Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce
Kód zákazky: OCUŽAK-S2024/00112-3
Kód oznámenia: 9630 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 779 247,44 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Žakovce
Adresa: Žakovce
05973 Žakovce
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Žakovce Žakovce 05973 Slovensko Obec Žakovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, bližšie viď. projektová dokumentácia príslušnej časti.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníka v obci Žakovce.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Žakovce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284760
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Žakovce (ID: 26173)
 • Zákazka: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce (ID: 502224)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 64a3eb9a-0a54-4a82-b597-0cb9664c4c76
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Žakovce
 • IČO: 00326771
 • DIČ: 2020697393
 • Internetová adresa (URL): https://www.obeczakovce.sk
 • Adresa
 • Ulica: Žakovce
 • Číslo: 55
 • Mesto: Žakovce
 • PSČ: 05973
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obec Žakovce
 • E-mail: podatelna@obeczakovce.sk
 • Telefónne číslo: +421524592722
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: INPRO POPRAD, s.r.o.
 • Internetová adresa (URL): https://www.obeczakovce.sk
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Ústecko-Orlická
 • Číslo: 3300/25
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: inpropoprad44@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421903785720
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5885
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: OCUŽAK-S2024/00112-3
 • Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníka v obci Žakovce.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 779 247.44
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45100000, 45233120, 45233161
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Žakovce
 • PSČ: 05973
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Žakovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, bližšie viď. projektová dokumentácia príslušnej časti.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Dôvody na vylúčenie uchádzača a ponuky v súlade so ZoVO sú uvedené v súťažných podkladoch. Úspešný/í uchádzač/i príslušnej časti musia zabezpečiť viazanosť svojej ponuky/ponúk zábezpekou. Ponuka uchádzača/uchádzačov, ktorý/í sa umiestnil/i na prvom mieste v poradí pre príslušnú časť musí spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky/časť, ponuka musí byť kompletná a úplná. Úspešný/í uchádzač/i príslušnej časti musia preukázať splnenie všetkých podmienok účasti stanovené v predmetnom verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa umožňuje. Verejný obstarávateľ pripúšťa rozdelenie predmetu zákazky a predloženie ponuky na časti (v súlade s § 112 ods. 3 ZoVO). Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, na niekoľko častí alebo na všetky časti. 1. V zmysle § 20 ods. 2 ZoVO uvádzame podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikácie informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje: prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania – IS EVO ver. 18.0 dostupného na: https://www.isepvo.sk/. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“). 2. V zmysle § 25 ods. 3 ZoVO uvádzame informácie o prípravných trhových konzultáciách a predbežnom zapojení záujemcov alebo uchádzačov: nerelevantné. V predmetnom verejnom obstarávaní uvedený postup nebol použitý. 3. V zmysle § 112 ods. 14 ZoVO uvádzame, že výška zábezpeky je stanovená pre každú časť (predmet zákazky je delený na časti). Bližšie informácie sú uvedené v SP. 4. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: do 6 mesiacov odo dňa zadania zákazky, nakoľko formulár iné neumožňuje. Týmto upresňujeme (platí pre každú časť): Termín realizácie a dodania predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; možnosti financovania a pod.: do 6 mesiacov (v zmysle ZoD) odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa, pri zabezpečení dostatku finančných prostriedkov na realizáciu. Ďalšie informácie sú uvedené v SP a prílohách. 5. V zmysle § 114 ods. 1 ZoVO: Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ďalšie informácie sú uvedené v SP. 6. V rámci zadávania zákazky sa neuplatňuje: § 113 ods. 2 písm. e) a k) ZoVO. Neuplatňuje sa vyžadovanie konkrétnej značky v zmysle § 42 ods. 7 ZoVO. 7. V súlade s § 108 ods. 2 písm. a) si verejný obstarávateľ nevyhradzuje právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrovaný sociálny podnik. 8. Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 7 psím. b) ZoVO vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (u uchádzača, ktorého ponuka bude vyhodnotená na základe kritérií na prvom mieste v poradí pre príslušnú časť). 9. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZoVO pre daný postup zadávania zákazky, záväznými výkladovými stanoviskami Úradu pre verejné obstarávanie, všeobecnými metodickými usmerneniami vydanými Úradom a pod. 10. Predmetné verejné obstarávanie, vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií. 11. Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov platným a účinným v čase realizácie zákazky. Z uvedeného dôvodu je vo výzve uvedené, že sa bude akceptovať elektronická fakturácia. V prípade, že to bude relevantné, zmluvné strany sú povinné pristúpiť k úprave ZoD formou Dodatku k ZoD.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 5
