Dodávanie benefitných poukážok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávanie benefitných poukážok
Kód zákazky: ZHN/4/2024
Kód oznámenia: 9725 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199750-2
Predpokladaná hodnota: 110 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Martin
Adresa: Nám. S. H. Vajanského
03649 Martin
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Nám. S. H. Vajanského Martin 03649 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávanie benefitných poukážok dodávateľom pre objednávateľa (verejného obstarávateľa) v nominálnej hodnote 5,00 EUR, 10,00 EUR a 20,00 EUR, ktoré budú určené na platbu v zmluvných zariadeniach dodávateľa akceptujúceho jeho benefitné poukážky. Zmluvným zariadením dodávateľa sa rozumie zariadenie s viditeľne umiestneným označením dodávateľa a s označením, že v jeho zariadení je možné použiť benefitné poukážky dodávateľa. Benefitné poukážky budú určené na platbu občanmi mesta Martin vo vybraných zariadeniach zmluvných dodávateľov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 a tiež aj v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Martin

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285129
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Martin (ID: 78087)
 • Zákazka: Dodávanie benefitných poukážok (ID: 502454)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Martin
 • IČO: 00316792
 • DIČ: 2020475424
 • Adresa
 • Ulica: Nám. S. H. Vajanského
 • Číslo: 1
 • Mesto: Martin
 • PSČ: 03649
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ranto@martin.sk
 • Telefónne číslo: 0915821032
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Martin)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5089
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZHN/4/2024
 • Názov: Dodávanie benefitných poukážok
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávanie benefitných poukážok dodávateľom pre objednávateľa (verejného obstarávateľa) v nominálnej hodnote 5,00 EUR, 10,00 EUR a 20,00 EUR, ktoré budú určené na platbu v zmluvných zariadeniach dodávateľa akceptujúceho jeho benefitné poukážky. Zmluvným zariadením dodávateľa sa rozumie zariadenie s viditeľne umiestneným označením dodávateľa a s označením, že v jeho zariadení je možné použiť benefitné poukážky dodávateľa. Benefitné poukážky budú určené na platbu občanmi mesta Martin vo vybraných zariadeniach zmluvných dodávateľov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 a tiež aj v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 110 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poukážky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, a teda: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode: e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného alebo živnostenského registra), f) doloženým čestným vyhlásením. V zmysle § 152 ZVO uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávanie benefitných poukážok
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Dodávanie benefitných poukážok
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávanie benefitných poukážok dodávateľom pre objednávateľa (verejného obstarávateľa) v nominálnej hodnote 5,00 EUR, 10,00 EUR a 20,00 EUR, ktoré budú určené na platbu v zmluvných zariadeniach dodávateľa akceptujúceho jeho benefitné poukážky. Zmluvným zariadením dodávateľa sa rozumie zariadenie s viditeľne umiestneným označením dodávateľa a s označením, že v jeho zariadení je možné použiť benefitné poukážky dodávateľa. Benefitné poukážky budú určené na platbu občanmi mesta Martin vo vybraných zariadeniach zmluvných dodávateľov, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 a tiež aj v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 110 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Poukážky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena benefitnej poukážky vyjadrená percentom (%) z nominálnej hodnoty benefitnej poukážky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena benefitnej poukážky vyjadrená percentom (%) z nominálnej hodnoty benefitnej poukážky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Martin)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Martin)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Miesto otvárania ponúk: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502454
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502454
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)