Kanalizačné služby – tlakové čistenie a monitoring kanalizácie na strediskách STARZ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kanalizačné služby – tlakové čistenie a monitoring kanalizácie na strediskách STARZ
Kód zákazky: 501893
Kód oznámenia: 9221 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90000000-7
Predpokladaná hodnota: 72 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Junácka
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Junácka Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Slovensko Jednotlivé strediská Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, adresy ktorých budú konkrétne špecifikované v objednávkach.
Zdroj:

Popis

Vzhľadom na zabezpečenie chodu prevádzok stredísk STARZ je potrebné zabezpečiť kanalizačné služby, ktoré pozostávajú z nasledovných činností: tlakové čistenie, saco kanalizačné čistenie, odsávanie odlučovačov tukových látok, monitoring – diagnostika potrubí, čistenie vpustí a dažďových zvodov, frézovanie kanalizácie, odvoz a likvidácia odpadu (katalógové číslo 20 03) vrátane dopravných nákladov, odvoz a likvidácia odpadu z odlučovača tukových látok vrátane dopravných nákladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1284194
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ID: 58862)
 • Zákazka: Kanalizačné služby – tlakové čistenie a monitoring kanalizácie na strediskách STARZ (ID: 501893)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • IČO: 00179663
 • DIČ: 2020801695
 • Adresa
 • Ulica: Junácka
 • Číslo: 4
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: monika.kosutova@bcs.bratislava.sk
 • Telefónne číslo: 0904536027
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/721
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 501893
 • Názov: Kanalizačné služby – tlakové čistenie a monitoring kanalizácie na strediskách STARZ
 • Opis: Vzhľadom na zabezpečenie chodu prevádzok stredísk STARZ je potrebné zabezpečiť kanalizačné služby, ktoré pozostávajú z nasledovných činností: tlakové čistenie, saco kanalizačné čistenie, odsávanie odlučovačov tukových látok, monitoring – diagnostika potrubí, čistenie vpustí a dažďových zvodov, frézovanie kanalizácie, odvoz a likvidácia odpadu (katalógové číslo 20 03) vrátane dopravných nákladov, odvoz a likvidácia odpadu z odlučovača tukových látok vrátane dopravných nákladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 72 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Kanalizačné služby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Junácka 4
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 831 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Jednotlivé strediská Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, adresy ktorých budú konkrétne špecifikované v objednávkach.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (§ 32 ods. 1 písm. e). Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f). Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač vo svojej ponuke predbežne nahradiť čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie je súčasťou Návrhu na plnenie kritérií.(Príloha č.2) Uchádzač môže splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 preukázať podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade ak uchádzač nie je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov: Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač nie je povinný predkladať. Verejný obstarávateľ si tieto informácie overí z verejne dostupných zdrojov. Dokladom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) je ČV, ktoré je súčasťou návrhu na plnenie kritérií.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kanalizačné služby – tlakové čistenie a monitoring kanalizácie na strediskách STARZ
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 501893
 • Názov : Kanalizačné služby – tlakové čistenie a monitoring kanalizácie na strediskách STARZ
 • Opis: Vzhľadom na zabezpečenie chodu prevádzok stredísk STARZ je potrebné zabezpečiť kanalizačné služby, ktoré pozostávajú z nasledovných činností: tlakové čistenie, saco kanalizačné čistenie, odsávanie odlučovačov tukových látok, monitoring – diagnostika potrubí, čistenie vpustí a dažďových zvodov, frézovanie kanalizácie, odvoz a likvidácia odpadu (katalógové číslo 20 03) vrátane dopravných nákladov, odvoz a likvidácia odpadu z odlučovača tukových látok vrátane dopravných nákladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 72 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Kanalizačné služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Junácka 4
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 831 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Jednotlivé strediská Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, adresy ktorých budú konkrétne špecifikované v objednávkach.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Vo vzťahu k podmienke podľa § 32 ods. 1 písm. e), f)
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (§ 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ najskôr vyhodnotí ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (zostaví poradie uchádzačov podľa návrhu na plnenie kritérií od najnižšieho po najvyšší, pričom najnižšia ponuka bude 1. v poradí) a následne vyhodnotí požiadavky na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti u prvého v poradí – reverzný postup. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižším návrhom na plnenie kritéria - Najnižšia cena EUR s  DPH, a ktorého tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 09.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 09.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Miesto otvárania ponúk: Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501893
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)