Komplexná obnova a rekonštrukcia študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Komplexná obnova a rekonštrukcia študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene
Kód zákazky: 042024
Kód oznámenia: 9565 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 7 384 570,98 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 4.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technická univerzita vo Zvolene
Adresa: Ul. T. G. Masaryka
96001 Zvolen
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Ul. T. G. Masaryka Zvolen 96001 Slovensko Miestom plnenia je Študentský domov Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene, ul. Študentská 17, 960 01 Zvolen
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia komplexnej obnovy a rekonštrukcie Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1284256
1. Základné údaje
 • Organizácia: Technická univerzita vo Zvolene (ID: 92186)
 • Zákazka: Komplexná obnova a rekonštrukcia študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene (ID: 501922)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 0cf50d2d-96d6-46a7-8bd2-dd70e307e5e2
 • Identifikátor verzie oznámenia: b6bed728-2fa5-4722-aa5f-b964bd3ef95b
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Technická univerzita vo Zvolene
 • IČO: 00397440
 • DIČ: 2020474808
 • Internetová adresa (URL): https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene
 • Adresa
 • Ulica: Ul. T. G. Masaryka
 • Číslo: 24
 • Mesto: Zvolen
 • PSČ: 96001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie verejného obstarávania
 • E-mail: brathova@bbprocurement.sk
 • Telefónne číslo: +421915706351
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Technická univerzita vo Zvolene)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8149
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 042024
 • Názov: Komplexná obnova a rekonštrukcia študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia komplexnej obnovy a rekonštrukcie Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 7 384 570.98
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov internátov
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: ul. Študentská 17
 • Mesto: Zvolen
 • PSČ: 96001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia je Študentský domov Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene, ul. Študentská 17, 960 01 Zvolen.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) ZVO preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) ZVO predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 ZVO. V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční Obstarávateľ až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ bude aplikovať postup v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO v spojení s príslušnými časťami § 55 ods. 1 ZVO, tzv. super reverznú verejnú súťaž. Obstarávateľ teda bude vyhodnocovať ponuku uchádzača z hľadiska splnenia podmienok účasti ako aj splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje prostredníctvom systému https://josephine.proebiz.com, Obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile Obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia na https://josephine.proebiz.com. 4. Komunikácia medzi Obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom https://josephine.proebiz.com, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. 5. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií. 6. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty. 7. Zákazka nie je rozdelená na časti, nakoľko sa jedná o poskytnutie komplexnej rekonštrukcie (stavebných prác) a nie je možné rozdeliť zákazku na časti. 8. V zmysle Nariadenia Rady (EÚ) 2022/576 zo dňa 8.4.2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 2014/833 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, sa zakazuje zadávanie všetkých verejných zákaziek alebo koncesií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tam uvedených predpisov o verejnom obstarávaní, nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi: a) ruský štátny príslušník alebo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadený v Rusku; b) právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo c) právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku, vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 042024
 • Názov : Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia komplexnej obnovy a rekonštrukcie Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 7 384 570.98
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov internátov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejné obstarávanie je zamerané na zníženie environmentálnych vplyvov obstarávania. Predmet zákazky má environmentálny dopad na životné prostredie – zaistenie opätovného využitia recyklátu vyprodukovaného na stavenisku a ďalšie zhodnotenie materiálu, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň pri realizovaní predmetu zákazky požaduje verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača uplatnenie systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO 14001.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: ul. Študentská 17
 • Mesto: Zvolen
 • PSČ: 96001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia je Študentský domov Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene, ul. Študentská 17, 960 01 Zvolen
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.01.2026
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 21
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: neuplatňuje sa
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA
