Fotovoltická elektráreň SE Nováky _ Pôvodné odkalisko

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Fotovoltická elektráreň SE Nováky _ Pôvodné odkalisko
Kód zákazky: 2024/13548
Kód oznámenia: 9772 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09332000-5
Predpokladaná hodnota: 10 972 327,64 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenské elektrárne, a.s.
Adresa: Pribinova
811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Ružinov 811 09 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom projektu je vypracovanie realizačného projektu a vybudovanie fotovoltickej elektrárne na výrobu elektrickej energie na lokalite ENO Pôvodné odkalisko s výkonom 10MWp vrátane súvisiacich zariadení

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1282199
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenské elektrárne, a.s. (ID: 8751)
 • Zákazka: Fotovoltická elektráreň SE Nováky _ Pôvodné odkalisko (ID: 500570)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 1401a4bd-429e-41f9-a437-e927392a53b3
 • Identifikátor verzie oznámenia: 28f68dce-e43e-43c3-be0e-1213e4fb11f0
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenské elektrárne, a.s.
 • IČO: 35829052
 • DIČ: 2020261353
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 40
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 811 09
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: linda.bajgartova@seas.sk
 • Telefónne číslo: +421910801838
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenské elektrárne, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Subjekt s osobitnými alebo výhradnými právami
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Činnosti súvisiace s elektrickou energiou
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8243
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/13548
 • Názov: Fotovoltická elektráreň SE Nováky _ Pôvodné odkalisko
 • Opis: Predmetom projektu je vypracovanie realizačného projektu a vybudovanie fotovoltickej elektrárne na výrobu elektrickej energie na lokalite ENO Pôvodné odkalisko s výkonom 10MWp vrátane súvisiacich zariadení
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, works
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 10 972 327.64
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 10 972 327.64
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Solárne zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Slnečné kolektory
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Elektráreň Nováky
 • Ulica: Závod hnedouhoľnej Elektrárne Nováky
 • Mesto: Zemianske Kostoľany
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Financovanie predmetu zákazky je plánované aj z prostriedkov Fondu pre spravodlivú transformáciu - Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie (PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST)“. Zákazka je súčasťou projektu na výrobu zeleného vodíka a uskladňovaniu na batériovom úložisku a teda na realizáciu projektu ako celku je nevyhnutné naplniť a zrealizovať všetky čiastkové projekty
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Fotovoltická elektráreň SE Nováky _ Pôvodné odkalisko
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/13548
 • Názov : Fotovoltická elektráreň SE Nováky _ Pôvodné odkalisko
 • Opis: Predmetom projektu je vypracovanie realizačného projektu a vybudovanie fotovoltickej elektrárne na výrobu elektrickej energie na lokalite ENO Pôvodné odkalisko s výkonom 10MWp vrátane súvisiacich zariadení
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 10 972 327
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Slnečné kolektory
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 09331000, 09332000, 09331200
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Zemianske Kostoľany
 • Mesto: Nováky
 • PSČ: 97243
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.01.2025
 • Dátum ukončenia: 31.12.2025
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Neaplikuje sa
 • Maximálny počet obnovení: 0
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Neaplikuje sa
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 32 OSOBNÉ POSTAVENIE
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, - doklad: podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace, alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, a to za spoločnosť (len v prípade, že v krajine sídla uchádzača takýto doklad je vydávaný) ako aj za osobu, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo za osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, ako aj za všetky osoby, ktoré sú členmi dozorného orgánu a prokuristami podnikateľ Podľa § 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, - doklad: potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach) Podľa § 32 ods. 1 písm. c)nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, - doklad: potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach) Podľa § 32 ods. 1 písm. d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, - doklad: potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace Podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku, - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu: • živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia), • výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri), • iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov Podľa § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, - doklad: čestné vyhlásenie
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: PODMIENKA ÚČASTI TECHNICKA A ODBORNA SPOSOBILOST § 34
