Licencie softvéru SAP k systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS (IS FINU/HRO), služby podpory SAP Enterprise Support a poskytnutie cloudových služieb SAP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Licencie softvéru SAP k systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS (IS FINU/HRO), služby podpory SAP Enterprise Support a poskytnutie cloudových služieb SAP
Kód zákazky: NBS1-000-091-297
Kód oznámenia: 9663 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72268000-1
Ostatné CPV: 72250000-2
72261000-2
Predpokladaná hodnota: 2 868 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ulica Imricha Karvaša Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81325 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je: dodanie licencií softvéru SAP špecifikovaných v opise predmetu zákazky, formou konverzie časti aktuálnych licencií softvéru SAP k súčasnému systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet Národnej banky Slovenska (ďalej aj „IS FINU/HRO“), zakúpených verejným obstarávateľom v minulosti, na licenčný model pre platformu S/4HANA, vrátane dodania databázových licencií systému SAP HANA v požadovanom rozsahu, poskytnutie servisných služieb SAP Enterprise Support pre licencie dodané na základe konverzie a aj pre nekonvertované licencie súčasného systému IS FINU/HRO zakúpené verejným obstarávateľom v minulosti (Zostávajúci pôvodný softvér), a to počas Obdobia poskytovania Služieb v trvaní 48 mesiacov (od 01.07.2024 do 30.06.2028) a poskytnutie cloudových služieb požadovanej funkčnosti, špecifikovaných v opise predmetu zákazky, vrátane poskytovania služieb podpory SAP Enterprise Support, cloud editions pre tieto cloudové služby, a to počas Obdobia poskytovania Služieb v trvaní 48 mesiacov (od 01.07.2024 do 30.06.2028). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1284639
1. Základné údaje
 • Organizácia: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA (ID: 12184)
 • Zákazka: Licencie softvéru SAP k systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS (IS FINU/HRO), služby podpory SAP Enterprise Support a poskytnutie cloudových služieb SAP (ID: 502160)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 53ee5089-b1db-43a7-94f9-dcc58c846126
 • Identifikátor verzie oznámenia: 4f29e4e1-91fd-4a2e-8284-73d12f0de4a7
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
 • IČO: 30844789
 • DIČ: 2020815654
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Imricha Karvaša
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81325
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ivana.misurova@nbs.sk
 • Telefónne číslo: +421257872245
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8643
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: NBS1-000-091-297
 • Názov: Licencie softvéru SAP k systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS (IS FINU/HRO), služby podpory SAP Enterprise Support a poskytnutie cloudových služieb SAP
 • Opis: Predmetom zákazky je: dodanie licencií softvéru SAP špecifikovaných v opise predmetu zákazky, formou konverzie časti aktuálnych licencií softvéru SAP k súčasnému systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet Národnej banky Slovenska (ďalej aj „IS FINU/HRO“), zakúpených verejným obstarávateľom v minulosti, na licenčný model pre platformu S/4HANA, vrátane dodania databázových licencií systému SAP HANA v požadovanom rozsahu, poskytnutie servisných služieb SAP Enterprise Support pre licencie dodané na základe konverzie a aj pre nekonvertované licencie súčasného systému IS FINU/HRO zakúpené verejným obstarávateľom v minulosti (Zostávajúci pôvodný softvér), a to počas Obdobia poskytovania Služieb v trvaní 48 mesiacov (od 01.07.2024 do 30.06.2028) a poskytnutie cloudových služieb požadovanej funkčnosti, špecifikovaných v opise predmetu zákazky, vrátane poskytovania služieb podpory SAP Enterprise Support, cloud editions pre tieto cloudové služby, a to počas Obdobia poskytovania Služieb v trvaní 48 mesiacov (od 01.07.2024 do 30.06.2028). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 868 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dodávky softvéru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 72250000, 72261000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Imricha Karvaša 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81325
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože k dodávke licencií formou konverzie musí byť súčasne (v časovej a vecnej nadväznosti na vykonanie konverzie licencií) obstaraná aj podpora v zmysle všeobecných obchodných podmienok pôvodcu softvéru a pre zabezpečenie riadnej funkčnosti IS FINU/HRO aj obstaranie súvisiacich cloudových služieb v nadväznosti na vykonanie konverzie licencií. 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami resp. uchádzačmi postupovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi. 3. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. 4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách „Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania – Profily VO/O – Vyhľadávanie v profiloch VO/O – Vyhľadávanie profilov“ na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním pri naplnení podmienky podľa § 81 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 7. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 8. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 9. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 10. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2024 a je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 11. Úspešný uchádzač v súlade s článkom I bodom 3 zmluvy vyhlasuje, že je oprávnený v súlade s podmienkami podľa zmluvy dodať objednávateľovi On-premise licencie a poskytnúť objednávateľovi Služby na celé obdobie 48 mesiacov ich poskytovania.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Licencie softvéru SAP k systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS (IS FINU/HRO), služby podpory SAP Enterprise Support a poskytnutie cloudových služieb SAP
