Dodávka terminálového operačného systému

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka terminálového operačného systému
Kód zákazky: BTS_TOS
Kód oznámenia: 9430 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72222300-0
Predpokladaná hodnota: 390 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
Adresa: Železničná
07643 Čierna nad Tisou
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Železničná Čierna nad Tisou 07643 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka a implementácia hotového SW riešenia pre oblasť kontajnerového prekladiska nadväzujúceho na cestnú a železničnú prepravu (vrátane dodávky HW a garantovaných SLA). SW riešenie bude využívané aj na mobilných zariadeniach v prevádzke (obsluha na ploche terminálu, v koľajisku, na nakladači) (ďalej len „IS“). Technickú špecifikáciu IS tvorí Príloha č. 2 Licenčnej zmluvy a zmluvy o podpore Terminálového operačného systému (ďalej len „zmluva“). Cieľom je najmä (i) zaistenie nerušeného užívania IS zadávateľom v plne funkčnom stave tak, aby bola prostredníctvom jeho funkcionalít zabezpečená riadna prevádzka pracoviska zadávateľa – Terminál kombinovanej dopravy Dobrá, ako aj (ii) zabezpečenie podpory a servisu IS, a to všetko bez toho, aby bol zadávateľ viazaný výhradnými právami poskytovateľa, či tretích osôb. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu licenčnej zmluvy.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1284551
1. Základné údaje
 • Organizácia: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. (ID: 32600)
 • Zákazka: Dodávka terminálového operačného systému (ID: 502108)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: c4a47219-400f-4c21-95ed-bac993aa2f3b
 • Identifikátor verzie oznámenia: 915e905b-c480-427f-84e8-d2838b81e34d
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
 • IČO: 36774278
 • DIČ: 2022372000
 • Adresa
 • Ulica: Železničná
 • Číslo: 1
 • Mesto: Čierna nad Tisou
 • PSČ: 07643
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Patrícia Svrčková
 • E-mail: psvrckova@p-m.sk
 • Telefónne číslo: +421949885855
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia zadávajúca zákazku dotovanú verejným obstarávateľom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/215806
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: BTS_TOS
 • Názov: Dodávka terminálového operačného systému
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka a implementácia hotového SW riešenia pre oblasť kontajnerového prekladiska nadväzujúceho na cestnú a železničnú prepravu (vrátane dodávky HW a garantovaných SLA). SW riešenie bude využívané aj na mobilných zariadeniach v prevádzke (obsluha na ploche terminálu, v koľajisku, na nakladači) (ďalej len „IS“). Technickú špecifikáciu IS tvorí Príloha č. 2 Licenčnej zmluvy a zmluvy o podpore Terminálového operačného systému (ďalej len „zmluva“). Cieľom je najmä (i) zaistenie nerušeného užívania IS zadávateľom v plne funkčnom stave tak, aby bola prostredníctvom jeho funkcionalít zabezpečená riadna prevádzka pracoviska zadávateľa – Terminál kombinovanej dopravy Dobrá, ako aj (ii) zabezpečenie podpory a servisu IS, a to všetko bez toho, aby bol zadávateľ viazaný výhradnými právami poskytovateľa, či tretích osôb. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu licenčnej zmluvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 390 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby informačných technológií
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 72260000, 72267100, 48000000, 48620000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Terminál kombinovanej dopravy – Dobrá, Terminálska 170
 • Mesto: Dobrá
 • PSČ: 076 41
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov). Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Hospodársky subjekt preukazuje splnenie tejto podmienok účasti predložením čestného vyhlásenia.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a aktuálne nespĺňa ani definíciu dotovaného subjektu v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2. V postupe zadávania tejto zákazky sa neaplikuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom znení. 3. Zadávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE 2.3 s využitím všetkých jeho funkcionalít. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v systéme JOSEPHINE, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Hospodársky subjekt predkladá ponuku elektronicky v systéme JOSEPHINE. Podrobné informácie o systéme JOSEPHINE určených pre prácu s týmto systémom nájdete na https://josephine.proebiz.com/sk/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným hospodárskym subjektom. 4. Zadávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 18.000 EUR. Podrobnosti o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v Kapitole A.1 Pokyny pre hospodárske subjekty, bod 16. 5. Termín spustenia systému je do 12 mesiacov od podpisu licenčnej zmluvy, najneskôr však do 30.06.2025. Licenčná zmluva a zmluva o podpore bude uzatvorená na dobu určitú, a to na 7 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávka terminálového operačného systému
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: BTS_TOS
 • Názov : Dodávka terminálového operačného systému
