Stavebné úpravy chodníkov, vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M. R. Štefánika v Žiline

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebné úpravy chodníkov, vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M. R. Štefánika v Žiline
Kód zákazky: 8007/2024
Kód oznámenia: 9579 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 787 849,40 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Žilina
Adresa: Námestie obetí komunizmu
01131 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestie obetí komunizmu Žilina 01131 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác a súvisiacich dodávok spojených s realizáciou stavby s názvom: Stavebné úpravy chodníkov ,vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M.R. Štefánika v Žiline v rozsahu objektovej skladby: -SO 101-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika -úsek nám.Štefánika- ul.Košická I.1 -SO 102-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika -úsek nám.Štefánika- ul.Košická - I.2 -SO 103-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika – úsek ul.Dlabača – nám.Štefánika II.1 -SO 104-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika– úsek ul.Dlabača – nám.Štefánika - II.2 -SO 105-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika; úsek nám Hlinku – ul.Dlabačova- II.1 -SO 106-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika; úsek nám Hlinku – ul.Dlabačova - II.2 -SO TDZ Bližšie informácie ako aj rozsah prác ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v samostatných prílohách (Projektová dokumentácia, výkaz výmer), ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284750
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Žilina (ID: 60100)
 • Zákazka: Stavebné úpravy chodníkov, vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M. R. Štefánika v Žiline (ID: 502222)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: f4b4b589-cf4c-4f46-b759-03ad8eeb79ab
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Žilina
 • IČO: 00321796
 • DIČ: 2021339474
 • Adresa
 • Ulica: Námestie obetí komunizmu
 • Číslo: 1
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01131
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: katarina.zahradnikova@zilina.sk
 • Telefónne číslo: +421917990119
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Žilina)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8155
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 8007/2024
 • Názov: Stavebné úpravy chodníkov, vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M. R. Štefánika v Žiline
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác a súvisiacich dodávok spojených s realizáciou stavby s názvom: Stavebné úpravy chodníkov ,vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M.R. Štefánika v Žiline v rozsahu objektovej skladby: -SO 101-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika -úsek nám.Štefánika- ul.Košická I.1 -SO 102-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika -úsek nám.Štefánika- ul.Košická - I.2 -SO 103-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika – úsek ul.Dlabača – nám.Štefánika II.1 -SO 104-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika– úsek ul.Dlabača – nám.Štefánika - II.2 -SO 105-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika; úsek nám Hlinku – ul.Dlabačova- II.1 -SO 106-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika; úsek nám Hlinku – ul.Dlabačova - II.2 -SO TDZ Bližšie informácie ako aj rozsah prác ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v samostatných prílohách (Projektová dokumentácia, výkaz výmer), ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 787 849.40
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe chodníkov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d), písm. e) ZVO, ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). V prípade dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO je Verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy, iba v prípade potvrdenia súdu, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ale uchádzač naďalej predkladá potvrdenie súdu, že nie je v likvidácii, nakoľko tento doklad verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. V prípade dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO pravidlo o využití údajov z informačného systému verejnej správy platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO Verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa podľa § 37 ZVO požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti § 32, § 33 a § 34 jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku. Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje pre všetkých uchádzačov predkladajúcich ponuku zábezpeku vo výške 22 000 EUR ku dňu predkladania ponúk. Podmienky zloženia zábezpeky sú upravené v súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Stavebné úpravy chodníkov, vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M. R. Štefánika v Žiline
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 8007/2024
 • Názov : Stavebné úpravy chodníkov, vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M. R. Štefánika v Žiline
