Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre MČ Bratislava - Ružinov v rokoch 2024 až 2027

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre MČ Bratislava - Ružinov v rokoch 2024 až 2027
Kód zákazky: CS: InP/3894/2024
Kód oznámenia: 9391 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98370000-7
Predpokladaná hodnota: 60 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierová
82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82705 Slovensko Pohrebisko - Bratislava, krematórium v rámci územia SR podľa kapacity
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie sociálneho pohrebu a to od 01.05.2024 do 31.12.2027 na základe jednotlivých objednávok a v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa v stanovenom období. Súčasťou predmetu zákazky sú nasledovné činnosti: - zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre Objednávateľa počas trvania dohody, - prevoz zosnulého do krematória/na cintorín vrátane uloženia zosnulého do transportnej rakvy, resp. patologického (transportného) vaku, - uloženie zosnulého do patologického vaku v prípade potreby pokročilého štádia exitu, - manipulácia s telom zosnulého v súlade so zákonom o pohrebníctve, - prenášanie tela zosnulého (vrátane úkonov súvisiacich s pochovaním do zeme bez obradu), - uloženie zosnulého v chladiacom zariadení dodávateľa do doby kremácie/pochovania do zeme, - pohrebná rakva (aj detská - podľa dĺžky rakvy do 120 cm, nad 120 cm) vrátane úpravy zosnulého a uloženia zosnulého do rakvy, - administratívne úkony súvisiace s prevzatím zosnulého z pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, - kremačná rakva (aj detská - podľa dĺžky rakvy do 120 cm, nad 120 cm) vrátane úpravy zosnulého a uloženia zosnulého do rakvy, - kremácia bez obradu zahrňujúca spopolnenie v kremačnej rakve vrátane základnej úpravy popola a uloženie popola do urnovej popolnice/základnej urny s označením, - uskladnenie urny po dobu max. 12 mesiacov odo dňa spopolnenia vrátane následného uloženia popolu do spoločného hrobu na pohrebisku, - všetky náklady súvisiace s pochovaním zosnulého a ľudských pozostatkov v rakve na cintorín a to vykopanie a zasypanie hrobu vrátane označenia hrobu (drevený kríž s nápisom), - predpokladaný počet na rok je 45 sociálnych pohrebov, - po prijatí objednávky na sociálny pohreb/kremáciu je dodávateľ povinný uskutočniť daný úkon do 14 kalendárnych dní aj s odovzdaním dokumentov na matričný úrad. Verejným obstarávateľom stanovený predpokladaný počet pohrebov v priebehu roka je iba orientačný a môže sa meniť v závislosti od reálnych požiadaviek verejného obstarávateľa, pri dodržaní maximálneho stanoveného finančného limitu predmetu zákazky. Podrobný prehľad jednotlivých úkonov v rámci plnenia predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritérií Výzvy na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284668
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Ružinov (ID: 75816)
 • Zákazka: Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre MČ Bratislava - Ružinov v rokoch 2024 až 2027 (ID: 502180)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • IČO: 00603155
 • DIČ: 2020699516
 • Internetová adresa (URL): https://www.ruzinov.sk
 • Adresa
 • Ulica: Mierová
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82705
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie verejného obstarávania
 • E-mail: beata.simorova@ruzinov.sk
 • Telefónne číslo: +421248284405
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6555
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CS: InP/3894/2024
 • Názov: Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre MČ Bratislava - Ružinov v rokoch 2024 až 2027
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie sociálneho pohrebu a to od 01.05.2024 do 31.12.2027 na základe jednotlivých objednávok a v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa v stanovenom období. Súčasťou predmetu zákazky sú nasledovné činnosti: - zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre Objednávateľa počas trvania dohody, - prevoz zosnulého do krematória/na cintorín vrátane uloženia zosnulého do transportnej rakvy, resp. patologického (transportného) vaku, - uloženie zosnulého do patologického vaku v prípade potreby pokročilého štádia exitu, - manipulácia s telom zosnulého v súlade so zákonom o pohrebníctve, - prenášanie tela zosnulého (vrátane úkonov súvisiacich s pochovaním do zeme bez obradu), - uloženie zosnulého v chladiacom zariadení dodávateľa do doby kremácie/pochovania do zeme, - pohrebná rakva (aj detská - podľa dĺžky rakvy do 120 cm, nad 120 cm) vrátane úpravy zosnulého a uloženia zosnulého do rakvy, - administratívne úkony súvisiace s prevzatím zosnulého z pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, - kremačná rakva (aj detská - podľa dĺžky rakvy do 120 cm, nad 120 cm) vrátane úpravy zosnulého a uloženia zosnulého do rakvy, - kremácia bez obradu zahrňujúca spopolnenie v kremačnej rakve vrátane základnej úpravy popola a uloženie popola do urnovej popolnice/základnej urny s označením, - uskladnenie urny po dobu max. 12 mesiacov odo dňa spopolnenia vrátane následného uloženia popolu do spoločného hrobu na pohrebisku, - všetky náklady súvisiace s pochovaním zosnulého a ľudských pozostatkov v rakve na cintorín a to vykopanie a zasypanie hrobu vrátane označenia hrobu (drevený kríž s nápisom), - predpokladaný počet na rok je 45 sociálnych pohrebov, - po prijatí objednávky na sociálny pohreb/kremáciu je dodávateľ povinný uskutočniť daný úkon do 14 kalendárnych dní aj s odovzdaním dokumentov na matričný úrad. Verejným obstarávateľom stanovený predpokladaný počet pohrebov v priebehu roka je iba orientačný a môže sa meniť v závislosti od reálnych požiadaviek verejného obstarávateľa, pri dodržaní maximálneho stanoveného finančného limitu predmetu zákazky. Podrobný prehľad jednotlivých úkonov v rámci plnenia predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritérií Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 60 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Pohrebné a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 98371000, 98371200, 98371100, 98371120