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 5
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-C 4112/2 a 4109/1
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-C 4112/2 a 4109/1
 • Opis: Časť 1: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-C 4112/2 a 4109/1" V rámci technického riešenia rekonštrukcie komunikácií dôjde ku kompletnej rekonštrukcií miestnych komunikácií a to nasledovne: Časť 1: komunikácia šírky od 5,0 m do 5,55 m sa kompletne zrekonštruuje. Celková dĺžka časti 1 je 69,51 m. Chodník bude ponechaný. Časť 2: Komunikácia v časti 2 sa zrekonštruuje v šírke od 5,00 m do 5,50 m v dĺžke 128,96 m. Vedenia inžinierskych sieti ostávajú na pôvodnom miest bez zmeny. Časť 3: Komunikácia v časti 3 sa zrekonštruuje a upraví v šírke cca 6,40 m dĺžke 23,61 m, kompletne sa zrekonštruuje. Vedenia inžinierskych sieti ostávajú na pôvodnom miest bez zmeny. Celková plocha rekonštrukcie je 1196 m2 /celková plocha/. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky/časti je uvedené: - v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušnej časti. - v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušnej časti. Platí pre všetky časti: Predmet zákazky - stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer – Rozpočtu a PD príslušnej časti, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer – Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer – Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné. Pokiaľ úspešný uchádzač bude potrebovať dopracovať realizačnú PD alebo výrobnú dokumentáciu, tak si zabezpečí ich spracovanie na vlastné náklady. V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer – Rozpočet príslušnej časti. V prípade, že sa vo Výkaze výmer – Rozpočte príslušnej časti nachádzajú položky s MJ „0,000“, žiadame uvedené položky neoceňovať.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 176 651.96
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45100000, 45233120
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Uplatnenie sociálneho aspektu viď. časť B.3 súťažných podkladov.
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím sú zahrnuté
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žakovce
 • PSČ: 05973
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Žakovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, bližšie viď. projektová dokumentácia príslušnej časti.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky ako celok (stavebné dielo) bude financované z prostriedkov obce - verejného obstarávateľa (objednávateľa), prípadne z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) formou dotácie alebo príspevku.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.1 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.3 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1.1 najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH = 100 %. Poradie úspešnosti ponúk príslušnej časti bude zostavené vzájomným porovnaním podľa hodnoty výsledných ponukových cien s DPH, resp. konečných cien.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: nerelevantné
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Viď. súťažné podklady a prílohy k súťažným podkladom.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca uchádzača sa takisto preukáže preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie. Pred otvorením ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. V zmysle § 52 ods. 2 ZoVO komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
 • Miesto otvárania ponúk: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad. Bližšie informácie sú uvedené v bode 23.1 súťažných podkladov.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka pre zabezpečenie viazanosti ponuky sa stanovuje: vo výške: - časť 1: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-C 4112/2 a 4109/1" vo výške: 5 000,00 € (slovom: päťtisíc €). V zmysle § 112 ods. 14 ZoVO uvádzame, že výška zábezpeky je stanovená pre každú časť (predmet zákazky je delený na časti). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502224
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502224
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO (IS EVO)
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-E 4089, KN-C 101, 110 a 111
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-E 4089, KN-C 101, 110 a 111
 • Opis: Časť 2: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-E 4089, KN-C 101, 110 a 111" V rámci technického riešenia rekonštrukcie komunikácií dôjde ku kompletnej rekonštrukcií miestnych komunikácií a to nasledovne: Časť 1: komunikácia sa rozšíri v križovatkovom priestore na šírku od 7,00 - 7,50 m a následne sa pripojí na existujúcu komunikáciu šírky cca 6,45 m. Celková dĺžka časti 1 je 101,90 m. Chodník s prídlažbou bude ponechaný. V rámci rozšírenia sa odstránia existujúce poškodené priekopové tvárnice a umiestnia sa nové priekopové tvárnice TBM 1-60 v dĺžke 50 m. Časť 2: Komunikácia v časti 2 sa rozšíri na 5,00 m v dĺžke 69,36 m, kompletne sa zrekonštruuje komunikácia a aj chodník a doplnia sa bodové vpuste a prídlažba. Vedenia inžinierskych sieti ostávajú na pôvodnom miest bez zmeny. Časť 3: Komunikácia v časti 3 sa rozšíri na 5,00 m v dĺžke 69,24 m, kompletne sa zrekonštruuje. Vedenia inžinierskych sieti ostávajú na pôvodnom miest bez zmeny. Časť 4: Komunikácia v časti 4 sa zrekonštruuje v