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • IČO: 00681156
 • DIČ: 2020796338
 • Adresa
 • Ulica: Špitálska
 • Číslo: 4-6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81643
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: natalia.golubovicbulajcsikova@employment.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421220462420
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1630
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VOB/231/2024-M_ORVO
 • Názov: Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb komplexnej správy a prevádzky objektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, t. j. riadenie prevádzkovo-technických procesov správy budov, prevádzka technických zariadení (TZ), technická obsluha a kontrola TZ, vyhradených technických zariadení (VTZ) a technológií, odborné prehliadky a skúšky (revízie) VTZ, kontroly (revízie) požiarnych zariadení, energetický manažment a poradenstvo v oblasti energetiky, poradenstvo v oblasti správy objektov, opravy, údržbu, servis TZ a VTZ pre zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky objektov, poradenstvo v oblasti finančného zaťaženia správcu objektov. Súčasťou komplexnej správy objektov je zabezpečenie stálej havarijnej služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni (helpdesk), on-line systému komunikácie v oblasti Facility managementu a zabezpečenie drobnej stavebnej údržby objektov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladoch (t. j. v prílohe 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 zmluvy).
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 9 329 401.47
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Správa budov a zariadení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 79993100, 50000000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto plnenia predmetu zákazky: 1. Miestom poskytnutia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa MPSVR SR - Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava a dotknuté objekty uvedené v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. 2. Miestom poskytnutia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa ÚPSVaR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava a dotknuté objekty uvedené v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. 3. Objekty v užívaní MPSVR SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava a ÚPSVaR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava sú rozmiestnené na území celej Slovenskej republiky.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VOB/231/2024-M_ORVO
 • Názov : Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb komplexnej správy a prevádzky objektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, t. j. riadenie prevádzkovo-technických procesov správy budov, prevádzka technických zariadení (TZ), technická obsluha a kontrola TZ, vyhradených technických zariadení (VTZ) a technológií, odborné prehliadky a skúšky (revízie) VTZ, kontroly (revízie) požiarnych zariadení, energetický manažment a poradenstvo v oblasti energetiky, poradenstvo v oblasti správy objektov, opravy, údržbu, servis TZ a VTZ pre zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky objektov, poradenstvo v oblasti finančného zaťaženia správcu objektov. Súčasťou komplexnej správy objektov je zabezpečenie stálej havarijnej služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni (helpdesk), on-line systému komunikácie v oblasti Facility managementu a zabezpečenie drobnej stavebnej údržby objektov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladoch (t. j. v prílohe 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 zmluvy).
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Správa budov a zariadení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 79993100, 50000000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto plnenia predmetu zákazky: 1. Miestom poskytnutia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa MPSVR SR - Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava a dotknuté objekty uvedené v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. 2. Miestom poskytnutia predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa ÚPSVaR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava a dotknuté objekty uvedené v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. 3. Objekty v užívaní MPSVR SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava a ÚPSVaR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava sú rozmiestnené na území celej Slovenskej republiky.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v bode 25. súťažných podkladov.
 • Elektronická aukcia (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy s využitím IS EPVO. 2. Verejný obstarávateľ nastavil štruktúrované kritéria, ktoré uchádzač musí v IS EPVO pri predkladaní ponuky vyplniť. 3. Nadlimitná zákazky sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 6 ZVO. 4. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Výška a podmienky zloženia zábezpeky je uvedená v bode 15. súťažných podkladov. 5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku. 6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len "RPVS"). 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie celého predmetu zákazky presiahne vyčlenený finančný limit verejného obstarávateľa. 8. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. "GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI", bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno". 9. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. 10. Upresnenie k lehote viazanosti ponúk, t. j. minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: Ponuka musí platiť do: 31.08.2024
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Názov podmienky účasti: § 32 ods. 1 ZVO
 • Opis podmienky účasti: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO. 2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO). 3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO - prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie oprávnenou osobou verifikovaného prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, pričom požadovaný obrat v predmete zákazky musí byť spolu za posledné tri (3) hospodárske roky súhrnne min. vo výške 7 000 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v cudzej mene. Ekvivalent v inej mene musí byť prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ECB) z inej meny na menu euro, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v prísl. kalendárnom roku. Prehľad vypracovaný o dosiahnutom obrate za poskytnuté služby v predmete zákazky, musí byť uchádzačom podložený preskúmateľnými dôkaznými prostriedkami o ich realizácii (napr. zmluvy s faktúrami, dodacie/preberacie protokoly, doklady o zaplatení faktúr, referencie alebo ekvivalentné doklady) a z predložených dokladov musí byť požadovaný minimálny obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, overiteľný. Obratom v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, verejný obstarávateľ považuje sieťové služby Facility managementu s využitím softvérového riešenia pre Facility management CAFM (STN EN 15221-3 a 4), poskytované sieťovému klientovi min v rozsahu 5 rôznych podporných ekvivalentných služieb (kategórií služieb) definovaných v Súťažných podkladoch, ktoré poskytoval minimálne v 10 objektoch, umiestnených minimálne na 10 rôznych geografických miestach. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie fin. a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
 • Opis podmienky účasti: a) Uchádzač predloží sken platného certifikátu systému manažérstva kvality vo vzťahu k predmetu zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO 9001 v oblasti Facility management prípadne správa budov, resp. ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu, alebo aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie manažérstva kvality v súlade s § 35 ZVO. b) Uchádzač v ponuke predloží sken platného certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001 (OHSAS 18001 platný do 11.3.2021) v oblasti Facility management prípadne správa budov, resp. ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. c) Uchádzač v ponuke preloží sken platného certifikátu o zavedení a udržiavaní systému manažérstva bezpečnosti informácií pre predmet činnosti Facility management alebo správa budov v zmysle požiadaviek normy ISO/IEC 27001 vydaný nezávislou inštitúciou alebo ekvivalentný doklad. d) Uchádzač v ponuke predloží sken platného certifikátu o zavedení a udržiavaní systému energetického manažérstva pre predmet činnosti Facility management alebo správa budov v zmysle požiadaviek normy ISO 50001 vydaný nezávislou inštitúciou alebo ekvivalentný doklad.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h) ZVO - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží sken platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva vo vzťahu k predmetu zákazky v zmysle požiadaviek EN ISO 14001 v oblasti Facility management prípadne správa budov, resp. ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu, prípadne aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie environmentálneho manažérstva v súlade s § 36 ZVO.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Z dôvodu nedostatku miesta na zverejnenie sú tieto informácie zverejnené v profile verejného obstarávateľa v dokumente "Doplnenie podmienok účasti" v predmetnej zákazke - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502262
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Popis kritéria: ponuky sa budú vyhodnocovať na základe celkovej ceny za predmet zákazky, vyjadrenej v EUR s DPH, zaokrúhlenej na dve (2) desatinné miesta.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 09.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 09.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Z dôvodu realizácie elektronickej aukcie je otváranie ponúk v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Informačný systém EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502262
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502262
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady k zákazke Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma 1.0
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)