 • Opis podmienky účasti: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, a preukáže ich splnenie predložením uvedených dokladov (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom): V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: Zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou alebo viacerými zmluvami/projektami. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Referencia musí obsahovať minimálne: • názov a sídlo odberateľa, • kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), • predmet zákazky, • popis predmetu zákazky, • doba poskytnutia, od – do, mesiac a rok, cena zákazky bez DPH celkom za požadované obdobie. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Zoznam riadne poskytnutých plnení (referencií) vrátane prebiehajúcich plnení rovnakého charakteru ako predmet zákazky počas posledných 3 rokov pred vyhlásením súťaže, pričom zo zoznamu musí vyplývať, že uchádzač realizoval: • najmenej jednu zákazku v hodnote minimálne 50 000,00 EUR bez DPH predmetom ktorej bolo projektovanie technologických stavieb a zariadení v oblasti výstavby fotovoltických elektrární. • najmenej jednu zákazku v hodnote minimálne 50 000,00 EUR bez DPH predmetom ktorej bolo projektovanie vysokonapäťovej úrovne, najmenej 22 kV. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO: Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Zoznam riadne poskytnutých plnení (referencií) vrátane prebiehajúcich plnení rovnakého charakteru ako predmet zákazky počas posledných 5 rokov pred vyhlásením súťaže, pričom zo zoznamu musí vyplývať, že uchádzač realizoval: • najmenej jednu zákazku v hodnote minimálne 1 000 000,00. EUR bez DPH, predmetom ktorej bola výstavba a uvedenie do prevádzky (vrátane inštalácie potrebnej technológie pre vyvedenie výkonu) fotovoltickej elektrárne. V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytované aj iné služby/tovary/stavebné práce ako tie, ktoré sú predmetom zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytnutých stavebných prác, ktoré majú považovaný rovnaký alebo podobný charakter ako predmetom zákazky. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (nižšie špecifikovaných expertov), zodpovedných za riadenie realizácie stavebných prác alebo služieb. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii expertov, ktorí garantujú jeho odbornú spôsobilosť. Uchádzač predloží nasledovné: a) štruktúrovaný životopis alebo ekvivalentný doklad, ktorý musí poskytovať minimálne nasledovné informácie: - meno a priezvisko, titul príslušného experta; - dátum narodenia; - certifikáty/školenia/absolvované kurzy; - zhrnutie praxe (v štruktúre: od [rok.mesiac] – do [rok.mesiac], zamestnávateľ, pracovná pozícia); - zoznam realizovaných projektov/zmlúv, z ktorých vyplýva ich finančný objem, čas pôsobenia od [rok.mesiac] – do [rok.mesiac], pozícia na projekte - ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu - podpis experta. b) v prípade, ak uchádzač nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi uchádzačom a expertom (v zmysle identifikácie nižšie) o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy uchádzačom, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní. c) predložením originálu/overenej kópie požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti/certifikátu alebo jeho ekvivalentu (pokiaľ sa vyžaduje) d) predložením kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní (pokiaľ sa vyžaduje) Expert č. 1: Projektový manažér – musí spĺňať minimálne nasledovné: - minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti ako projektový manažér v oblasti riadenia projektov, ktorých predmetom bola dodávka, inžinierskych stavieb a uvedenie do prevádzky fotovoltických systémov, realizácia VN rozvodní , dokladuje sa zhrnutím praxe v štruktúrovanom životopise. Expert č. 2: Stavbyvedúci – musí spĺňať minimálne nasledovné: - minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti ako stavbyvedúci projektov, ktorých predmetom boli dodávky a realizácie inžinierskych stavieb, dokladuje sa zhrnutím praxe v štruktúrovanom životopise. - je držiteľom platného osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch V súlade s ustanovením § 35 zákona musí mať zavedené opatrenia na systém manažérstva kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. V súlade s § 35 zákona musí mať na zabezpečenie kvality plnenia zdokumentovaný a funkčný systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač predloží platný certifikát systému riadenia bezpečnosti, ktorým uchádzač potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 35 zákona
 • Opis podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 35 zákona musí mať zavedené opatrenia na systém manažérstva kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: V súlade s § 35 zákona
 • Opis podmienky účasti: V súlade s § 35 zákona musí mať na zabezpečenie kvality plnenia zdokumentovaný a funkčný systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač predloží platný certifikát systému riadenia bezpečnosti, ktorým uchádzač potvrdzuje splnenie požiadaviek na systém riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001 vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. Obstarávateľ uzná ako rovnocenný doklad na zabezpečenie systému riadenia bezpečnosti vyplnený dotazník Kontrolný list BOZP, ktorý je súčasťou týchto podmienok účasti, a na základe ktorého obstarávateľ posúdi funkčnosť riadenia BOZP. Pre splnenie požiadaviek musí uchádzač dosiahnuť pri hodnotení Kontrolného listu BOZP 14 bodov z celkového počtu 28 bodov. Obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov EU. