Zníženie energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia Gymnázia Ľudovíta Štúra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia Gymnázia Ľudovíta Štúra
Kód zákazky: GYMMI/126/2024
Kód oznámenia: 9431 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 4 945 804,04 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ľ. Štúra
07101 Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Ľ. Štúra Michalovce 81104 Slovensko Obec Michalovce, k.ú. Michalovce na ulici Ľ. Štúra č. 26, parcela C KN č. 136/6 (rekonštrukcia budovy a vodozádržné opatrenia) a parcela C KN č. 136/7 (kanalizácia), okres Michalovce.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúci sa zníženia energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia v areáli gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284581
1. Základné údaje
 • Organizácia: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce (ID: 25454)
 • Zákazka: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia Gymnázia Ľudovíta Štúra (ID: 502127)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: b2671d65-d6a2-4273-a9f6-0d80f042c0ac
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
 • IČO: 17151341
 • DIČ: 2021677471
 • Adresa
 • Ulica: Ľ. Štúra
 • Číslo: 26
 • Mesto: Michalovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
 • Telefónne číslo: 0910990319
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Tatra Tender s. r. o.
 • IČO: 44119313
 • DIČ: 2022594761
 • Adresa
 • Ulica: Krčméryho
 • Číslo: 16
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Svetlana Valentová
 • E-mail: sp@tatratender.sk
 • Telefónne číslo: +421948033925
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2070
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (Tatra Tender s. r. o.)
 • Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: GYMMI/126/2024
 • Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia Gymnázia Ľudovíta Štúra
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúci sa zníženia energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia v areáli gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 4 945 804.04
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45210000, 44112000, 45262650, 45443000, 45223500, 45321000, 71320000, 70112000, 44622000, 44622100, 45246400, 45232130, 45232450
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Michalovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Michalovce, k.ú. Michalovce na ulici Ľ. Štúra č. 26, parcela C KN č. 136/6 (rekonštrukcia budovy a vodozádržné opatrenia) a parcela C KN č. 136/7 (kanalizácia), okres Michalovce
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením). 1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: 1.2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ZHS“) v súlade s § 152 ZVO. 1.2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO. 1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 1.4 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 1.5 Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením jednotného európskeho dokumentu v zmysle bodu 1.7 nižšie) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. 1.6 Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO. 1.7 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením v súlade s bodom 4 tejto časti súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100.000,- EUR (slovom: stotisíc eur). Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. 2. Funkcionalita ÚVO neumožňuje vložiť konkrétny dátum lehoty viazanosti tak, ako je to v súťaži stanovené. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 25.04.2025. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády. 5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11 ods. 1 ZVO. 6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty. 7. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť: - jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO (podrobnejšie inštrukcie sú v na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html), a/alebo - čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. A.1 týchto súťažných podkladov. 8. Príprava a realizácia tohto vereného obstarávania je spolufinancovaná Európskou Investičnou Bankou (EIB) z finančného nástroja Európskej investičnej banky ELENA (European Local Energy Assistance - Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie).
