Vybudovanie SZO v obci Okružná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybudovanie SZO v obci Okružná
Kód zákazky: OK_3_2024_PPA2
Kód oznámenia: 9301 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Opis: Predmetom je výber zhoto
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 341 177,20 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Okružná
Adresa: Okružná
08212 Okružná
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Okružná Okružná 08212 Slovensko k.ú. Okružná
Zdroj:

Popis

Predmetom je výber zhotoviteľa projektu: Vybudovanie SZO v obci Okružná Objektová skladba: 01.1 Cesta na p.č. 641 01.2a Cesta na p.č. 731,723 01.2b Cesta na p.č. 731,723 01.3 Cesta na p.č. 675 01.4 Cesta na p.č.807 01.5 Cesta na p.č. 675 01.6 Cesta na p.č.842 01.7 Cesta na p.č.705 01.8 Cesta na p.č.769 01.9 Cesta na p.č.818 01.10a Cesta na p.č.859 01.10b Cesta na p.č.85 9 02.1 Protierózny vsakovací pás p.č. 641 02.2 Protierózny vsakovací pás p.č. 723, 731 02.3 Protierózny vsakovací pás p.č. 113/1,109/1 02.4 Protierózny vsakovací pás p.č. 758,779,824 02.5 Protierózny vsakovací pás p.č. 842 03.1 Brehový porast na p.č. 643/4 03.2 Brehový porast na p.č. 723 03.3 Sprievodná zeleň pozdĺž cesty p.č. 736 03.4 Stromoradie p.č. 737/1, 737/2 04.1 Vodozádržný zasakávací pás p.č. 737/1, 737/2 04.2 Vodozádržný zasakávací pás p.č. 731 Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch. Druh zákazky: Stavebné práce

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Okružná

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284425
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Okružná (ID: 6495)
 • Zákazka: Vybudovanie SZO v obci Okružná (ID: 502035)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 9125407c-0ddb-430d-a918-f977d5ca4f03
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Okružná
 • IČO: 00327522
 • DIČ: 2021225635
 • Adresa
 • Ulica: Okružná
 • Číslo: 15
 • Mesto: Okružná
 • PSČ: 08212
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obecokruzna@azet.sk
 • Telefónne číslo: +421517942170
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Okružná)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5953
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: OK_3_2024_PPA2
 • Názov: Vybudovanie SZO v obci Okružná
 • Opis: Predmetom je výber zhotoviteľa projektu: Vybudovanie SZO v obci Okružná Objektová skladba: 01.1 Cesta na p.č. 641 01.2a Cesta na p.č. 731,723 01.2b Cesta na p.č. 731,723 01.3 Cesta na p.č. 675 01.4 Cesta na p.č.807 01.5 Cesta na p.č. 675 01.6 Cesta na p.č.842 01.7 Cesta na p.č.705 01.8 Cesta na p.č.769 01.9 Cesta na p.č.818 01.10a Cesta na p.č.859 01.10b Cesta na p.č.85 9 02.1 Protierózny vsakovací pás p.č. 641 02.2 Protierózny vsakovací pás p.č. 723, 731 02.3 Protierózny vsakovací pás p.č. 113/1,109/1 02.4 Protierózny vsakovací pás p.č. 758,779,824 02.5 Protierózny vsakovací pás p.č. 842 03.1 Brehový porast na p.č. 643/4 03.2 Brehový porast na p.č. 723 03.3 Sprievodná zeleň pozdĺž cesty p.č. 736 03.4 Stromoradie p.č. 737/1, 737/2 04.1 Vodozádržný zasakávací pás p.č. 737/1, 737/2 04.2 Vodozádržný zasakávací pás p.č. 731 Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch. Druh zákazky: Stavebné práce
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 341 177.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na výstavbe ciest
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: k.ú. Okružná
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ požaduje pred uzatvorením zmluvy zložiť výkonovú zábezpeku. Spôsob zloženia zábezpeky je podrobne uvedené v súťažných podkladoch, časť Zmluva o dielo 2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 ZVO má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vybudovanie SZO v obci Okružná
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: OK_3_2024_PPA2
 • Názov : Vybudovanie SZO v obci Okružná
 • Opis: Predmetom je výber zhotoviteľa projektu: Vybudovanie SZO v obci Okružná Objektová skladba: 01.1 Cesta na p.č. 641 01.2a Cesta na p.č. 731,723 01.2b Cesta na p.č. 731,723 01.3 Cesta na p.č. 675 01.4 Cesta na p.č.807 01.5 Cesta na p.č. 675 01.6 Cesta na p.č.842 01.7 Cesta na p.č.705 01.8 Cesta na p.č.769 01.9 Cesta na p.č.818 01.10a Cesta na p.č.859 01.10b Cesta na p.č.85 9 02.1 Protierózny vsakovací pás p.č. 641 02.2 Protierózny vsakovací pás p.č. 723, 731 02.3 Protierózny vsakovací pás p.č. 113/1,109/1 02.4 Protierózny vsakovací pás p.č. 758,779,824 02.5 Protierózny vsakovací pás p.č. 842 03.1 Brehový porast na p.č. 643/4 03.2 Brehový porast na p.č. 723 03.3 Sprievodná zeleň pozdĺž cesty p.č. 736 03.4 Stromoradie p.č. 737/1, 737/2 04.1 Vodozádržný zasakávací pás p.č. 737/1, 737/2 04.2 Vodozádržný zasakávací pás p.č. 731 Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a v súťažných podkladoch. Druh zákazky: Stavebné práce
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 341 177.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na výstavbe ciest
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Zhotoviteľovi nie je určená forma zamestnania týchto osôb, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď. V prípade, ak sa dielo bude realizovať v obci uvedenej v Atlase rómskych komunít, zhotoviteľ je povinný uplatňovať požiadavku sociálneho aspektu vo vzťahu k inklúzii MRK
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: k.ú. Okružná
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Celková cena v Eur s DPH za celý predmet zákazky. Podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Financovanie: Eurofondy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie § 32 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Upozornenie: V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1, písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu/vyjadrenia: - nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete, -v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár, -bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie, Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. b) podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a zároveň preukázal index bonity. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 2.000.000 Eur bez DPH . Verejný obstarávateľ súčasne vyžaduje, aby uchádzač v súlade s podmienkami uvedenými v tomto bode disponoval priemerným ukazovateľom INDEXu N05 vyšším ako 0,9 za aritmetický priemer z posledných troch ukončených hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa INDEX N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za posledné tri ukončené hospodárske roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za ukončené 2 hospodárske roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ INDEX N05 musí byť vyšší ako 0,9. Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže predložením podpísaného čestného vyhlásenia s uvedením ukazovateľa INDEXu N05 a jeho podrobným výpočtom. viac z kapacitných dôvodov uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b), g), h), l) v súvislosti s § 36 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
 • Opis podmienky účasti: V súlade s §38 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502035
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 10
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 54 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad Okružná, 082 12 Okružná 15
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 37.000,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisíc EUR). Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch bod. 18 (Zábezpeka ponuky).
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502035
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502035
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO verzia 18.0
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)