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: NBS1-000-091-297
 • Názov : Licencie softvéru SAP k systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS (IS FINU/HRO), služby podpory SAP Enterprise Support a poskytnutie cloudových služieb SAP
 • Opis: Predmetom zákazky je: dodanie licencií softvéru SAP špecifikovaných v opise predmetu zákazky, formou konverzie časti aktuálnych licencií softvéru SAP k súčasnému systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet Národnej banky Slovenska (ďalej aj „IS FINU/HRO“), zakúpených verejným obstarávateľom v minulosti, na licenčný model pre platformu S/4HANA, vrátane dodania databázových licencií systému SAP HANA v požadovanom rozsahu, poskytnutie servisných služieb SAP Enterprise Support pre licencie dodané na základe konverzie a aj pre nekonvertované licencie súčasného systému IS FINU/HRO zakúpené verejným obstarávateľom v minulosti (Zostávajúci pôvodný softvér), a to počas Obdobia poskytovania Služieb v trvaní 48 mesiacov (od 01.07.2024 do 30.06.2028) a poskytnutie cloudových služieb požadovanej funkčnosti, špecifikovaných v opise predmetu zákazky, vrátane poskytovania služieb podpory SAP Enterprise Support, cloud editions pre tieto cloudové služby, a to počas Obdobia poskytovania Služieb v trvaní 48 mesiacov (od 01.07.2024 do 30.06.2028). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 868 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Dodávky softvéru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 72250000, 72261000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Imricha Karvaša 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81325
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní – ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť dlhšiu dobu, ako je doba podľa odseku 1 písm. a) a b). Minimálna požadovaná úroveň podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam dodávok tovaru a poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky za predchádzajúcich päť rokov počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Za dodávky tovaru a poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky sa rozumie dodanie licencií S/4HANA alebo SAP HANA a poskytnutie cloudových služieb porovnateľných s cloudovými službami, ktoré sú predmetom zákazky alebo konverzia SAP licencií na licencie S/4HANA a poskytnutie cloudových služieb porovnateľných s cloudovými službami, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, ak odberateľom dodávok tovaru a poskytnutých služieb bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač určí, ktorá dodávka tovaru a poskytnutie služby zo zoznamu dodávok tovaru a poskytnutých služieb je referenciou v zmysle § 12 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií, ak takéto referencie existujú. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v eurách bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v eurách bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky, musí však stanoviť zástupcu skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní. Ponuka predložená skupinou dodávateľov musí byť podpísaná takým spôsobom, ktorý bude právne zaväzovať všetkých členov skupiny. Menovanie vedúceho člena skupiny musí byť uskutočnené formou overeného splnomocnenia/splnomocnení, podpísaného/ /podpísaných oprávnenými osobami jednotlivých členov. Od skupiny dodávateľov sa v prípade prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie, t. j. zodpovednosti v procese plnenia zmluvy vyžaduje vytvorenie určitej právnej formy, t. j., aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi napr. zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. podľa § 829 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať všetkých členov skupiny dodávateľov, aby zodpovedali spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorým je skupina dodávateľov, v prípade nesplnenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Úspešný uchádzač v súlade s článkom I bodom 3 zmluvy vyhlasuje, že je oprávnený v súlade s podmienkami podľa zmluvy dodať objednávateľovi On-premise licencie a poskytnúť objednávateľovi Služby na celé obdobie 48 mesiacov ich poskytovania.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 31.12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Deň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 06.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miesto a čas otvárania ponúk je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 eur (slovom: jednostotisíc eur). Všetky náklady súvisiace so spôsobom zloženia a vrátenia zábezpeky znáša uchádzač. Spôsob zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky, poistením záruky, zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/54346/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502160
 • Označenie dokumentu/zákazky: Licencie softvéru SAP k systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS (IS FINU/HRO), služby podpory SAP Enterprise Support a poskytnutie cloudových služieb SAP
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: systém JOSEPHINE
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)