Oprava parkoviska na ul. Hviezdoslavova pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava parkoviska na ul. Hviezdoslavova pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom
Kód zákazky: 1752/2024
Kód oznámenia: 9636 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 91 036,98 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Žiar nad Hronom
Adresa: Š. Moysesa
96519 Žiar nad Hronom
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Š. Moysesa Žiar nad Hronom 96519 Slovensko ul. P. O. Hviezdoslava, pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia parkoviska, ktoré sa nachádza na ulici P. O. Hviezdoslava v Žiari nad Hronom. Parkovisko slúži ako odstavná plocha primárne pre bytový dom č. 274. Cieľom stavby je zlepšenie technického stavu parkoviska aby sa v budúcnosti mohlo využívať za účelom prenájmu. Celkový počet navrhovaných parkovacích miest je 91. Šírka každého parkovacieho miesta je 2,6m a dĺžka od 5,0m na ľavej strane komunikácie v smere staničenia a 5,3m na pravej strane v smere staničenia komunikácie. 5,0m bolo navrhnuté s prihliadnutím na možnosť previsu vozidla. Bližšie informácie sú uvedené v opise predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285072
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Žiar nad Hronom (ID: 21145)
 • Zákazka: Oprava parkoviska na ul. Hviezdoslavova pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom (ID: 502417)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Žiar nad Hronom
 • IČO: 00321125
 • DIČ: 2021339463
 • Adresa
 • Ulica: Š. Moysesa
 • Číslo: 46
 • Mesto: Žiar nad Hronom
 • PSČ: 96519
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: msu@ziar.sk
 • Telefónne číslo: 0456787120
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Žiar nad Hronom)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5405
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1752/2024
 • Názov: Oprava parkoviska na ul. Hviezdoslavova pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia parkoviska, ktoré sa nachádza na ulici P. O. Hviezdoslava v Žiari nad Hronom. Parkovisko slúži ako odstavná plocha primárne pre bytový dom č. 274. Cieľom stavby je zlepšenie technického stavu parkoviska aby sa v budúcnosti mohlo využívať za účelom prenájmu. Celkový počet navrhovaných parkovacích miest je 91. Šírka každého parkovacieho miesta je 2,6m a dĺžka od 5,0m na ľavej strane komunikácie v smere staničenia a 5,3m na pravej strane v smere staničenia komunikácie. 5,0m bolo navrhnuté s prihliadnutím na možnosť previsu vozidla. Bližšie informácie sú uvedené v opise predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 91 036.98
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ul. P. O. Hviezdoslava, pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: uvedené v súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava parkoviska na ul. Hviezdoslavova pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1752/2024
 • Názov : Oprava parkoviska na ul. Hviezdoslavova pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia parkoviska, ktoré sa nachádza na ulici P. O. Hviezdoslava v Žiari nad Hronom. Parkovisko slúži ako odstavná plocha primárne pre bytový dom č. 274. Cieľom stavby je zlepšenie technického stavu parkoviska aby sa v budúcnosti mohlo využívať za účelom prenájmu. Celkový počet navrhovaných parkovacích miest je 91. Šírka každého parkovacieho miesta je 2,6m a dĺžka od 5,0m na ľavej strane komunikácie v smere staničenia a 5,3m na pravej strane v smere staničenia komunikácie. 5,0m bolo navrhnuté s prihliadnutím na možnosť previsu vozidla. Bližšie informácie sú uvedené v opise predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 91 036.98
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe parkovísk
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: ul. P. O. Hviezdoslava, pri BSD č. 274 v Žiari nad Hronom
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Termín dodania: do 3 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO: e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklad podľa predchádzajúceho odseku, a to konkrétne doklad o oprávnení, ktorým sa preukazuje, že je oprávnený dodať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál: oversi.gov.sk). Vyplnené čestné vyhlásenie uchádzač predkladá (§ 32 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. f) V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač preukáže minimálne 1 úspešnú realizáciu stavebných prác (za predchádzajúcich päť rokov do vyhlásenia verejného obstarávania) rovnakého alebo podobného charakteru*, pričom realizácia musí byť minimálne vo výške 60 000,- € bez DPH. V prípade realizácie zákazky mimo eurozóny bude prepočtovým kurzom pre zistenie hodnoty zákazky kurz príslušnej meny voči EUR mene, zverejnený ECB k 31.12. príslušného roka, v ktorom bola zákazka alebo jej konkrétna časť realizovaná. Uchádzač je povinný rozpočítať danú zákazku, podľa príslušných kurzov stanovených ECB v danom roku. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. * Za práce podobného charakteru sa považuje napr. aj realizácia opravy a vybudovania ciest, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk,...
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH. Verejný obstarávateľ zoradí ponuky od najnižšej po najvyššiu a vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienky účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil predbežne na 1. mieste. Verejný obstarávateľ označí za úspešnú ponuku tú, ktorá bude zo všetkých predložených ponúk najlacnejšia a ktorá spĺňa stanovené podmienky účasti.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: uvedené v návrhu Zmluvy o dielo
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502417
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502417
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)