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému BOZP podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená v EUR bez DPH. 2. Poradie ponúk bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou. 3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien vyjadrených v EUR bez DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu. 4. V systéme ERANET zadáva uchádzač cenu na nasledujúce položky: - Celková cena za dodanie predmetu obstarávania v EUR bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za dodanie predmetu obstarávania v Eur bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Obstarávateľ určil ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy skutočnosť, že úspešný uchádzač (a ani žiaden jeho subdodávateľ podľa bodu 27.4 nižšie) nie je sankcionovanou osobou a uzavretie a/alebo plnenie zmluvy s ním by nevyvolalo porušenie príslušného Aplikovateľného sankčného programu (ako je tento pojem vysvetlený nižšie), ktorý sa na tohto uchádzača prípadne vzťahuje. Pod pojmom „sankcionovaná osoba“ sa pre účely týchto súťažných podkladov rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá: - je zaradená na akýkoľvek zo zoznamov sankcionovaných osôb alebo iných sankčných zoznamov alebo programov ktoroukoľvek zo sankčných autorít uvedených v zozname relevantných sankčných autorít zverejnenom ku dňu vyhotovenia týchto súťažných podkladov na webstránke https://www.seas.sk/o-nas/udrzatelnost-a-inovacie/zainteresovane-strany/aplikovatelne-sankcne-programy-sankcionovane-staty-a-teritoria/ (znenie tohto zoznamu tvorí prílohu týchto súťažných podkladov)
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Financovanie predmetu zákazky je plánované aj z prostriedkov Fondu pre spravodlivú transformáciu - Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie (PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST)“. Zákazka je súčasťou projektu na výrobu zeleného vodíka a uskladňovaniu na batériovom úložisku a teda na realizáciu projektu ako celku je nevyhnutné naplniť a zrealizovať všetky čiastkové projekty
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenské elektrárne, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenské elektrárne, a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 09.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 09.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky online v systéme Eranet
 • Miesto otvárania ponúk: online https://seas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/11861
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške: 70 000,- EUR (slovom:). Spôsoby zloženia zábezpeky: - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, - zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa, - poistenie záruky Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie z uvedených alternatív. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky V prípade poskytnutia bankovej záruky za uchádzača: Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky v záručnej listine musí byť stanovená minimálne do skončenia lehoty viazanosti ponúk. Banková záruka vznikne písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že banka uspokojí veriteľa (obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech obstarávateľa. Uchádzač si splní svoju povinnosť na zloženie zábezpeky formou bankovej záruky zabezpečením platnej záručnej listiny obsahujúcej nižšie uvedené náležitosti a jej predložením obstarávateľovi (spolu s ostatnými časťami ponuky) v lehote na predkladanie ponúk. Zo záručnej listiny vystavenej bankou ďalej musí vyplývať, že: - zábezpeka poskytnutá formou bankovej záruky prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk: a) odstúpi od svojej ponuky, b) uchádzač neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona, - ide o neodvolateľnú, bezpodmienečnú bankovú záruku a bez námietok, - v prípade prepadnutia zábezpeky ponuky, finančné prostriedky poskytnuté bankovou zárukou prepadnú v prospech obstarávateľa vo výške uvedenej v bode 16.2 týchto súťažných podkladov, - banka sa zaväzuje zaplatiť na účet obstarávateľa pohľadávku vzniknutú v súlade s vyššie uvedeným bezodkladne po doručení písomnej výzvy obstarávateľa na jej zaplatenie, - banková záruka je platná počas lehoty viazanosti ponúk, - banková záruka zanikne: i. plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech obstarávateľa, ii. odvolaním bankovej záruky uchádzača na základe písomného oznámenia/súhlasu obstarávateľa doručeného uchádzačovi, iii. uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil voči banke svoje nároky vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny. V prípade poskytnutia bankovej záruky za ponuku uchádzača, uchádzač v ponuke predloží bankovú záruku podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom banky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“), alebo v prípade ak banka v takejto forme záruku nevydáva, v ponuke predloží sken bankovej záruky v ponuke, v podobe skenovanej kópie záručnej listiny, a zároveň samostatne originál záručnej listiny (notársky overená kópia záručnej listiny nie je postačujúca) doručí v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s názvom súťaže Fotovoltická elektráreň SE Nováky - Pôvodné odkalisko a identifikačnými údajmi uchádzača na kontaktnú adresu obstarávateľa podľa článku 1 týchto súťažných podkladov. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. Banková záruka zaslaná formou swiftovej správy nebude akceptovaná.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://seas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/11861
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500570
 • Označenie dokumentu/zákazky: Dostupnosť súťažných podkladov. Zákazka: 2024/13548
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Eranet
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenské elektrárne, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenské elektrárne, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)