Poskytovanie zdravotnej služby na podujatiach

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie zdravotnej služby na podujatiach
Kód zákazky: 502420
Kód oznámenia: 9641 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 85140000-2
Predpokladaná hodnota: 20 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Židovská
81515 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SI -
Miesto dodania: Židovská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81515 Slovensko
Zdroj:

Popis

Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci na kultúrnych podujatiach. Počet pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci (ďalej len „PPP“) na podujatí uvedie objednávateľ.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285092
1. Základné údaje
 • Organizácia: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (ID: 74515)
 • Zákazka: Poskytovanie zdravotnej služby na podujatiach (ID: 502420)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
 • IČO: 30794544
 • DIČ: 2021795358
 • Adresa
 • Ulica: Židovská
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81515
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: michaela.matuskova@bcs.bratislava.sk
 • Telefónne číslo: 421910437006
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8913
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 502420
 • Názov: Poskytovanie zdravotnej služby na podujatiach
 • Opis: Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci na kultúrnych podujatiach. Počet pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci (ďalej len „PPP“) na podujatí uvedie objednávateľ.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 20 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Rôzne zdravotnícke služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §34 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO):ak ide o stavebné práce alebo služby, údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk Minimálna požadovaná úroveň: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ požaduje preukázanie certifikátu alebo dokladu , že služba sa bude zabezpečovať osobami s platným dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci (podľa Vyhlášky MZSR č. 398/2010 Z.z.) alebo zdravotníckymi pracovníkmi (podľa § 27 Zákona č. 578/2004 Z.z.). Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na zamestnancov , ktorí sa budú podielať na plnení predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Poskytnutie zdravotnej služby na podujatiach
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 502420
 • Názov : Poskytnutie zdravotnej služby na podujatiach
 • Opis: Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci na kultúrnych podujatiach. Počet pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci (ďalej len „PPP“) na podujatí uvedie objednávateľ.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Rôzne zdravotnícke služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 20 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za osobohodinu v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502420
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)