šírke 3,00 m v dĺžke 15,35 m Časť 5: Komunikácia v časti 5 sa zrekonštruuje v šírke cca od 6,90 m do 7,70 m v dĺžke 10,35 m. Celková plocha rekonštrukcie je 1 698 m2 /celková plocha/ - 177 m2 /rozšírenie/ bude 1521 m2/. Plocha rekonštruovaného chodníka je 136 m2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky/časti je uvedené: - v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušnej časti. - v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušnej časti. Platí pre všetky časti: Predmet zákazky - stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer – Rozpočtu a PD príslušnej časti, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer – Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer – Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné. Pokiaľ úspešný uchádzač bude potrebovať dopracovať realizačnú PD alebo výrobnú dokumentáciu, tak si zabezpečí ich spracovanie na vlastné náklady. V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer – Rozpočet príslušnej časti. V prípade, že sa vo Výkaze výmer – Rozpočte príslušnej časti nachádzajú položky s MJ „0,000“, žiadame uvedené položky neoceňovať.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 269 321.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45100000, 45233120
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Uplatnenie sociálneho aspektu viď. časť B.3 súťažných podkladov.
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím sú zahrnuté
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žakovce
 • PSČ: 05973
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Žakovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, bližšie viď. projektová dokumentácia príslušnej časti.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky ako celok (stavebné dielo) bude financované z prostriedkov obce - verejného obstarávateľa (objednávateľa), prípadne z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) formou dotácie alebo príspevku.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.1 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.3 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1.1 najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH = 100 %. Poradie úspešnosti ponúk príslušnej časti bude zostavené vzájomným porovnaním podľa hodnoty výsledných ponukových cien s DPH, resp. konečných cien.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: nerelevantné
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Viď. súťažné podklady a prílohy k súťažným podkladom.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca uchádzača sa takisto preukáže preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie. Pred otvorením ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. V zmysle § 52 ods. 2 ZoVO komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
 • Miesto otvárania ponúk: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad. Bližšie informácie sú uvedené v bode 23.1 súťažných podkladov.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka pre zabezpečenie viazanosti ponuky sa stanovuje: vo výške: - časť 2: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-E 4089, KN-C 101, 110 a 111" vo výške: 7 500,00 € (slovom: sedemtisícpäťsto €). V zmysle § 112 ods. 14 ZoVO uvádzame, že výška zábezpeky je stanovená pre každú časť (predmet zákazky je delený na časti). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502224
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502224
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO (IS EVO)
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri vstupe do obce Žakovce
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri vstupe do obce Žakovce
 • Opis: Projektová dokumentácia stavebného objektu SO 01 je zameraná na rekonštrukciu existujúcej miestnej obslužnej komunikácie. Predmetný stavebný objekt rieši navrhovaný nový povrch tejto komunikácie s výmenou pôvodných konštrukčných vrstiev vozovky. Technické riešenie je v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií v kategórii. Navrhnutý je jednostranný priečny sklon. Smerovo je komunikácia vedená v priamej trase a v smerových oblúkoch. Rekonštrukcia miestnej obslužnej komunikácie rešpektuje pôvodné šírkové usporiadanie. Okolie riešenej cesty súbežne lemuje rigol a chodník. Rekonštrukciou cesty sa zlepší využívanie tejto komunikácie obyvateľmi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky/časti je uvedené: - v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušnej časti. - v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušnej časti. Platí pre všetky časti: Predmet zákazky - stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer – Rozpočtu a PD príslušnej časti, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer – Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer – Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné. Pokiaľ úspešný uchádzač bude potrebovať dopracovať realizačnú PD alebo výrobnú dokumentáciu, tak si zabezpečí ich spracovanie na vlastné náklady. V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer – Rozpočet príslušnej časti. V prípade, že sa vo Výkaze výmer – Rozpočte príslušnej časti nachádzajú položky s MJ „0,000“, žiadame uvedené položky neoceňovať.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 142 533.12
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45100000, 45233120
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Uplatnenie sociálneho aspektu viď. časť B.3 súťažných podkladov.