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Pohrebisko - Bratislava, krematórium v rámci územia SR podľa kapacity
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač predloží koncesnú listinu na vykonávanie koncesnej živnosti, v zmysle ktorej je oprávnený na: - prevádzkovanie pohrebnej služby - prevádzkovanie pohrebiska 2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. 2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre MČ Bratislava - Ružinov v rokoch 2024 až 2027
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CS: InP/3894/2024
 • Názov : Zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre MČ Bratislava - Ružinov v rokoch 2024 až 2027
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie sociálneho pohrebu a to od 01.05.2024 do 31.12.2027 na základe jednotlivých objednávok a v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa v stanovenom období. Súčasťou predmetu zákazky sú nasledovné činnosti: - zabezpečenie sociálneho pohrebu s kremáciou alebo pochovania bez obradu pre deti a dospelých pre Objednávateľa počas trvania dohody, - prevoz zosnulého do krematória/na cintorín vrátane uloženia zosnulého do transportnej rakvy, resp. patologického (transportného) vaku, - uloženie zosnulého do patologického vaku v prípade potreby pokročilého štádia exitu, - manipulácia s telom zosnulého v súlade so zákonom o pohrebníctve, - prenášanie tela zosnulého (vrátane úkonov súvisiacich s pochovaním do zeme bez obradu), - uloženie zosnulého v chladiacom zariadení dodávateľa do doby kremácie/pochovania do zeme, - pohrebná rakva (aj detská - podľa dĺžky rakvy do 120 cm, nad 120 cm) vrátane úpravy zosnulého a uloženia zosnulého do rakvy, - administratívne úkony súvisiace s prevzatím zosnulého z pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, - kremačná rakva (aj detská - podľa dĺžky rakvy do 120 cm, nad 120 cm) vrátane úpravy zosnulého a uloženia zosnulého do rakvy, - kremácia bez obradu zahrňujúca spopolnenie v kremačnej rakve vrátane základnej úpravy popola a uloženie popola do urnovej popolnice/základnej urny s označením, - uskladnenie urny po dobu max. 12 mesiacov odo dňa spopolnenia vrátane následného uloženia popolu do spoločného hrobu na pohrebisku, - všetky náklady súvisiace s pochovaním zosnulého a ľudských pozostatkov v rakve na cintorín a to vykopanie a zasypanie hrobu vrátane označenia hrobu (drevený kríž s nápisom), - predpokladaný počet na rok je 45 sociálnych pohrebov, - po prijatí objednávky na sociálny pohreb/kremáciu je dodávateľ povinný uskutočniť daný úkon do 14 kalendárnych dní aj s odovzdaním dokumentov na matričný úrad. Verejným obstarávateľom stanovený predpokladaný počet pohrebov v priebehu roka je iba orientačný a môže sa meniť v závislosti od reálnych požiadaviek verejného obstarávateľa, pri dodržaní maximálneho stanoveného finančného limitu predmetu zákazky. Podrobný prehľad jednotlivých úkonov v rámci plnenia predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritérií Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 60 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Pohrebné a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 98371000, 98371200, 98371100, 98371120
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Pohrebisko - Bratislava, krematórium v rámci územia SR podľa kapacity
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.05.2024
 • Dátum ukončenia: 31.12.2027
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 60 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižším súčtom jednotkových cien za 4 druhy jedného sociálneho pohrebu v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižší súčet jednotkových cien za 4 druhy jedného sociálneho pohrebu v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu. Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní odporúča, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili jedného z jej členov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov, ktoré v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní bude potrebné a vhodné vykonať. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorej predmetom bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky predložené prostredníctvom IS EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému IS EVO ver.18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online – Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom v systéme IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/502180
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502180
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)