Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“ - Stavebný dozor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“ - Stavebný dozor
Kód zákazky: 6196/2024/MAJ
Kód oznámenia: 9403 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71315300-2
Predpokladaná hodnota: 38 951,25 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru počas rekonštrukcie mosta pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“. Účelom stavby je zlepšenie stavebne - technického stavu mostného' objektu ev.č. 562-001 za účelom obnovenia mostného objektu v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi, zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na prevádzanej komunikácii. Zlepšenie stavebno - technického stavu mosta ev.č. 562-001 sa uskutoční výmenou mostného zvršku, sanáciou spodnej stavby a nosnej konštrukcie a terénnych úprav v bezprostrednom okolí mosta. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty sa uskutoční výmena vozovky na moste vrátane izolácie a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení. Súčasťou riešenia je aj rekonštrukcia úsekov cesty ( objekt 10-00) pred a za mostom. V rámci rekonštrukcie prebehne aj rekonštrukcia verejného osvetlenia (objekt 601-00) a úprava CDS (objekt 691-00). Jestvujúce plynové potrubie (objekt 701-00), bude najprv podopreté, aby bolo možné odbúrať pravú rímsu, na ktorej je plynové potrubie zavesené. Súčasťou je aj komplexná výmena mostného zvršku, nového obslužného schodiska, sanácia všetkých betónových plôch na styku so vzduchom vrátane sanácie trhlín a trvalého dopravného značenia. B/ Preukázanie odbornosti v zmysle §34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením kópie dokladu o príslušnej odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru. Požadované označenie na osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti: Odborné zamerania Dopravné stavby a mosty, tunely (pre osvedčenia vydané do 31.12.2004), alebo ekvivalentné (pri osvedčeniach vydaných od 1.1.2005), t.j. uchádzač na overenie tejto skutočnosti predloží platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na požadovanú odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklady musia byť predložené ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby a originálnym podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané odborne spôsobilou osobou, v prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti svojim zamestnancom, že tento zamestnanec bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284523
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“ - Stavebný dozor (ID: 502102)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: gabriel.jasso@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925915
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 6196/2024/MAJ
 • Názov: Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“ - Stavebný dozor
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru počas rekonštrukcie mosta pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“. Účelom stavby je zlepšenie stavebne - technického stavu mostného' objektu ev.č. 562-001 za účelom obnovenia mostného objektu v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi, zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na prevádzanej komunikácii. Zlepšenie stavebno - technického stavu mosta ev.č. 562-001 sa uskutoční výmenou mostného zvršku, sanáciou spodnej stavby a nosnej konštrukcie a terénnych úprav v bezprostrednom okolí mosta. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty sa uskutoční výmena vozovky na moste vrátane izolácie a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení. Súčasťou riešenia je aj rekonštrukcia úsekov cesty ( objekt 10-00) pred a za mostom. V rámci rekonštrukcie prebehne aj rekonštrukcia verejného osvetlenia (objekt 601-00) a úprava CDS (objekt 691-00). Jestvujúce plynové potrubie (objekt 701-00), bude najprv podopreté, aby bolo možné odbúrať pravú rímsu, na ktorej je plynové potrubie zavesené. Súčasťou je aj komplexná výmena mostného zvršku, nového obslužného schodiska, sanácia všetkých betónových plôch na styku so vzduchom vrátane sanácie trhlín a trvalého dopravného značenia. B/ Preukázanie odbornosti v zmysle §34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením kópie dokladu o príslušnej odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru. Požadované označenie na osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti: Odborné zamerania Dopravné stavby a mosty, tunely (pre osvedčenia vydané do 31.12.2004), alebo ekvivalentné (pri osvedčeniach vydaných od 1.1.2005), t.j. uchádzač na overenie tejto skutočnosti predloží platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na požadovanú odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklady musia byť predložené ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby a originálnym podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané odborne spôsobilou osobou, v prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti svojim zamestnancom, že tento zamestnanec bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 38 951.25
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 e) a § 32 ods. 1 f) zákona a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Uchádzač predloží na preukázanie podmienok osobného postavenia: - Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu C - čestné vyhlásenie o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť prílohu D - čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Dokumenty musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) V prípade ak má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) v ponuke nepredkladá.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“ - Stavebný dozor
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 6196/2024/MAJ
 • Názov : Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“ - Stavebný dozor
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru počas rekonštrukcie mosta pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste 11/562 (na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra“. Účelom stavby je zlepšenie stavebne - technického stavu mostného' objektu ev.č. 562-001 za účelom obnovenia mostného objektu v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi, zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na prevádzanej komunikácii. Zlepšenie stavebno - technického stavu mosta ev.č. 562-001 sa uskutoční výmenou mostného zvršku, sanáciou spodnej stavby a nosnej konštrukcie a terénnych úprav v bezprostrednom okolí mosta. Pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty sa uskutoční výmena vozovky na moste vrátane izolácie a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení. Súčasťou riešenia je aj rekonštrukcia úsekov cesty ( objekt 10-00) pred a za mostom. V rámci rekonštrukcie prebehne aj rekonštrukcia verejného osvetlenia (objekt 601-00) a úprava CDS (objekt 691-00). Jestvujúce plynové potrubie (objekt 701-00), bude najprv podopreté, aby bolo možné odbúrať pravú rímsu, na ktorej je plynové potrubie zavesené. Súčasťou je aj komplexná výmena mostného zvršku, nového obslužného schodiska, sanácia všetkých betónových plôch na styku so vzduchom vrátane sanácie trhlín a trvalého dopravného značenia. B/ Preukázanie odbornosti v zmysle §34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením kópie dokladu o príslušnej odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru. Požadované označenie na osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti: Odborné zamerania Dopravné stavby a mosty, tunely (pre osvedčenia vydané do 31.12.2004), alebo ekvivalentné (pri osvedčeniach vydaných od 1.1.2005), t.j. uchádzač na overenie tejto skutočnosti predloží platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na požadovanú odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklady musia byť predložené ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby a originálnym podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané odborne spôsobilou osobou, v prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti svojim zamestnancom, že tento zamestnanec bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby stavebného dozoru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov – doklad o odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru (oprávnenie na vybrané činnosti vo výstavbe), podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením kópie dokladu o príslušnej odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru. Požadované označenie na osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti: Odborné zamerania Dopravné stavby a mosty, tunely (pre osvedčenia vydané do 31.12.2004), alebo ekvivalentné (pri osvedčeniach vydaných od 1.1.2005), t.j. uchádzač na overenie tejto skutočnosti predloží platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na požadovanú odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklady musia byť predložené ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby a originálnym podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané odborne spôsobilou osobou, v prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti svojim zamestnancom, že tento zamestnanec bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí chádzačalebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy budeskutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti aleboodbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnouzmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickúspôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svojekapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanietechnickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce saosobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovaťslužbu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovialebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou aleborelevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môževyužiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sakapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanietechnickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: ÚNSK Rázusova 2A Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502102
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502102
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502102
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)