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia Gymnázia Ľudovíta Štúra
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: GYMMI/126/2024
 • Názov : Zníženie energetickej náročnosti budovy školy a vodozádržné opatrenia Gymnázia Ľudovíta Štúra
 • Opis: 1. Účelom realizácie predmetu zákazky je zníženia energetickej náročnosti budovy školy, t.j. rekonštrukcia školy a vodozádržné opatrenia, t.j. vybudovanie dažďových zvodov striech so zapojením do akumulačných nádrží. Rekonštrukciou sa zníži energetická náročnosť daného objektu. V rámci rekonštrukcie sa zrealizuje: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia a zateplenie strešnej konštrukcie, výmena výplní otvorov, rozvody el. energie., rozvody ústredného kúrenia, rekonštrukcia NN prípojky, odvodnenie strechy, výmena svietidiel a rozvádzačov, inštalácia vzduchotechniky v telocvičniach. 2. Presný rozsah zrealizovaných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. Projektová dokumentácia je vypracovaná v širšom rozsahu, ako je požadovaný rozsah rekonštrukcie, preto je potrebné vždy prihliadať na skutočný rozsah obstarávaných prác podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov. 3. Rekonštrukcia školy a vodozádržné opatrenia budú prebiehať za plnej prevádzky školy, t.j. aj počas školskej výuky. 4. Členenie predmetu zákazky na stavby: I: Zníženie energetickej náročnosti budov školy - Gymnázium Ľ. Štúra - Michalovce Členenie stavby na SO: SO 01 Pavilóny SO 02 Dažďová kanalizácia II. Vodozádržné opatrenia v areáli gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach 3 MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 4 945 804.04
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45210000, 44112000, 45262650, 45443000, 45223500, 45321000, 71320000, 70112000, 44622000, 44622100, 45246400, 45232130, 45232450
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Michalovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Michalovce, k.ú. Michalovce na ulici Ľ. Štúra č. 26, parcela C KN č. 136/6 (rekonštrukcia budovy a vodozádržné opatrenia) a parcela C KN č. 136/7 (kanalizácia), okres Michalovce.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 360
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Lehota realizácie predmetu zákazky môže byť maximálne 360 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. c) ZVO: Súvahy alebo výkaz o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich
 • Opis podmienky účasti: Podrobnosti týkajúce sa predmetnej podmienky účasti sú uvedené v časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
 • Opis podmienky účasti: Podrobnosti týkajúce sa predmetnej podmienky účasti sú uvedené v časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
 • Opis podmienky účasti: Podrobnosti týkajúce sa predmetnej podmienky účasti sú uvedené v časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 ZVO: Opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
 • Opis podmienky účasti: Podrobnosti týkajúce sa predmetnej podmienky účasti sú uvedené v časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Podrobnosti týkajúce sa predmetnej podmienky účasti sú uvedené v časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 ZVO: Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy Opis podmienky účasti: Podrobnosti týkajúce sa predmetnej podmienky účasti sú uvedené v časti
 • Opis podmienky účasti: Podrobnosti týkajúce sa predmetnej podmienky účasti sú uvedené v časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky Maximálny počet bodov (80) dostane ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou predmetu zákazky. Ďalším uchádzačom sa počet pridelených bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené podkritérium. Najnižšia navrhovaná celková cena v EUR s DPH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 Hodnotená celková cena v EUR s DPH
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najkratšia lehota realizácie predmetu zákazky Maximálny počet bodov (20) dostane ponuka uchádzača s najkratšou ponúkanou lehotou realizácie predmetu zákazky odo dňa odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi. Ďalším uchádzačom sa počet pridelených bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú lehotu realizácie predmetu zákazky sa vypočíta ako podiel najkratšej navrhovanej lehoty a navrhovanej lehoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené podkritérium. Najkratšia navrhovaná celková lehota v celých kalendárnych dňoch ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 Hodnotená celková lehota v celých kalendárnych dňoch Lehota realizácie predmetu zákazky môže byť maximálne 360 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najkratšia lehota realizácie predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Zhotoviteľ je povinný poistnú zmluvu udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. 2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. 3. Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr. Prvá faktúra bude zo strany Zhotoviteľa vystavená až po dosiahnutí hodnoty 30 % z vysúťaženej zmluvnej ceny. 4. Čiastkové faktúry aj konečná faktúra sú splatné do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi. 5. Bližšie informácie o podmienkach zmluvy sú v prílohe E.1 Zmluva o dielo súťažných podkladov.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 14:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk (t.j. fyzická účasť na otváraní ponúk nie je možná a otváranie ponúk prebehne výlučne elektronicky). Zápisnica z otvárania obsahuje všetky informácie v zmysle ZVO. Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO a v súlade ustanovením bodu 24 tejto časti súťažných podkladov.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia sprístupnením ich obsahu v systéme EVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100.000,- EUR (slovom: stotisíc eur). Podrobnosti sú uvedené v časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502127
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma (IS EPVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)