 • Opis podmienky účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky 2. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZVO: údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát alebo výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch za dve posledné ukončené účtovné obdobia. Uchádzač predloží výpočet indexu IN05 uchádzača za dve posledné ukončené účtové obdobia. Index IN05 vychádza z historických údajov podniku, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami podniku vypovedajúcich o hospodárení podniku, o jeho majetkových pomeroch ako aj štruktúre financovania aktív podniku. Údajmi vstupujúcimi do výpočtu indexu IN05 sú nasledovné údaje: - celková hodnota majetku podniku, - cudzie zdroje krytia majetku, - hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov, - nákladové úroky, - celkové výnosy podniku, - krátkodobý majetok podniku, - krátkodobé záväzky podniku. Všetky tieto údaje sa získavajú z účtovnej závierky žiadateľa (s výnimkou niektorých údajov pri jednoduchom účtovníctve). Index IN05 sa vypočíta za časové obdobie dvoch posledných ukončených účtovných období. Výpočet indexu IN05 IN05 = 0,13 x (celková hodnota majetku podniku / cudzie zdroje krytia majetku) + 0,04 x (hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov / nákladové úroky) + 3,97 x (hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov / celková hodnota majetku podniku) + 0,21 x (celkové výnosy podniku / celková hodnota majetku podniku) + 0,09 x (krátkodobý majetok podniku / krátkodobé záväzky podniku) Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za jeden alebo dva hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate len za tento jeden alebo dva hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie obratu za obdobie troch hospodárskych rokov, preukáže rovnakú minimálnu požadovanú úroveň obratu za obdobie, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť. 3. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 ZVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že ku dňu vystavenia dokladu, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad. K bodu 2.: Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať výpočet indexu IN 05 za posledné dve ukončené účtovné obdobia na základe schválenej účtovnej závierky, požaduje sa hodnota indexu rovná alebo vyššia ako 0,9 dosiahnutá aspoň v jednom z uvedených účtovných období. K bodu 3.: Uchádzač preukáže, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže Potvrdením z Centrálneho registra exekúcii vedenom Slovenskou komorou exekúcii, alebo ekvivalentným dokladom podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača, ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, pričom potvrdenie z registra exekúcií alebo ekvivalentný doklad musí byť nie staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI
 • Opis podmienky účasti: 1. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 2. dokumenty podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 3. v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. 4. doklad podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 1.: Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za požadované obdobie piatich rokov realizoval práce v odbore pozemné stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uvedený v časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zoznamom realizovaných prác musí uchádzač preukázať uskutočnenie minimálne jednej zákazky alebo viacerých zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce a to v minimálnom objeme 7 000 000,00 EUR bez DPH. K bodu 2.: Uchádzač je povinný preukázať, že osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác (tzv. kľúčoví odborníci) majú potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Požaduje sa nasledovné preukázanie osoby kľúčového odborníka sa na účely predmetu zákazky: A) Kľúčová osoba: Stavbyvedúci – minimálne 1 osoba Kľúčová osoba musí spĺňať nasledovné podmienky: o preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb na pozícii stavbyvedúci a to účasťou na riadení výstavby alebo rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti v požadovanej minimálnej kumulatívnej hodnote stavebných prác vo výške 6 000 000,00 EUR bez DPH, o doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby. o Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie: • meno a priezvisko, • vzdelanie, • údaje o zamestnaní: • názov zamestnávateľa, obdobie zamestnania, • trvanie pracovného pomeru, • pracovná pozícia, • praktické skúsenosti: a) názov a sídlo odberateľa, b) názov referenčného projektu, c) hodnota referenčného projektu, d) popis pozície na referenčnom projekte, e) obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/, f) meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa), • súhlas so spracovaním osobných údajov a to napríklad: Súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028. • dátum a podpis riadiaceho zamestnanca K bodu 3.: Uchádzač predloží certifikát v zmysle požiadaviek normy EN ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie daného certifikátu. K bodu 4.: Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vydanie daného certifikátu.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade prijatia ponuky skupiny Dodávateľov obstarávateľ vyžaduje, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, vytvorenie právnej formy, v súlade s § 37 ods. 2 ZVO, pred uzatvorením zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Pri spracovaní ponuky uchádzačom je potrebné dbať na špecifické podmienky realizácie diela, ktoré sú popísané v obchodných podmienkach v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ požaduje po podpísaní Zmluvy o dielo od zhotoviteľa zloženie výkonovej a garančnej zábezpeky. Predpokladaná realizácia diela je v rokoch 2024 - 2026. Dôrazne upozorňujeme uchádzačov, že je potrebné prihliadať pri naceňovaní diela s týmto časovým harmonogramom a zohľadniť prípadné očakávané cenové navýšenia. V prípade uvedenia konkrétneho odkazu na typ, značku je oprávnený uchádzač navrhnúť v cenovej ponuke ekvivalent.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Technická univerzita vo Zvolene)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Technická univerzita vo Zvolene)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa § 46 ods.3 ZVO. Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 180 000 EUR.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501922
 • Označenie dokumentu/zákazky: Dokumenty zákazky - Súťažné podklady, Prílohy k súťažným podkladom
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Josephine proebiz
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Technická univerzita vo Zvolene)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Technická univerzita vo Zvolene)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)