ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÔLKY V ŠROBÁROVEJ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÔLKY V ŠROBÁROVEJ
Kód zákazky: VO4/2024
Kód oznámenia: 9546 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 191 645,29 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Šrobárová
Adresa: Školská
94632 Šrobárová
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Školská Šrobárová 94632 Slovensko Obec Šrobárová, k. ú. Šrobárová, č. parc. 3/2
Zdroj:

Popis

Úlohou projektu je riešenie zateplenie budovy škôlky v obci Šrobárová za účelom zníženia energetických náročností. Na parcele sa nachádza staršia budova, ktorá je čiastočne podpivničená, a zastrešená s šikmou strechou. Hlavný vchod sa nachádza na severozápadnom pohľade. Po zateplení budova bude mať lepšie tepelnotechnické vlastnosti s čím bude úsporná a bude vyhovovať požiadavkám energetickej hospodárnosti.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284830
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Šrobárová (ID: 10410)
 • Zákazka: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÔLKY V ŠROBÁROVEJ (ID: 502261)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: ce10b9c5-1b5a-40e0-87f4-5d46e57e7984
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Šrobárová
 • IČO: 00306673
 • DIČ: 2021035753
 • Adresa
 • Ulica: Školská
 • Číslo: 45
 • Mesto: Šrobárová
 • PSČ: 94632
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obec.srobarova@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0918408301
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Šrobárová)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4298
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO4/2024
 • Názov: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÔLKY V ŠROBÁROVEJ
 • Opis: Úlohou projektu je riešenie zateplenie budovy škôlky v obci Šrobárová za účelom zníženia energetických náročností. Na parcele sa nachádza staršia budova, ktorá je čiastočne podpivničená, a zastrešená s šikmou strechou. Hlavný vchod sa nachádza na severozápadnom pohľade. Po zateplení budova bude mať lepšie tepelnotechnické vlastnosti s čím bude úsporná a bude vyhovovať požiadavkám energetickej hospodárnosti.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 191 645.29
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Tepelnoizolačné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Šrobárová
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Šrobárová, k. ú. Šrobárová, č. parc. 3/2
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.: a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zákazka bude spolufinancovaná zo zdrojov: Poskytovateľ: Plán obnovy Názov investície: Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Názov komponentu: Komponent 2: Obnova budov Názov výzvy: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Kód výzvy: 02l02-29-V01 Názov projektu: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÔLKY V ŠROBÁROVEJ
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÔLKY V ŠROBÁROVEJ
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO4/2024
 • Názov : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÔLKY V ŠROBÁROVEJ
 • Opis: Úlohou projektu je riešenie zateplenie budovy škôlky v obci Šrobárová za účelom zníženia energetických náročností. Na parcele sa nachádza staršia budova, ktorá je čiastočne podpivničená, a zastrešená s šikmou strechou. Hlavný vchod sa nachádza na severozápadnom pohľade. Po zateplení budova bude mať lepšie tepelnotechnické vlastnosti s čím bude úsporná a bude vyhovovať požiadavkám energetickej hospodárnosti.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 191 645.29
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Tepelnoizolačné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Šrobárová
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Šrobárová, k. ú. Šrobárová, č. parc. 3/2
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zákazka bude spolufinancovaná zo zdrojov: Poskytovateľ: Plán obnovy Názov investície: Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Názov komponentu: Komponent 2: Obnova budov Názov výzvy: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Kód výzvy: 02l02-29-V01 Názov projektu: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÔLKY V ŠROBÁROVEJ
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Referencie
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 190 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Kvalita zatepľovacieho systému
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d): uchádzač musí preukázať opatrenia použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality zatepľovacieho systému. Uchádzač preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Kvalita zabudovaných vonkajších otvorových konštrukcií do stavby
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d): uchádzač musí preukázať opatrenia použitých uchádzačom na zabezpečenia kvality zabudovaných vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Uchádzač preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť diela
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Stavbyvedúci
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho (§ 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 190 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Revízny technik VTZ EZ
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať min. 5 rokov skúseností revízneho technika (VTZ EZ podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: EMAS certifikát
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 uchádzač musí preukázať implementáciu environmentálneho manažmentu vyššej úrovne, resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia vyššej úrovne, čo použije pri plnení zmluvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia Celková cena v EUR s DPH, ktorú musí uchádzač stanoviť a predložiť spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Online sprístupnenie ponúk cez IS EVO znamená automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk prebehne podľa § 52 ods. 2 ZVO v IS EVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: V uvedenom postupe zadávania zákazky sa vyžaduje zábezpeka v hodnote 5 000,00 EUR. Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v kapitole 11.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502261
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)