 • Opis: Predmetom zákazky je dodávka a implementácia hotového SW riešenia pre oblasť kontajnerového prekladiska nadväzujúceho na cestnú a železničnú prepravu (vrátane dodávky HW a garantovaných SLA). SW riešenie bude využívané aj na mobilných zariadeniach v prevádzke (obsluha na ploche terminálu, v koľajisku, na nakladači) (ďalej len „IS“). Technickú špecifikáciu IS tvorí Príloha č. 2 Licenčnej zmluvy a zmluvy o podpore Terminálového operačného systému (ďalej len „zmluva“). Cieľom je najmä (i) zaistenie nerušeného užívania IS zadávateľom v plne funkčnom stave tak, aby bola prostredníctvom jeho funkcionalít zabezpečená riadna prevádzka pracoviska zadávateľa – Terminál kombinovanej dopravy Dobrá, ako aj (ii) zabezpečenie podpory a servisu IS, a to všetko bez toho, aby bol zadávateľ viazaný výhradnými právami poskytovateľa, či tretích osôb. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu licenčnej zmluvy.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby informačných technológií
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 72260000, 72267100, 48000000, 48620000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Terminál kombinovanej dopravy – Dobrá, Terminálska 170
 • Mesto: Dobrá
 • PSČ: 076 41
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Zoznam dodávok tovaru/poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejnej súťaže, v ktorom musí byť uvedené: - identifikácia odberateľa/objednávateľa a kontakt na odberateľa/objednávateľa, (kontaktná osoba, telefonické spojenie, alebo e-mailové spojenie) - názov a stručný opis dodávky tovaru/služieb, - termín dodania tovaru/služieb. Zadávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť prezentovaných a hodnotených dodávok tovaru/poskytnutých služieb na základe kontaktných údajov, avšak nie je vylúčené ani overenie na mieste plnenia. Minimálne požiadavky: Zoznam dodávok tovaru/služieb musí obsahovať minimálne 1 skúsenosť s rozhraním ERP VISION, minimálne 1 skúsenosť s rozhraním S/4HANA a minimálne 1 skúsenosť s rozhraním na prevádzkové systémy železničných dopravcov. Hospodársky subjekt môže uvedenú podmienku účasti preukázať aj jednou skúsenosťou/dôkazom o plnení, ak hospodársky subjekt predloží takú skúsenosť/dôkaz o plnení, ktorá spĺňa všetky požiadavky uvedené vyššie. Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch v Kapitole A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dodávku IS v EUR bez DPH v členení (v zmysle opisu predmetu zákazky uvedeného vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov): • Očakávaná multilicencia - licencie a prípadné typy licencií k IS, • Customizácia, cena za ďalšie užívateľské úpravy, • Implementácia IS, • Školenia užívateľov IS.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 40
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dodávku IS
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za prevádzku systému na HW vybavení dodanom poskytovateľom v EUR bez DPH, v zmysle opisu predmetu zákazky uvedeného vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 26
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za prevádzku systému na HW vybavení dodanom poskytovateľom
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za rozvoj IS (ďalšie služby spočívajúce v realizácii konzultácií, optimalizácií, aktualizácií a vykonávaní úprav IS, analýze dát či školeniach nad rámec projektu na základe objednávky) – cena za 100 ČD v EUR bez DPH, v zmysle opisu predmetu zákazky uvedeného vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za rozvoj IS
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena služieb podpory prevádzky v EUR bez DPH (mesačný paušálny poplatok), v zmysle opisu predmetu zákazky uvedeného vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky, v nasledovnom členení: • Cena služieb podpory prevádzky v rozsahu užívateľskej podpory prostredníctvom Helpdesku (najmä riešenie incidentov, telefonických alebo emailových požiadaviek zadávateľa, alebo užívateľov IS a poskytovanie technických informácií o IS), • Cena služieb podpory prevádzky v rozsahu ostatných služieb podpory prevádzky podľa odseku 2.1(b) až 2.1 (m) Prílohy č. 2 zmluvy.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 15
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, stred rozmedzia)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena služieb podpory prevádzky
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Zadávateľ stanovil ďalšie požiadavky nad rámec minimálnych požiadaviek, po splnení ktorých budú hospodárskemu subjektu pridelené body podľa počtu projektov nad rámec minimálnych požiadaviek, tak ako to je uvedené nižšie.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 9
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Projekty
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, zadávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v zmluve a jej riadneho plnenia, pred podpisom zmlúv uzatvorila a predložila zadávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, výslovné splnomocnenie jedného z členov skupiny dodávateľov komunikovať so zadávateľom v mene skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky, určenie bankového účtu, na ktorý budú poukazované akékoľvek peňažné platby zo strany zadávateľa v prospech skupiny dodávateľov ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči zadávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním ponúk predložených elektronickou formou / elektronickým spôsobom prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE sa rozumie ich sprístupnenie. Zadávateľ on-line sprístupní ponuky prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, a to všetkým hospodárskym subjektom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. V rámci on-line sprístupnenia ponúk prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE budú všetkým hospodárskym subjektom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zverejnené údaje v rozsahu počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
 • Miesto otvárania ponúk: on-line prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502108
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE 2.3
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)