Elektro revízia elekrických zariadení SVP š.p., Povodie Dunaja OZ, PS VD Ga na rok 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektro revízia elekrických zariadení SVP š.p., Povodie Dunaja OZ, PS VD Ga na rok 2024
Kód zákazky: 5865/2024
Kód oznámenia: 9631 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71317200-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Karloveská
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Karloveská Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Slovensko SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Prevádzkové stredisko Gabčíkovo
Zdroj:

Popis

Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch Vodnéo diela Gabčíkovo a jeho okolia. Bližšie infirmácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284836
1. Základné údaje
 • Organizácia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ID: 59496)
 • Zákazka: Elektro revízia elekrických zariadení SVP š.p., Povodie Dunaja OZ, PS VD Ga na rok 2024 (ID: 502267)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • IČO: 36022047
 • DIČ: 2020066213
 • Adresa
 • Ulica: Karloveská
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: zuzana.valachovicova@svp.sk
 • Telefónne číslo: 0903520916
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3510
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 5865/2024
 • Názov: Elektro revízia elekrických zariadení SVP š.p., Povodie Dunaja OZ, PS VD Ga na rok 2024
 • Opis: Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch Vodnéo diela Gabčíkovo a jeho okolia. Bližšie infirmácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Stupeň Gabčíkovo
 • Mesto: Gabčíkovo
 • PSČ: 930 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Prevádzkové stredisko Gabčíkovo
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ako "ZVO"), t.j. musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ overí podmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) propstredníctvom registrov verejnej správy. POdmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní overí nahliadnutím do registra subjektov so zákazom účasti na verejnom obstarávaní vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Elektro revízia elekrických zariadení SVP š.p., Povodie Dunaja OZ, PS VD Ga na rok 2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 5865/2024
 • Názov : Elektro revízia elekrických zariadení SVP š.p., Povodie Dunaja OZ, PS VD Ga na rok 2024
 • Opis: Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch Vodnéo diela Gabčíkovo a jeho okolia. Bližšie infirmácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Stupeň Gabčíkovo
 • Mesto: Gabčíkovo
 • PSČ: 930 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Prevádzkové stredisko Gabčíkovo
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť na výkon činnosti revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle §24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Opis podmienky účasti: za účelom preukázania splnenia tejto podmienky účasti predloží uchádzač platné osvedčenie pre činnosť revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického- vydané oprávnenou osobou v zmysle vyhlášky § 24 Vyhôášky v skupine E1- technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu. uchádač je súčasne povinný predložiť doklad, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený disponovať kapacitami revízneho technika (napríkladzmluvu uzatvorenú medzi uchádzačom a revíznym technikom, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač disponuje jeho kapacitami). Verejný obstarávateľ tento doklad nepožaduje v prípade, ak touto osobou je člen štatutárneho orgánuuchádzača.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky prostrednícvom IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=502267&orgId=3510
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502267
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)