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím sú zahrnuté
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žakovce
 • PSČ: 05973
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Žakovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, bližšie viď. projektová dokumentácia príslušnej časti.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky ako celok (stavebné dielo) bude financované z prostriedkov obce - verejného obstarávateľa (objednávateľa), prípadne z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) formou dotácie alebo príspevku.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.1 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.3 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1.1 najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH = 100 %. Poradie úspešnosti ponúk príslušnej časti bude zostavené vzájomným porovnaním podľa hodnoty výsledných ponukových cien s DPH, resp. konečných cien.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Viď. súťažné podklady a prílohy k súťažným podkladom.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca uchádzača sa takisto preukáže preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie. Pred otvorením ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. V zmysle § 52 ods. 2 ZoVO komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
 • Miesto otvárania ponúk: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad. Bližšie informácie sú uvedené v bode 23.1 súťažných podkladov.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka pre zabezpečenie viazanosti ponuky sa stanovuje: vo výške: - časť 3: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri vstupe do obce Žakovce“ vo výške: 4 000,00 € (slovom: štyritisíc €). V zmysle § 112 ods. 14 ZoVO uvádzame, že výška zábezpeky je stanovená pre každú časť (predmet zákazky je delený na časti). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502224
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502224
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO (IS EVO)
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.4 Časť
 • Názov: Chodník pri vstupe do obce Žakovce
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Chodník pri vstupe do obce Žakovce
 • Opis: Časť 4: „Chodník pri vstupe do obce Žakovce“ Navrhovaný chodník je výškovo napojený na existujúce chodníky a výškovo sa prispôsobuje aj blízkej asfaltovej vozovke v mieste vjazdov na pozemok. Chodník je zložený zo šikmých rovín v sklone max. 1:12 (8,3%). Smerovo je trasa chodníka prispôsobená existujúcemu rigolu, ktorý sa odstráni. Zachovaním polohy rigolu sa zmenšuje objem zemných prác a tak isto sa týmto riešením nezmenší šírka existujúcej vozovky. Nový chodník pre peších bude šírky 1,5 m. Situovanie a technické riešenie chodníkov je v zmysle STN 73 110 Projektovanie miestnych komunikácií, s jednostranným priečnym sklonom, zabezpečujúcich bezpečný pohyb chodcov. V miestach vjazdoch na pozemok je navrhnuté zníženie výšky obrubníkov, čomu sa prispôsobí aj úroveň zámkovej dlažby. Zníženie obrubníka sa zabezpečí nižším osadením. Výškový prechod z vyššej úrovne na nižšiu je potrebné riešiť zarezaním obrubníka. Chodníky pre peších Pruh pre peších 2 x 0,75 m ........................................ 1,50 m Spolu .......................................................................... 1,50 m Podrobné vymedzenie predmetu zákazky/časti je uvedené: - v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušnej časti. - v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušnej časti. Platí pre všetky časti: Predmet zákazky - stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer – Rozpočtu a PD príslušnej časti, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer – Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer – Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné. Pokiaľ úspešný uchádzač bude potrebovať dopracovať realizačnú PD alebo výrobnú dokumentáciu, tak si zabezpečí ich spracovanie na vlastné náklady. V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer – Rozpočet príslušnej časti. V prípade, že sa vo Výkaze výmer – Rozpočte príslušnej časti nachádzajú položky s MJ „0,000“, žiadame uvedené položky neoceňovať.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 127 939.10
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45100000, 45233161
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Uplatnenie sociálneho aspektu viď. časť B.3 súťažných podkladov.