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác a súvisiacich dodávok spojených s realizáciou stavby s názvom: Stavebné úpravy chodníkov ,vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M.R. Štefánika v Žiline v rozsahu objektovej skladby: -SO 101-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika -úsek nám.Štefánika- ul.Košická I.1 -SO 102-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika -úsek nám.Štefánika- ul.Košická - I.2 -SO 103-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika – úsek ul.Dlabača – nám.Štefánika II.1 -SO 104-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika– úsek ul.Dlabača – nám.Štefánika - II.2 -SO 105-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika; úsek nám Hlinku – ul.Dlabačova- II.1 -SO 106-00 Úprava chodníkov ul. M.R. Štefánika; úsek nám Hlinku – ul.Dlabačova - II.2 -SO TDZ Bližšie informácie ako aj rozsah prác ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v samostatných prílohách (Projektová dokumentácia, výkaz výmer), ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe chodníkov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 120
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Pri vyhodnocovaní ponúk posudzuje komisia splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a postupuje v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní tzn., že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO : Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (realizácia stavebných prác na spevnených plochách napr. chodníky, parkoviská, odstavné plochy, komunikácie ... zo zámkovej, žulovej dlažby, prípadne asfaltové povrchy ), za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní a zhodnotení poskytnutých služieb podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, 2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b): Zoznam musí obsahovať najmenej jednu zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov) v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške 500 000,00 EUR bez DPH z ktorej/ktorých bude vyplývať, že uchádzač v rámci nej/nich realizoval zákazky. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považuje realizácia zákazky: • Typ A: realizácia stavebných prác na spevnených plochách, t.j chodníkoch, parkoviskách, odstavných plochách, komunikáciách a pod. realizovaných prostredníctvom pokládky zo zámkovej dlažby alebo žulovej dlažby; • Typ B: realizácia stavebných prác na spevnených plochách t.j chodníkoch, parkoviskách, odstavných plochách, komunikáciách a pod. realizovaných prostredníctvom asfaltových povrchov alebo betónových povrchov. Pre predložený zoznam uskutočnených stavebných prác pritom musia platiť nasledovné pravidlá: 1. zoznam musí vždy obsahovať najmenej jednu zákazka typu A v kumulatívnej hodnote takýchto zákaziek (typu A) minimálne vo výške 20 000,00 EUR bez DPH 2. ak zoznam podľa bodu (1.) neobsahuje zákazky v kumulatívnej hodnote zákaziek typu A vo výške 500 000,00 EUR bez DPH, je možné predložiť aj ďalšie zákazky, a to typu B tak, aby kumulatívna hodnote všetkých zákaziek (typu A + typu B) bola minimálne vo výške 500 000,00 EUR bez DPH Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: a) Názov a sídlo odberateľa b) Predmet zákazky c) Stručný popis zákazky d) Celková cena plnenia e) Relevantná cena plnenia (vo finančnom vyjadrení cena v EUR bez DPH skutočne vykonaných prác na zákazke, pričom uchádzač v prípade realizácie zákazky v inom ako rozhodnom období, vyčísli cenu plnenia v rozhodnom období. V prípade zákazky, ktorá pozostávala z rôznych predmetov plnenia, z ktorých niektoré nespadajú do stanovenej definície rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uchádzač vyčísli relevantnú cenu plnenia.) f) Skutočnú lehotu realizácie vo formáte od (DD.MM.RRRR) do (DD.MM.RRRR). g) Telefonický kontakt na odberateľa, kde si verejný obstarávateľ môže overiť plnenie zákazky s rovnakým alebo obdobným charakterom sa pre účely tejto zákazky rozumie zber a likvidácia odpadu. h) Uchádzač v zozname poskytnutých služieb uchádzač zadefinuje aj to, ku ktorému typu zákazky (A, B) sa predmetná zákazka vzťahuje. Verejný obstarávateľ v Zozname uskutočnených stavebných prác uzná a akceptuje aj takú zákazku, ktorá súčasne reprezentuje viac ako jeden typ zákazky (typ A a súčasnej aj typ B). V takomto prípade uchádzač vyčísli sumu stavebných prác vzťahujúcich sa k zákazke typu A. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. V prípade, ak práce zrealizoval uchádzač, ako člen združenia skupiny zhotoviteľov, vyčísli a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem uskutočnených prác, zabezpečený ním samotným v rozhodnom období. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia príslušnej výzvy na predkladanie vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. UPOZORNENIE: Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EPVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejn
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Žilina)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EPVO je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v IS EPVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502222
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)