Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ RC SNV

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ RC SNV
Kód zákazky: 072/2023
Kód oznámenia: 9584 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Ostatné CPV: 71300000-1
71221000-3
Predpokladaná hodnota: 139 009,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynská dolina
81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mlynská dolina Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81704 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ - Regionálne centrum Spišská Nová Ves. Podrobný opis a špecifikácia predmetu zákazky tvoria Prílohu č. 1 Súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284795
1. Základné údaje
 • Organizácia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ID: 14168)
 • Zákazka: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ RC SNV (ID: 502237)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 • IČO: 31753604
 • DIČ: 2020719646
 • Internetová adresa (URL): https://www.geology.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Mlynská dolina
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81704
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : JUDr. Martina Brodnianska
 • E-mail: martina.brodnianska@geology.sk
 • Telefónne číslo: +421905358925
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Ochrana životného prostredia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8174
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 072/2023
 • Názov: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ RC SNV
 • Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie diela – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ - Regionálne centrum Spišská Nová Ves. Podrobný opis a špecifikácia predmetu zákazky tvoria Prílohu č. 1 Súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 139 009
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71300000, 71221000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ RC SNV
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 072/2023
 • Názov : Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ RC SNV
 • Opis: Predmetom zákazky je zhotovenie diela – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb na rekonštrukciu a dostavbu administratívnych priestorov pre ŠGÚDŠ - Regionálne centrum Spišská Nová Ves. Podrobný opis a špecifikácia predmetu zákazky tvoria Prílohu č. 1 Súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 71300000, 71221000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Všetky podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Miesto otvárania ponúk: online prostredníctvom elektronickej platformy podľa ust. § 20 ZVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502237
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502237
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)