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím sú zahrnuté
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žakovce
 • PSČ: 05973
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Žakovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, bližšie viď. projektová dokumentácia príslušnej časti.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky ako celok (stavebné dielo) bude financované z prostriedkov obce - verejného obstarávateľa (objednávateľa), prípadne z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) formou dotácie alebo príspevku.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.1 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.3 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1.1 najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH = 100 %. Poradie úspešnosti ponúk príslušnej časti bude zostavené vzájomným porovnaním podľa hodnoty výsledných ponukových cien s DPH, resp. konečných cien.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: nerelevantné
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Viď. súťažné podklady a prílohy k súťažným podkladom.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca uchádzača sa takisto preukáže preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie. Pred otvorením ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. V zmysle § 52 ods. 2 ZoVO komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
 • Miesto otvárania ponúk: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad. Bližšie informácie sú uvedené v bode 23.1 súťažných podkladov.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka pre zabezpečenie viazanosti ponuky sa stanovuje: vo výške: - časť 4: „Chodník pri vstupe do obce Žakovce“ vo výške: 3 500,00 € (slovom: tritisícpäťsto €). V zmysle § 112 ods. 14 ZoVO uvádzame, že výška zábezpeky je stanovená pre každú časť (predmet zákazky je delený na časti). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502224
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502224
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO (IS EVO)
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.5 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-E 4089
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-E 4089
 • Opis: Časť 5: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-E 4089" V rámci technického riešenia rekonštrukcie komunikácií dôjde ku kompletnej rekonštrukcií miestnej komunikácie a to nasledovne: Časť 1: Komunikácia premenlivej šírky od 3,6 m do 4,45 m sa v dĺžke 66,38 m kompletne zrekonštruuje vrátane priepustu DN 600. Celková dĺžka časti 1 je 69,51 m. Chodník bude ponechaný. Časť 2: Komunikácia v časti 2 sa zrekonštruuje v šírke od 3,50 m do 4,80 m v dĺžke 28,90 m. Vedenia inžinierskych sieti ostávajú na pôvodnom miest bez zmeny. Celková plocha rekonštrukcie je 404 m2 /celková plocha/. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky/časti je uvedené: - v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia príslušnej časti. - v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie príslušnej časti. Platí pre všetky časti: Predmet zákazky - stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer – Rozpočtu a PD príslušnej časti, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer – Rozpočtom, t.j. ocení položky Výkazu výmer – Rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné. Pokiaľ úspešný uchádzač bude potrebovať dopracovať realizačnú PD alebo výrobnú dokumentáciu, tak si zabezpečí ich spracovanie na vlastné náklady. V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer – Rozpočet príslušnej časti. V prípade, že sa vo Výkaze výmer – Rozpočte príslušnej časti nachádzajú položky s MJ „0,000“, žiadame uvedené položky neoceňovať.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 62 802.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45100000, 45233120
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Uplatnenie sociálneho aspektu viď časť B.3 súťažných podkladov.
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím sú zahrnuté
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Žakovce
 • PSČ: 05973
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Žakovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj, bližšie viď. projektová dokumentácia príslušnej časti.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky ako celok (stavebné dielo) bude financované z prostriedkov obce - verejného obstarávateľa (objednávateľa), prípadne z prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) formou dotácie alebo príspevku.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.1 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Viď. bod 16.2.3.3 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1.1 najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH = 100 %. Poradie úspešnosti ponúk príslušnej časti bude zostavené vzájomným porovnaním podľa hodnoty výsledných ponukových cien s DPH, resp. konečných cien.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, t.j. cena celkom príslušnej časti spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH.
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: nerelevantné
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Viď. súťažné podklady a prílohy k súťažným podkladom.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca uchádzača sa takisto preukáže preukazom totožnosti a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie. Pred otvorením ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. V zmysle § 52 ods. 2 ZoVO komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
 • Miesto otvárania ponúk: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad. Bližšie informácie sú uvedené v bode 23.1 súťažných podkladov.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka pre zabezpečenie viazanosti ponuky sa stanovuje: vo výške: - časť 5: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žakovce KN-E 4089" vo výške: 1 500,00 € (slovom: tisícpäťsto €). V zmysle § 112 ods. 14 ZoVO uvádzame, že výška zábezpeky je stanovená pre každú časť (predmet zákazky je delený na časti). Bližšie informácie sú uvedené v SP.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502224
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502224
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO (IS EVO)
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Žakovce)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)